| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Chynów

z dnia 13 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Wola Pieczyska ozn. 1-2-3-4-5-6

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XIII/78/2012 Rady Gminy w Chynowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Wola Pieczyska ozn. 1-2-3-4-5-6, zmienioną Uchwałą Nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r., stwierdzając, że plan jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów przyjętym Uchwałą Nr XIV/75/08 Rady Gminy Chynowie z dnia 29 stycznia 2008 r., zmienionym Uchwałą Nr IV/26/11 Rady Gminy Chynowie z dnia 29 marca 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIX/139/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 lutego 2013r., Rada Gminy w Chynowie na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

Dział I.
USTALENIA OGÓLNE.

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu.

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej w treści uchwały planem, obejmujący obszar części wsi Wola Pieczyska w gminie Chynów.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu sporządzony w skali 1:1000, na którym wskazano granice obowiązywania planu, będący załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, będące załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, będące załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Celem planu miejscowego jest stworzenie podstaw materialno - prawnych dla wydawania pozwoleń na budowę oraz rozwiązywania konfliktów przestrzennych na obszarze objętym planem poprzez określenie zasad adaptacji, rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów kubaturowych, określenie zasad wprowadzenia nowego układu komunikacji oraz ustalenie zasad udostępniania terenów pod nową zabudowę.

§ 4. 1. W planie określa się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony środowiska przyrodniczego, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów, oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. W planie nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, dziedzictwa kulturowego i zabytków, a także sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ nie odnoszą się do terenu objętego planem.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) działce przeznaczonej pod nową zabudowę- należy przez to rozumieć działkę budowlaną, na której może być realizowana zabudowa i związane z nią zagospodarowanie terenu, zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, określonym w ustaleniach szczegółowych i na podanych w nich warunkach;

2) funkcji uzupełniającej– należy przez to rozumieć funkcję dla której przeznaczone jest nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej zabudowy na każdej działce budowlanej,

3) intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć wskaźnik, obliczony z ilorazu sumy powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych w obrysie ścian zewnętrznych budynków bez balkonów i tarasów, wszystkich obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej i powierzchni tej działki,

4) liczbie kondygnacji- należy przez to rozumieć liczbę nadziemnych kondygnacji budynku,

5) liniach rozgraniczających- należy przez to rozumieć linie określone na rysunku planu symbolem graficznym, zgodnie z legendą, których oś wyznacza przebieg granicy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

6) minimalnym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej– należy przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego na działce budowlanej wyrażoną w procentach,

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy– należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, których nie może przekroczyć zabudowa, przy czym linia ta nie dotyczy wysuniętych schodów, podjazdów, okapów, otwartych ganków i zadaszeń o szerokości do 1m, a także balkonów;

8) procencie zabudowy terenu- należy przez to rozumieć wskaźnik procentowy wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej na wyodrębnionym w planie terenie; do powierzchni tej nie wlicza się parkingów terenowych, dojść, dróg wewnętrznych oraz parkingów podziemnych;

9) przepisach szczegółowych lub odrębnych- należy przez to rozumieć inne przepisy i prawa poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

10) przestrzeniach ogólnodostępnych- należy przez to rozumieć przestrzenie dostępne dla wszystkich, w szczególności wskazane w planie drogi publiczne;

11) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu- należy przez to rozumieć przeznaczenie i związany z nim sposób zagospodarowania, jakie są dopuszczone na wyodrębnionym terenie, przy czym warunki tego dopuszczenia określa niniejsza uchwała,

12) przeznaczeniu podstawowym terenu- należy przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenia danego terenu wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi oraz odpowiadający mu sposób zagospodarowania i zabudowy,

13) reklamie– należy przez to rozumieć formy przestrzenne, takie jak: tablice, słupy, banery, szyldy, bilbordy, itp., niosące przekaz informacyjny mogący wywierać wpływ na ludzką percepcję, trwale lub czasowo usytuowane w miejscach widocznych z perspektywy terenów publicznych, jednocześnie nie stanowiące elementu lokalnego systemu informacji turystycznej, gminnego systemu informacji przestrzennej, oznakowania nazw i numerów ulic, szyldów i znaków zwyczajowo przyjętych do oznakowania siedzib instytucji i organizacji;

14) szerokość elewacji frontowej budynku– należy przez to rozumieć szerokość budynku liczoną w wymiarze równoległym do jednej z dróg, przy której budynek jest usytuowany,

15) uciążliwości dla środowiska– należy przez to rozumieć oddziaływanie na środowisko w stopniu pogarszającym standard warunków zamieszkania na terenach sąsiednich albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska oraz wpływające na zniszczenie lub zanieczyszczenie środowiska, a zwłaszcza: hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenie odpadami,

16) usługach bytowych– należy przez to rozumieć obiekty budowlane i lokale oraz tereny, służące działalności związanej z podstawową obsługą lokalnej społeczności, z wyłączeniem działalności wytwarzającej bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dobra materialne i z wyłączeniem usług motoryzacyjnych,

17) usługach nieuciążliwych– należy przez to rozumieć inwestycje o funkcji usługowej, których eksploatacja nie powoduje uciążliwości dla środowiska zgodnie z definicją zawartą w pkt 14,

18) wysokości zabudowy- należy przez to rozumieć wysokość budynków, rozumianą zgodnie z przepisami odrębnymi,

2. Dla pojęć nie zdefiniowanych w niniejszej uchwale obowiązują pojęcia zdefiniowane w przepisach odrębnych.

§ 6. 1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w tekście uchwały planu do terenu objętego granicami planu miejscowego.

2. Rysunek planu ustala przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, stosowanie do ustaleń zawartych w uchwale, przy użyciu oznaczeń zastosowanych w rysunku planu, opisanych w legendzie.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające,

3) kolejny numer terenu i symbol przeznaczenia terenu,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy,

5) wymiarowanie odległości pomiędzy liniami.

4. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

Dział II.
USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym przestrzeni publicznych.

§ 7. Podstawową funkcją terenu objętego planem miejscowym jest zabudowa mieszkaniowa.

§ 8. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi mają na rysunku planu oznaczenie, na które składa się: kolejny numer terenu oraz symbol określający przeznaczenie podstawowe terenu.

§ 9. Plan wyróżnia tereny przeznaczone na następujące cele:

1) MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) MNe- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej,

3) R– tereny rolne,

4) LS– tereny leśne,

5) W– tereny wód powierzchniowych,

6) KDZ- tereny publicznych dróg zbiorczych,

7) KDL– tereny publicznych dróg lokalnych,

8) KDD– tereny publicznych dróg dojazdowych.

§ 10. 1. Wyznacza się układ głównych przestrzeni ogólnodostępnych, w skład których wchodzą tereny ulic publicznych (KDZ, KDL i KDD).

2. W zakresie kształtowania istotnych elementów zagospodarowania przestrzennego ustala się:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy,

2) wymaganą kolorystykę elewacji,

3) nakaz dostosowania przestrzeni ogólnodostępnych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

4) nakaz sytuowania ogrodzeń w linii rozgraniczającej drogi ustalonej w planie,

5) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych co najmniej powyżej 0,3 m od poziomu terenu i wprowadzania prześwitów umożliwiających naturalny przepływ powietrza o łącznej powierzchni stanowiącej min. 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami,

6) dopuszczenie reklam i znaków informacyjno - plastycznych na ogrodzeniach i obiektach małej architektury pod warunkiem, że powierzchnia jednej reklamy lub znaku nie przekroczy 3 m2,

7) zakaz umieszczania reklam na budynkach i drzewach,

8) zakaz lokalizowania wolnostojących reklam.

§ 11. Ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej - stałej i tymczasowej zabudowy oraz innych obiektów o funkcjach usług i handlu poza terenami wyznaczonymi dla tych funkcji oraz poza zasięgiem odpowiednich linii zabudowy, a w szczególności w liniach rozgraniczających ulic z wyjątkiem:

1) obiektów tymczasowych lokalizowanych na potrzeby prowadzenia robót budowlanych w obrębie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja docelowa, w czasie ważności pozwolenia na budowę,

2) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej zgodne z przepisami odrębnymi.

Rozdział 2.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 12. Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy muszą być zgodne z ustaleniami szczegółowymi planu, określonymi w Dziale III uchwały oraz zawartymi na rysunku planu.

§ 13. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w celu stworzenia spójnego kompleksu zabudowy; w tym celu:

1) wyznacza się następujące parametry i wskaźniki: maksymalny procent zabudowy, maksymalny procent zabudowy kubaturowej, minimalną i maksymalną intensywność zabudowy, minimalną powierzchnię działki przeznaczonej pod nową zabudowę, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, a także maksymalną wysokość zabudowy i geometrię dachów – według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III uchwały;

2) parametry i wskaźniki, o których mowa w pkt 1 nie dotyczą obiektów infrastruktury technicznej i dróg oraz związanych z nimi terenów, jak również działek służących przyłączeniu do działek sąsiednich.

3) wskazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy, wg rysunku planu oraz wprowadza się inne wymogi według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III uchwały.

§ 14. W zakresie geometrii dachu ustala się stosowanie dachów spadzistych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 15° - 40°.

§ 15. Ustala się obowiązek stosowania na elewacjach budynków stonowanej kolorystyki o przewadze jasnych kolorów naturalnych i kolorów ziemi.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody.

§ 16. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

2) dla poszczególnych terenów dopuszczalne poziomy hałasu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami szczególnymi, przy czym w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska dotyczących ochrony przed hałasem i określenia standardu akustycznego, zalicza się tereny MN, MNe do „terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową”.

§ 17. W zakresie ochrony istniejącego układu hydrograficznego i ochrony wód przed zanieczyszczeniem ustala się:

1) zakaz zmian stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na gruncie wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych oraz ścieków na grunty sąsiednie,

2) zakaz lokalizacji obiektów, których oddziaływanie lub emitowane zanieczyszczenia mogą negatywnie wpłynąć na stan wód podziemnych oraz nakaz podłączenia wszystkich obiektów do sieci gminnych po ich realizacji,

3) zakaz dokonywania trwałych zmian stosunków wodnych, a w szczególności prowadzenia odwodnień i innych robót powodujących trwałe obniżenie poziomu wód podziemnych lub ograniczenie zasilania poziomów wodonośnych, cieków i zbiorników wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i racjonalna gospodarka wodna, z zastrzeżeniem pkt 4,

4) dopuszczenie realizacji stawów i oczek wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

5) nakaz zachowania istniejących urządzeń melioracji szczegółowych, tj. rowów melioracyjnych, z dopuszczeniem ich poszerzania i pogłębiania, a także miejscowego przekrycia w celu budowy przejść i przejazdów, przy utrzymaniu ich przepustowości,

6) zakaz budowy w odległości mniejszej niż 10 m od skraju rowów,

7) nakaz pozostawienia terenów nieogrodzonych w odległości min. 4 m od skraju rowów,

8) zakaz budowy szamb i biologicznych oczyszczalni ścieków w odległości mniejszej niż 20 m od skraju istniejących rowów,

9) inne ustalenia, dotyczące sposobu odprowadzania wód opadowych, zawarte w ustaleniach dotyczących odprowadzania wód opadowych.

§ 18. W zakresie ochrony przyrody ustala się:

1) zakaz wycinania lub niszczenia istniejącej zieleni - pojedynczych drzew lub ich skupisk, obsadzeń dróg i rowów, zieleni śródpolnej oraz innych zadrzewień i zakrzewień, z wyjątkiem terenów niezbędnych dla lokalizacji obiektów kubaturowych i koniecznych wjazdów oraz parkingów,

2) nakaz zwiększenia stopnia zadrzewień, przy stosowaniu gatunków roślin typowych dla lokalnego ekosystemu, a także zalecenie zadrzewiania ciągów ulicznych.

3) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewów, których naturalna wysokość może przekraczać 3 m.

Rozdział 4.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

§ 19. 1. Nie wyznacza się obszarów gruntów do objęcia scaleniem i ponownym podziałem na zasadach określonych w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki zgodnie z Działem III, Rozdziałem 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej, jak dla działek przeznaczonych pod nową zabudowę, według ustaleń szczegółowych zawartych w Dziale III niniejszej uchwały;

2) minimalna szerokość frontu działek budowlanych - 20 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego - od 70odo 90o.

§ 20. Przy podziałach terenu należy zachować wartości użytkowe, zgodne z przeznaczeniem przewidzianym w niniejszym planie miejscowym dla wszystkich fragmentów terenu pozostałych po podziale, z zachowaniem wszystkich innych ustaleń planu.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.

§ 21. 1. Ustala się wyposażenie terenu w sieć wodociągową; skanalizowanie terenu, jego gazyfikację, zaopatrzenie w energię elektryczną, przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej i zorganizowany wywóz odpadów nie nadających się do gospodarczego wykorzystania.

2. Dla systemu infrastruktury technicznej plan ustala:

1) modernizowane i projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej będą zlokalizowane w liniach rozgraniczających ulic, które w tym celu posiadają odpowiednie rezerwy terenowe, zgodnie z ustaleniami planu;

2) na całym terenie objętym planem dopuszcza się realizację następujących urządzeń inżynieryjnych: przyłączy do budynków, sieci rozbiorczych, stacji transformatorowych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, pompowni wody, przepompowni ścieków i strefowych oczyszczalni wód deszczowych, zbiorników retencyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 22. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się, że zaopatrzenie terenu w wodę będzie prowadzone z wodociągu gminnego, z istniejących i projektowanych na terenie objętym planem sieci wodociągowych, w oparciu o istniejące ujęcia wody ze stacjami uzdatniania.

2. Dopuszcza się odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 do czasu realizacji sieci wodociągowej.

§ 23. W zakresie kanalizacji sanitarnej:

1) ustala się docelowe skanalizowanie obszaru objętego planem;

2) dla osiągnięcia założonego celu ustala się odprowadzanie ścieków w systemie pompowym do projektowanej i istniejącej sieci kanalizacyjnej, z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni ścieków;

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych biologicznych oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy mieszkaniowej;

4) tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacji gminnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych, przy czym ustala się przyłączenie do sieci gminnej niezwłocznie po ich zrealizowaniu.

§ 24. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się obowiązek zagospodarowania czystych wód opadowych i roztopowych, odpowiadających wymogom ochrony środowiska, pochodzących z powierzchni uszczelnionych oraz dachów powierzchni na terenie własnym inwestycji poprzez skierowanie ich:

a) na teren biologicznie czynny,

b) do studni chłonnych w przypadku gdy parametry podłoża na to pozwalają,

c) zbiorników retencyjnych powierzchniowych lub podziemnych;

2) ustala się częściowe odprowadzanie wód opadowych z dróg wewnętrznych powierzchniowo do gruntu, poprzez budowanie nawierzchni przepuszczalnych;

3) zezwala się na odprowadzanie wód deszczowych, odpowiadających wymogom ochrony środowiska z dróg o nawierzchniach utwardzonych do rowów melioracyjnych, rowami przepuszczalnymi wzdłuż dróg, poprzez strefowe oczyszczalnie, w których wody deszczowe powinny być oczyszczone do poziomu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawne;

4) dopuszcza się wykonywanie lokalnych rowów lub drenaży opaskowych, mających przejmować nadwyżki wód infiltracyjnych.

§ 25. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się docelową gazyfikację całego terenu dla celów grzewczych, komunalno - bytowych i innych, w oparciu o istniejące gazociągi średniego ciśnienia.

2) linia ogrodzeń powinna przebiegać min. 0,5 m od gazociągu,

3) gazyfikacja obszaru będzie przez przedsiębiorstwo gazownicze będzie możliwa na podstawie odrębnych przepisów.

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się, że:

1) teren będzie docelowo zaopatrywany w ciepło z własnych źródeł, lokalnie, w oparciu o sieć gazową lub energię elektryczną.

2) dopuszcza się wykorzystanie do celów grzewczych oleju opałowego niskosiarkowego, o maksymalnej zawartości siarki palnej na poziomie 0,3%;

3) dopuszcza się stosowanie innych, lokalnych systemów grzewczych w oparciu o alternatywne źródła energii, w tym wykorzystujące odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, w tym dotyczących ochrony środowiska;

4) do czasu pełnej realizacji rozdzielczej sieci gazowej dopuszcza się wykorzystanie do celów grzewczych paliw stałych na wszystkich terenach znajdujących się w granicach planu.

§ 27. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną polegający na odbudowie, przebudowie i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych oraz budowie nowych linii elektroenergetycznych, a także na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejących stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo – rozdzielczych oraz budowie nowych stacji;

2) dopuszcza się niekoncesjonowane wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii nie posiadających widocznych z poziomu ziemi elementów ruchomych w czasie generacji lub w urządzeniach kogeneracyjnych zasilanych paliwem gazowym;

3) jako rozwiązanie preferowane ustala się prowadzenie linii elektroenergetycznych o różnych napięciach po oddzielnych trasach; dopuszcza się jednak w technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach prowadzenie linii elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i nN na wspólnych słupach;

4) preferuje się stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu napowietrznym oraz stacji transformatorowych SN/nN w wykonaniu słupowym; dopuszcza się jednak ze względów technicznie uzasadnionych stosowanie linii elektroenergetycznych w wykonaniu kablowym oraz stacji w wykonaniu wnętrzowym;

5) ustala się, że przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, w sytuacjach wystąpienia kolizji istniejącego lub planowanego zagospodarowania działki z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi będzie się odbywać według zasad określonych w przepisach odrębnych;

6) ustala się, że projekty zagospodarowania działek i projekty ulic powinny przewidywać miejsca i tereny dla lokalizacji linii, stacji i przyłączy oraz innych elementów infrastruktury elektroenergetycznej, niezbędnych dla zaopatrzenia lokowanych na tych działkach budynków i budowli w energię elektryczną, a także oświetlenia terenu wokół obiektów i ulic.

§ 28. W zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną ustala się możliwość realizacji infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej na całym obszarze objętym planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących w szczególności ochrony środowiska.

§ 29. W zakresie usuwania odpadów:

1) ustala się usuwanie odpadów oraz gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) na terenie obowiązywania planu nie przewiduje się lokalizacji inwestycji celu publicznego związanych z unieszkodliwianiem odpadów.

Rozdział 6.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

§ 30. Ustala się system komunikacyjny terenu objętego planem miejscowym, którego obszary są oznaczone na rysunku planu kolejno: numerem porządkowym, symbolemKD, a dodatkowo - symbolem oznaczającym klasę i kategorię drogi.

§ 31. Dla systemu komunikacji ustala się przebiegi dróg, dostępność komunikacyjną do drogi, zasady przekroju poprzecznego (szerokość jezdni i szerokość w liniach rozgraniczających), zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami szczegółowymi.

§ 32. Dla systemu komunikacji wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ustala się:

1) szerokość dróg publicznych w liniach rozgraniczających według ustaleń szczegółowych,

2) szerokość w liniach rozgraniczających dojazdów wewnętrznych, nie oznaczonych w rysunku planu minimum 7 m, a dla dojazdów do najwyżej 1 działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną – minimum 5 m.

3) dojazdy bez przelotu muszą być zakończone placem do zawracania o wymiarach min. 12,5 m x 12,5 m.

§ 33. 1. Ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w granicach poszczególnych lokalizacji własnych, przy następujących wskaźnikach parkingowych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – co najmniej 2 miejsca parkingowe na 1 dom projektowany,

2) dla usług – co najmniej 20 miejsc parkingowych na każde 1000 m2powierzchni użytkowej.

Dział III.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

Rozdział 1.

§ 34. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolemMN.

§ 35. 1. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolemMNustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie domów wolnostojących i bliźniaczych.

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynkach mieszkalnych, jako funkcja uzupełniająca;

b) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia;

c) garaże;

d) na terenach zabudowanych w dniu wejście w życie planu - zabudowa zagrodowa, tj. budynki i obiekty związane z obsługą gospodarstw rolnych, w tym mieszkalne, gospodarcze i pomocnicze.

§ 36. 1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolemMNustala się:

1) intensywność zabudowy - nie więcej niż 0,6 i nie mniej niż 0,01,

2) powierzchnia działki budowlanej - nie mniej niż 1000 m2.

3) procent zabudowy terenu - nie więcej niż 25%,

4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 60%.

2. Dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3. Na rysunku planu wskazuje się linie zabudowy.

§ 37. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolemMNustala się:

1) wysokość budynków - do dwóch kondygnacji (w tym poddasze użytkowe), przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku 9,0 m;

2) nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia głównych połaci od 15odo 40o.

Rozdział 2.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej.

§ 38. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej, oznaczone na rysunku planu symbolemMNe.

§ 39. 2. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolemMNeustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie domów wolnostojących.

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) usługi nieuciążliwe, wbudowane w budynkach mieszkalnych, jako funkcja uzupełniająca;

b) zieleń urządzona, w tym zadrzewienia i zakrzewienia;

c) garaże;

d) na terenach zabudowanych w dniu wejście w życie planu - zabudowa zagrodowa, tj. budynki i obiekty związane z obsługą gospodarstw rolnych, w tym mieszkalne, gospodarcze i pomocnicze.

§ 40. 1. W zakresie zasad zagospodarowania terenów oznaczonych symbolemMNeustala się:

1) intensywność zabudowy - nie więcej niż 0,3 i nie mniej niż 0,01,

2) powierzchnię działki budowlanej - nie mniej niż 1500 m2, .

3) procent zabudowy terenu - nie więcej niż 25%,

4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - nie mniej niż 70%.

2. Dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3. Na rysunku planu wskazuje się linie zabudowy.

§ 41. W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolemMNeustala się:

1) wysokość budynków – maksymalnie dwie kondygnacje (w tym poddasze użytkowe), przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku 9,0 m;

2) nakaz stosowania spadzistych dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci od 15odo 40o,

Rozdział 3.
Tereny rolne.

§ 42. Wyznacza się tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolemR.

§ 43. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolemRustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne;

2) przeznaczenie dopuszczalne: brak.

§ 44. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla terenów oznaczonych symbolemRustala się zakaz zabudowy.

Rozdział 4.
Tereny leśne.

§ 45. Wyznacza się tereny leśne, oznaczone na rysunku planu symbolemLS.

§ 46. W zakresie przeznaczenia terenów oznaczonych symbolemLSustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren leśny;

2) przeznaczenie dopuszczalne: brak.

§ 47. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla terenów oznaczonych symbolemLSustala się:

1) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na działce: 100%;

2) zakaz zabudowy;

3) minimalną wielkość działki: nie określa się.

Rozdział 5.
Tereny wód powierzchniowych.

§ 48. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolemW.

§ 49. Tereny o symboluWprzeznaczone są na otwarte rowy melioracyjne – do zachowania i ochrony.

§ 50. Na terenachWdopuszcza się prowadzenie prac związanych z utrzymaniem wód oraz lokalizację obiektów hydrotechnicznych i przedsięwzięć niezbędnych do ukształtowania przepływu wód, a także realizację przejść i przejazdów.

Rozdział 6.
Tereny dróg.

§ 51. Ustala się następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania dla poszczególnych terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, przeznaczonych dla dróg:

pt

Symbol

Klasa drogi

Szerokość w liniach rozgraniczających na terenie obowiązywania planu

1

2

4

5

1.

1KDZ

zbiorcza

20 m

2.

2KDZ

zbiorcza

10 m

3.

3KDZ

zbiorcza

10

4.

4KDZ

zbiorcza

10 m

5.

5KDZ

zbiorcza

10 m

6.

6KDZ

zbiorcza

10m

7.

7KDL

lokalna

7,5 m

8.

8KDL

lokalna

6m

9.

9KDL

lokalna

4m

10.

10KDL

lokalna

7,5m

11.

11KDD

dojazdowa

7 m

12.

12KDD

dojazdowa

8 m

13.

13KDD

dojazdowa

7 m

Dział IV.
USTALENIA KOŃCOWE.

§ 52. Określa się, że w wyniku uchwalenia planu wzrośnie wartość terenów objętych niniejszym planem. W związku z tym ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej wzrostem wartości nieruchomości na poziomie 10%.

§ 53. Nie zezwala się na tymczasowe użytkowanie terenu, niezgodne z ustalonym w planie przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania, z wyjątkiem zagospodarowania związanego z prowadzeniem prac budowlanych i aktualnym użytkowaniem terenu.

§ 54. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a także publikacji na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Chynowie.

§ 55. Na terenie objętym planem traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Chynów na obszarze sołectw: Budy Sułkowskie, Grabina, Nowe Grobice i Wola Pieczyska, przyjęty Uchwałą Nr XXX/225/02 Rady Gminy w Chynowie z dnia 08.07.2002 r.

§ 56. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Chynów
z dnia 13 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Chynów
z dnia 13 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/157/2013
Rady Gminy Chynów
z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobejmującego części wsi Wola Pieczyska ozn. 1-2-3-4-5-6 w gminie Chynów

Na podstawie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

§ 1. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jed. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią zadania własne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wola Pieczyska obejmują:

- inwestycje docelowe, realizowane wzdłuż dróg publicznych, traktowane jako zadania wspólne, w tym: wybudowanie jezdni, chodników, wraz z uzbrojeniem technicznym, oświetleniem, zielenią przyuliczną i ewentualnymi zabezpieczeniami technicznymi, zmniejszającymi uciążliwość w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,

- inwestycje realizowane samodzielnie, zlokalizowane w liniach rozgraniczających dróg lub poza tymi liniami.

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja dróg publicznych lokalnych i dojazdowych, na terenie przeznaczonym w planie miejscowym pod taką funkcję oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 3. Określa się następujący sposób realizacji inwestycji wskazanych w §2:

1) Realizacja inwestycji musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym, m.in. ustawą Prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i ochroną środowiska oraz odpowiednimi rozporządzeniami.

2) Sposób realizacji inwestycji określonych w §2 może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno – technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określonej w art.3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627), o ile nie będzie naruszał ustaleń planu miejscowego.

3) Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, nie wyszczególnionych w §2, będzie przedmiotem odrębnej umowy zainteresowanych stron.

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wola Pieczyska, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.jed. Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy;

2) wydatki inwestycyjne, finansowane z budżetu gminy uchwala się w uchwale budżetowej;

3) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych (lokalnych i dojazdowych) finansowane będą z budżetu gminy lub przez inne podmioty, na podstawie odrębnych porozumień.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji finansowane będą na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ze środków własnych przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego (na podst. art. 21 przywołanej ustawy) lub przez budżet gminy.

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 7 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348).

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »