| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/153/16 Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j., Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zmianami) Rada Miejsko w Grójcu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/43/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grójcu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Grażyna Stolarska


Załącznik do Uchwały Nr XVI/153/16
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

STATUT
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRÓJCU
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką budżetową Gminy Grójec.

2. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

- uchwały Nr XV/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Grójcu z dnia 24 kwietnia 1990 roku,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1202 ze zmianami),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zmianami),

oraz otrzymanych upoważnień Burmistrza wynikających z następujących ustaw

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz.163 ze zmianami)

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 114 ze zmianami),

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2013 poz. 966 ze zmianami),

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 poz. 1390 ),

- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 859 ze zmianami),

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( t. j. Dz. U. z 2015 poz. 332 ze zmianami).

- ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 roku poz. 984 ze zmianami),

- ustawy z dnia 05 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz. 1863)

- ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. Z 2014 poz. 567 )

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 2016 poz. 195),

§ 3. Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Grójec.

Siedziba Ośrodka znajduje się w Grójcu przy Al. Niepodległości 6A

II ZADANIA OŚRODKA

Zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 4. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej:

- zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez wojewodę,

- własne gminy w tym zadania własne o charakterze obowiązkowym.

§ 5. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- ocena i analiza zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

- pobudzenie aktywności społecznej w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin,

- praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

§ 6. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:

- w zakresie realizacji zadań własnych gminy - Burmistrz

- w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Mazowiecki

III ZASADY FINANSOWANIA

§ 7. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Miejską w Grójcu

§ 8. 1. Gmina finansuje zadania własne, zapewnia wynagrodzenia dla pracowników realizujących te zadania oraz na utrzymanie Ośrodka.

2. Budżet państwa finansuje zadania zlecone Gminie.

§ 9. Za prowadzenie rachunkowości Ośrodka odpowiada Główny Księgowy zatrudniany przez Dyrektora.

IV ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I PRACOWNICY

§ 10. Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Dyrektor zatrudniany przez Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 11. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 12. Dyrektor Ośrodka jest służbowym przełożonym w stosunku do wszystkich pracowników MGOPS.

§ 13. Pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi Gminy Grójec.

§ 14. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec zatwierdza Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

§ 15. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

Wiceprzewodniczący Rady


Grażyna Stolarska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »