| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Stare Babice

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2013r poz. 594 z późn.zm.) w zw. z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005.r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) - RADA GMINY u c h w a l a co następuje:

§ 1. 1. Zespół interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" jest powoływany w drodze zarządzenia Wójta Gminy, spośród przedstawicieli właściwych instytucji, podmiotów i organizacji w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Członków Zespołu powołuje się na okres 5 lat od dnia powołania.

3. Siedzibą Zespołu jest siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 05-082 Stare Babice ul. Rynek 21.

§ 2. 1. Na 2 miesiące przed upływem kadencji Zespołu, Wójt Gminy zwraca się do właściwych instytucji, podmiotów i organizacji o wskazanie przedstawicieli do udziału w Zespole.

2. Wójt Gminy powołuje Zespół na co najmniej 2 tygodnie przed upływem kadencji dotychczasowego Zespołu.

§ 3. 1. Członkostwo w Zespole ustaje przed upływem kadencji w przypadku:

1) śmierci członka Zespołu;

2) pisemnej rezygnacji z pracy w Zespole;

3) cofnięcia rekomendacji przez podmiot, które delegował członka Zespołu;

4) odwołania przez Wójta Gminy.

2. Wójt Gminy może odwołać członka Zespołu tylko z ważnych powodów, w szczególności z powodu wystąpienia lub ujawnienia okoliczności dyskwalifikujących do pracy w Zespole oraz w wypadku zaprzestania wykonywania funkcji, działalności lub pracy, z którą związane było delegowanie do pracy w Zespole.

3. Wójt Gminy niezwłocznie uzupełnia skład Zespołu. W celu uzupełnienia składu Zespołu Wójt zwraca się o wskazanie kandydata do podmiotu, który delegował osobę, której członkostwo ustało.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

2. Zespół wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. Zespół może odwołać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. W sprawie powołania i odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza Zespół podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego sekretarz.

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt, który je prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego.

2. Następne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący ustalając proponowany porządek obrad. Członkowie Zespołu mogą wprowadzić zmiany w porządku obrad.

3. Członków Zespołu powiadamia się o posiedzeniu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.

4. Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Wójta Gminy w terminie 7 dni od złożenia wniosku i poddać pod obrady zgłoszone sprawy.

5. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

6. Zespół może kierować wnioski i wystąpienia dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom przemocy do odpowiednich instytucji, w szczególności organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, organów ścigania, jednostek pomocy społecznej, placówek oświatowych.

§ 6. 1. Przewodniczący Zespołu przedkłada Wójtowi Gminy corocznie w terminie do końca lutego sprawozdanie z działalności Zespołu oraz wnioski w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Wójt Gminy przedstawia okresowo- odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz na dwa lata - na sesji Rady Gminy informację w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIV/419/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starych Babicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Kuncewicz


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, który powołuje Wójt. Rada Gminy natomiast ma określić w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów określonych w ustawie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, istniały sporne rozbieżności w zakresie wejścia w życie uchwały, część rad gmin podejmowały uchwały, które przewidywały tryb wejścia w życie z dniem podjęcia uchwały, natomiast część uchwał stanowiła akty prawa miejscowego - uchwały te wchodziły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. W chwili obecnej zarówno Wojewódzkie Sądy Administracyjne jak i NSA wypowiedziały się, że uchwała podjęta na podstawie art.9a ust.15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi akt prawa miejscowego.

Uchwała Nr XLIV/419/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starych Babicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania określono błędną datę wejścia w życie, bo z dniem podjęcia, ponadto przeniesiono regulację ustawową do uchwały i w związku z tym wymaga naprawienia we własnym zakresie.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »