| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XV / 118 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XIV/100/11 Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 241 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz 142, 146, Nr 40 poz 230, Nr 106 poz 675, z 2011 r. Nr 21 poz 113, Nr 117 poz 679, Nr 134 poz. 777), art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2011 r. Nr 95 poz. 961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 25 października 2011 r. Nr 95 poz. 962), art.4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG-XIV/100/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3 do uchwały Nr RG-XIV/100/11 z dnia 30 listopada 2011 r. – "Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton” zmienia się i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XV / 118 / 11
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)
(w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne
(w PLN)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych
(w PLN)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

802,00

916,00

18

25

812,00

926,00

25

822,00

926,00

Dwie osie

12

28

1 154,00

1 488,00

28

33

1 166,00

1 498,00

33

38

1 176,00

1 508,00

38

1 218,00

1 904,00

Trzy osie i więcej

12

38

988,00

1 154,00

38

1 362,00

1 488,00

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz


Uzasadnienie

W załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy Sitkówka - Nowiny Nr RG-XIV/100/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, w kolumnie pierwszej, wersie 11 wystąpił oczywisty błąd pisarski, polegający na braku liczby "38" określającej dolną granicę przedziału dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (naczepa + pojazd silnikowy). Stąd też podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Sebastian Nowaczkiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-agropodatki.pl

Pierwszy w Polsce podatkowy serwis informacyjny dla rolników indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »