| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/488/2014 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie zmiany granic Osiedli nr 2, 3, 4 i 6 w mieście Karczew

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 1, art. 35 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 12 ust. 3 Statutu Gminy Karczew przyjętego Uchwałą Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9825) zmienionego Uchwałą Nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 11966), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami uchwala się, co następuje:              

§ 1. 1. Zmienia się granice następujących Osiedli w mieście Karczew:

1) granice Osiedla nr 2 poprzez włączenie w granice tego Osiedla ulic: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego i Widok, w wyniku odłączenia tych ulic od Osiedla nr 3;

2) granice Osiedla nr 3 poprzez wyłączenie z granic tego Osiedla ulic: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego i Widok celem włączenia tych ulic do Osiedla nr 2;

3) granice Osiedla nr 4 poprzez włączenie w granice tego Osiedla ulicy Adama Mickiewicza, w wyniku jej odłączenia od Osiedla nr 6;

4) granice Osiedla nr 6 poprzez wyłączenie z granic tego Osiedla ulicy Adama Mickiewicza celem włączenia jej do Osiedla nr 4.

2. Mapy z zaznaczonymi granicami Osiedli nr 2, 3, 4 i 6 w mieście Karczew po zmianie oraz wykaz wszystkich ulic wchodzących w obszar granic poszczególnych Osiedli po zmianie stanowią odpowiednio Załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Osiedli nr 2, 3, 4 i 6, stanowią Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Wykaz ulic
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz ulic
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz ulic
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz ulic
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz ulic
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/488/2014
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 31 marca 2014 roku


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, w tym osiedla. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy, przy czym zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Stosownie do postanowień § 12 Statutu Gminy Karczew granice i obszar działania jednostek pomocniczych określa Rada Miejska w Karczewie uchwałą, przy czym uchwała w tym zakresie musi być poprzedzona konsultacjami społecznymi.

W dniu 15 marca 2014r. na podstawie Zarządzeń Burmistrza Karczewa z dnia 07 marca 2014r. nr 27/2014, nr 28/2014, nr 29/2014 i nr 30/2014 rozpoczęły się konsultacje społeczne w zakresie zmiany granic Osiedli nr 2,3, 4 i 6 w mieście Karczew.

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było uzyskanie opinii mieszkańców poszczególnych Osiedli w przedmiocie planowanej zmiany granic tych jednostek pomocniczych Gminy Karczew oraz związanej z tą zmianą zmiany Statutów poszczególnych Osiedli. W uzasadnieniu celu konsultacji wskazano, że planowane zmiany granic jednostek pomocniczych wynikają z potrzeby uporządkowania struktury terytorialnej poszczególnych Osiedli celem nadania jej układu najbardziej zbliżonego do naturalnie ukształtowanego układem ulic.

Zmiana granic Osiedli nr 6 i 4 polegająca na odłączeniu ulicy Mickiewicza od Osiedla nr 6 i włączenia jej w granice Osiedla nr 4 znajduje uzasadnienie w dotychczasowym układzie przestrzennym miasta Karczew.

Ulica Mickiewicza rozgranicza Osiedla nr 6 i 4, i faktycznie rozdziela tę część miasta Karczew na dwie: wschodnią w znacznej części zalesioną, skupiającą przemysł, usługi (Osiedle nr 4) oraz zachodnią o przewadze funkcji mieszkaniowej (Osiedle nr 6). Włączenie do Osiedla nr 4 ulicy Mickiewicza, którą cechuje intensywniejsza zabudowa mieszkaniowa - w stosunku do Osiedla nr 4 w dotychczasowych granicach, zrównoważy układ przestrzenny Osiedli nr 4 i 6.

Również u podstaw zmiany granic Osiedli 2 i 3 leży potrzeba zrównoważenia struktury terytorialnej tych dwóch jednostek pomocniczych.

Odłączenie od Osiedla nr 3 ulic: Franciszka Bielińskiego, Rynek Zygmunta Starego i Widok, a następnie włączenie tych ulic do Osiedla nr 2 przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy tymi graniczącymi ze sobą jednostkami pomocniczymi gminy. I tak w wyniku opisanej wyżej zmiany granic liczba mieszkańców Osiedla nr 2 zwiększy się z dotychczasowej 520 do 717 osób, zaś dotychczasowa liczba mieszkańców Osiedla nr 3 zmniejszy się do 1038 osób z 1238 osób.

W świetle powyższych okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »