| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/221/2014 Rady Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Andrzejewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się warunki udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo w formie stypendium oraz nagrody określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrzejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Skłodowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/221/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 26 marca 2014 r.

Warunki udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo

§ 1. Podstawową formą pomocy dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży jest nagroda lub stypendium Wójta Gminy Andrzejewo:

1) nagroda- I stopnia dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,7) i reprezentujących szkołę i gminę na szczeblu ogólnopolskim, międzynarodowym, laureatów konkursów i olimpiad na szczeblu ponad wojewódzkim,

2) nagroda- II stopnia dla finalistów olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim,

3) stypendium naukowe dla uczniów osiągających najwyższy wynik w szkole ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej oraz najwyższy wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego.

§ 2. 1. Nagroda Wójta Gminy Andrzejewo może zostać przyznana w maksymalnej wysokości

1) I stopnia do 1 500,00 zł

2) II stopnia do 1 000,00 zł.

2. Stypendium Wójta Gminy Andrzejewo może zostać przyznane w maksymalnych wysokościach:

1) dla uczniów osiągających najwyższy wynik w szkole ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej do 1 000,00 zł

2) dla uczniów osiągających najwyższy wynik w szkole z egzaminu gimnazjalnego do 1 500,00 zł.

§ 3. Zasady zgłaszania kandydatów.

Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium mogą składać:

1) dyrektorzy szkół,

2) rady pedagogiczne,

3) rodzice lub prawni opiekunowie,

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody oraz stypendium powinien zawierać:

- dane kandydata,

- opinię dyrektora szkoły,

- uzasadnienie,

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia, kopie dyplomów (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do warunków udzielania pomocy.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie nagrody oraz stypendium rozpatruje Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków (dalej zwana Komisją).

2. Skład osobowy Komisji powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Andrzejewo.

3. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej oraz Promocji Zdrowia Rady Gminy Andrzejewo,

2) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Andrzejewo.

4. Członkowie ze swojego składu wybierają przewodniczącego Komisji.

5. Wójt Gminy Andrzejewo zapewnia warunki niezbędne do wykonywania przez Komisję powierzonych zadań.

6. Z prac Komisji sporządza się protokół.

7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 6. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Andrzejewie, ul. Warszawska 36, 07-305 Andrzejewo, pokój 8, w następujących terminach:

1) za wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego niezwłocznie po otrzymaniu wyników,

2) za pozostałe osiągnięcia do 31 maja danego roku szkolnego.

§ 7. Wójt Gminy Andrzejewo obejmuje kandydata programem wsparcia wydając zarządzenie, które określa w szczególności wysokość, termin wpłaty.

§ 8. 1. W przypadku przyznania wsparcia Wójt Gminy , przekazuje informacje o przyznaniu nagrody lub stypendium do dyrektora szkoły, do której uczęszcza wymieniony uczeń.

2. Wykaz nagrodzonych uczniów podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób przyjęty w danej szkole.

3. Nagrody oraz stypendia wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Skłodowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/221/2014
Rady Gminy Andrzejewo
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY LUB STYPENDIUM
WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO W RAMACH WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »