| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy w Radkowie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm.)

Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 13.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 1.220.427,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 13.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Dokonać przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Zwiększyć przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w § 903 o kwotę 1.220.427,57 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Dokonać zmian w Załączniku o Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 7.

§ 3. Uchwały Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2014 rok otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.371.427,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie                                                                                -    1.151.000,00 zł,

2) pożyczek w kwocie-    1.220.427,57 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.019.427,57 zł, rozchody w wysokości 648.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 8.

§ 10. Uchwały Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Radków na 2014 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150.000,00 zł, w tym:

1. a) kredyty 150.000 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.371.427,57 zł, w tym:

2. a) kredyty 1.151.000,00 zł w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie  - 622.993,00

2. b) pożyczki 1.220.427,57 zł w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie  - 1.220.427,57

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 448.000,00 zł, w tym:

3. a) kredyty 448.000,00 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXIX/164/2013 zostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie


Leszek Zasuń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 718 750,38

- 1 220 427,57

498 322,81

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 514 771,00

- 1 220 427,57

294 343,43

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 386 771,00

- 1 220 427,57

166 343,43

801

Oświata i wychowanie

167 950,00

13 000,00

180 950,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

75 000,00

13 000,00

88 000,00

0830

Wpływy z usług

75 000,00

13 000,00

88 000,00

Razem:

10 998 959,47

- 1 207 427,57

9 791 531,90


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

303 300,00

0,00

303 300,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

283 300,00

0,00

283 300,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

3 500,00

200,00

3 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

11 500,00

- 200,00

11 300,00

801

Oświata i wychowanie

3 102 006,00

13 000,00

3 115 006,00

80101

Szkoły podstawowe

1 003 080,00

- 5 500,00

997 580,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

33 450,00

2 000,00

35 450,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

579 500,00

10 500,00

590 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

117 300,00

- 13 000,00

104 300,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

17 300,00

- 4 000,00

13 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

106 813,00

2 500,00

109 313,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 352,00

- 1 500,00

6 852,00

4260

Zakup energii

22 000,00

- 2 000,00

20 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

83 822,00

- 11 000,00

72 822,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 500,00

- 7 000,00

47 500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 500,00

- 4 000,00

10 500,00

80104

Przedszkola

289 674,00

0,00

289 674,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

50,00

650,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 600,00

- 1 050,00

16 550,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

200,00

1 000,00

1 200,00

80110

Gimnazja

1 103 130,00

24 500,00

1 127 630,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

682 700,00

33 000,00

715 700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

157 200,00

- 7 000,00

150 200,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000,00

- 1 500,00

500,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

181 700,00

- 12 100,00

169 600,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

200,00

200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46 000,00

- 5 000,00

41 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 000,00

- 2 000,00

3 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 300,00

2 700,00

42 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

69 800,00

- 8 000,00

61 800,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4 000,00

- 500,00

3 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

- 500,00

3 500,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

256 900,00

17 600,00

274 500,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

1 100,00

1 100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

127 200,00

5 000,00

132 200,00

4220

Zakup środków żywności

75 000,00

13 000,00

88 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 1 500,00

500,00

852

Pomoc społeczna

1 419 112,03

0,00

1 419 112,03

85219

Ośrodki pomocy społecznej

226 773,00

0,00

226 773,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 715,95

- 1 000,00

25 715,95

4300

Zakup usług pozostałych

13 800,00

1 000,00

14 800,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

68 207,00

0,00

68 207,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 246,44

182,87

9 429,31

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

688,05

- 182,87

505,18

85295

Pozostała działalność

70 063,10

0,00

70 063,10

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

360,00

300,00

660,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

54,57

54,57

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

373,03

- 354,57

18,46

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

115 236,64

0,00

115 236,64

85395

Pozostała działalność

115 236,64

0,00

115 236,64

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43 987,47

- 1 102,61

42 884,86

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 329,12

- 58,68

2 270,44

4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 034,99

190,33

2 225,32

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

107,73

- 107,73

0,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 013,06

- 225,14

7 787,92

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

405,40

- 14,55

390,85

4127

Składki na Fundusz Pracy

1 087,12

- 38,14

1 048,98

4129

Składki na Fundusz Pracy

56,11

- 3,50

52,61

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

25 433,52

- 2 412,28

23 021,24

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1 346,48

- 127,72

1 218,76

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

8 908,04

2 592,96

11 501,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

471,60

145,77

617,37

4307

Zakup usług pozostałych

17 313,40

1 110,95

18 424,35

4309

Zakup usług pozostałych

916,60

50,34

966,94

Razem:

12 149 959,47

13 000,00

12 162 959,47


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota 2014 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 019 427,57

I

Kredyty i pożyczki

2 819 427,57

1.

Kredyty

§ 952

1 599 000,00

1.1

Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.

§ 952

622 993,00

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

1 220 427,57

4.

Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona

§ 931

4.1

Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.

§ 931

II

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

III

Wolne środki art.. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

§ 950

200 000,00

IV

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

V

Przelewy z rachunku lokat

§ 994

VI

Prywatyzacja majątku jst

§ 941 do 944

Rozchody ogółem:

648 000,00

1.

Spłaty kredytów

§ 992

570 000,00

1.1

Spłaty kredytów zaciągnietych w zwiazku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

78 000,00

2.1

Spłaty pożyczek

§ 963

3.

Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona

§ 982

3.1

Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U. E.

§ 982

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Przelewy na rachunki lokat

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny

§ 982


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

923 888,03

0,00

923 888,03

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

68 207,00

0,00

68 207,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 246,44

182,87

9 429,31

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

688,05

- 182,87

505,18

85295

Pozostała działalność

12 733,03

0,00

12 733,03

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

360,00

300,00

660,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

54,57

54,57

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

373,03

- 354,57

18,46

Razem:

1 204 144,41

0,00

1 204 144,41

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »