| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/184/2012 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 15 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 92, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2 .

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty w wysokości 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca, gdy ich łączna ilość wyniesie miesięcznie co najmniej 20 litrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Uzasadnienie

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości rada gminy dokonuje wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391). Art.6 k ust. 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy w drodze uchwały ustali stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 2 rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ust. 2 (koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu). Ponadto zgodnie z zapisem art. 6k. ust. 3 rada gminy określa niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Niniejsza uchwała jest wypełnieniem ustawowego obowiązku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »