| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/190/12 Rady Miejskiej w Osieku

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i   Nr 217 poz. 1281, z   2012 r. poz. 567) w   związku z   art. 211, art. 212 ust. 1   pkt 1, 2, 3, 4, 5   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z   2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska w   0sieku uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   W uchwale Nr XV/115/11 Rady Miejskiej w   0sieku z   dnia 30 grudnia 2011 roku w   sprawie uchwalenia budżetu Miasta i   Gminy 0siek na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany :  

1)   § 3   otrzymuje brzmienie :  

„§ 3.1.Nadwyżka budżetu gminy w   wysokości 1.369.320,00 zł przeznaczona na spłatę rat kredytów”;  

2.   Przychody budżetu w   wysokości 87.680,00 zł , rozchody w   wysokości 1.457.000,00 zł.  

2)   § 10 otrzymuje brzmienie :  

„§ 10. Ustala się limity zobowiązań z   tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie 1.340.000,00 zł”.  

3)   Załącznik Nr 3   „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w   2012 roku” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały;  

4)   Załącznik Nr 4”Zadania inwestycyjne roczne w   2012 r.” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały;  

5)   Załącznik Nr 5   „Wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie określone w   załączniku Nr 5   do niniejszej uchwały;  

6)   Załącznik Nr 6   „Przychody i   rozchody budżetu w   2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku Nr 6   do niniejszej uchwały;  

7)   Załącznik Nr 7”Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku Nr 7   do niniejszej uchwały;  

8)   Załącznik Nr 9”Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i   wydatki nimi finansowane w   2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w   załączniku Nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy 0siek .  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  


Uzasadnienie

Dochody na 2012 rok zwiększono o   kwotę 18.348,00 zł , w   tym : -dotacja na zadania zlecone z   zakresu administracji rządowej – 413,00; -dotacja na zadania własne z   zakresu opieki społecznej – 17.935,00 Dochody na 2012 rok zmniejszono o   kwotę 1.127.728,37 zł , w   tym : - dotacja na drogi powodziowe – 1,00 zł; -środki na zdanie inwestycyjne „e” świętokrzyskie -65.084,97 ( zadanie przeniesiono na 2013 rok ); -dotacje na zadania własne z   zakresu opieki społecznej – 43.474,00 zł; -środki na zadanie inwestycyjne pn” Rewitalizacja miasta 0sieka etap II”( zakończenie inwestycji w   2013 roku ) – 1.019.168,40 zł. Wydatki na 2012 rok zwiększono o   kwotę 39.173,00 zł , w   tym : -drogi powodziowe – 8.334,00 zł; -zadania z   zakresu opieki społecznej – 17.935,00 zł; -stypendia ( wkład własny ) – 12.904,00 zł. Wydatki na 2012 rok zmniejszono o   kwotę 2.948.553,37 zł , w   tym : -energia (przepompownia w   Sworoniu ) -20.000,00 zł; -wydatki związane z   dostarczaniem wody – 36.000,00 zł; -wydatki na drogi gminne- 130.000,00 zł; -zadanie inwestycyjne „e” świętokrzyskie ( przeniesione na 2013 rok ) -84.967,57 zł; -wydatki na administrację – 145.400,00 zł; -wydatki na strażnicę -24.000,00 zł; -obsługa długu publicznego -8.000,00 zł; -wydatki na oświatę – 507.500,00 zł; -wydatki na opiekę społeczną – 43.474,00 zł; -edukacyjna opieka wychowawcza – 11.000,00 zł; -gospodarka komunalna i   ochrona środowiska – 1.938.211,80 zł.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik6.pdf

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik7.pdf

 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/190/12
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik8.pdf

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »