| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 12/45/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577; Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz.U. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz.U. nr 14, poz. 114, Dz.U. nr 64, poz. 565, Dz.U. nr 249, poz. 2104; z 2009 r. Dz.U. nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. nr 238, poz. 1578) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - DzU nr 142, poz. 1591; z 2002 r. DzU nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. DzU nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. DzU nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. DzU nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. DzU nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. DzU nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. DzU nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. DzU nr 28, poz. 142, poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


orzeka nieważność

uchwały nr IV.53.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r., z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. nr 17, poz. 95)Uzasadnienie

W dniu 11 kwietnia 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr IV.53.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2011 r. W uchwale, przywołując m.in. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska w Białej ustaliła stawkę podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. W § 3 uchwały Rada postanowiła, iż " Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego".

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej jednostki samorządu terytorialnego.


W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Przedmiotowa uchwała stanowi, w związku z rodzajem konstruowanych w niej norm, akt prawa miejscowego. Jako akt prawa miejscowego powinna podlegać regułom publikacji i wejścia w życie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy, a w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

W odniesieniu do brzmienia § 3 uchwały, określającego m.in. termin wejścia w życie przedmiotowej uchwały tj. " z dniem podjęcia " Kolegium stwierdza, iż tak określony termin jest niezgodny z art. 4 ust. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy. Uchwalenie przez Radę Miejską w Białej uchwały nr IV.53.2011 z dnia 31 marca 2011 r. stanowi istotne naruszenie powyższych przepisów prawa.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Prezes Janusz Gałkiewicz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karol Siergiej

Radca prawny, wspólnik kancelarii obsługującej osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty (w tym lecznicze). Przez pięć lat był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie cywilnym a także prawie i postępowaniu administracyjnym (w szczególności problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP). Autor licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »