| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/488/2014 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany granic Osiedli nr 2, 3, 4 i 6 w mieście Karczew

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 1, art. 35 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825) zmienionego Uchwałą Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11966), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami uchwala się, co następuje:              

§ 1. 1. Zmienia się granice następujących Osiedli w mieście Karczew:

1) granice Osiedla nr 2 poprzez włączenie w granice tego Osiedla ulic: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego i Widok, w wyniku odłączenia tych ulic od Osiedla nr 3;

2) granice Osiedla nr 3 poprzez wyłączenie z granic tego Osiedla ulic: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego i Widok celem włączenia tych ulic do Osiedla nr 2;

3) granice Osiedla nr 4 poprzez włączenie w granice tego Osiedla ulicy Adama Mickiewicza, w wyniku jej odłączenia od Osiedla nr 6;

4) granice Osiedla nr 6 poprzez wyłączenie z granic tego Osiedla ulicy Adama Mickiewicza celem włączenia jej do Osiedla nr 4.

2. Mapy z zaznaczonymi granicami Osiedli nr 2, 3, 4 i 6 w mieście Karczew po zmianie oraz wykaz wszystkich ulic wchodzących w obszar granic poszczególnych Osiedli po zmianie stanowią odpowiednio Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Osiedli nr 2, 3, 4 i 6, stanowią Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Wykaz ulic
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz ulic
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz ulic
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz ulic
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz ulic
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym osiedla. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, przy czym zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Stosownie do postanowień § 12 Statutu Gminy Karczew granice i obszar działania jednostek pomocniczych określa Rada Miejska w Karczewie uchwałą, przy czym uchwała w tym zakresie musi być poprzedzona konsultacjami społecznymi.

W dniu 15 marca 2014r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Karczewa z dnia 07 marca 2014r. nr 27/2014, nr 28/2014, nr 29/2014 i nr 30/2014 rozpoczęły się konsultacje społeczne w zakresie zmiany granic Osiedli nr 2,3, 4 i 6 w mieście Karczew.

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców poszczególnych Osiedli w przedmiocie planowanej zmiany granic tych jednostek pomocniczych Gminy Karczew oraz związanej z tą zmianą zmiany Statutów poszczególnych Osiedli. W uzasadnieniu celu konsultacji wskazano, że planowane zmiany granic jednostek pomocniczych wynikają z potrzeby uporządkowania struktury terytorialnej poszczególnych Osiedli celem nadania jej układu najbardziej zbliżonego do naturalnie ukształtowanego układem ulic.

Zmiana granic Osiedli nr 6 i 4 polegająca na odłączeniu ulicy Mickiewicza od Osiedla nr 6 i włączenia jej w granice Osiedla nr 4 znajduje uzasadnienie w dotychczasowym układzie przestrzennym miasta Karczew.

Ulica Mickiewicza rozgranicza Osiedla nr 6 i 4, i faktycznie rozdziela tę część miasta Karczew na dwie: wschodnią w znacznej części zalesioną, skupiającą przemysł, usługi (Osiedle nr 4) oraz zachodnią o przewadze funkcji mieszkaniowej (Osiedle nr 6). Włączenie do Osiedla nr 4 ulicy Mickiewicza, którą cechuje intensywniejsza zabudowa mieszkaniowa - w stosunku do Osiedla nr 4 w dotychczasowych granicach, zrównoważy układ przestrzenny Osiedli nr 4 i 6.

Również u podstaw zmiany granic Osiedli 2 i 3 leży potrzeba zrównoważenia struktury terytorialnej tych dwóch jednostek pomocniczych.

Odłączenie od Osiedla nr 3 ulic: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego i Widok, a następnie włączenie tych ulic do Osiedla nr 2 przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy tymi graniczącymi ze sobą jednostkami pomocniczymi gminy. I tak w wyniku opisanej wyżej zmiany granic liczba mieszkańców Osiedla nr 2 zwiększy się z dotychczasowej 520 do 717 osób, zaś dotychczasowa liczba mieszkańców Osiedla nr 3 zmniejszy się do 1038 osób z 1238 osób.

W świetle powyższych okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »