| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/213/12 Rady Gminy Unisław

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm. 1) ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za każdą godzinę udziału:

1) w działaniu ratowniczym w kwocie - 12 zł ;

2) w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Unisław w kwocie - 5 zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/190/12 Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1899).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Majewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.


Uzasadnienie

do uchwały nr XXVII/213/12 Rady Gminy Unisław z dnia 22 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej rada gminy w drodze uchwały ustala wysokość ekwiwalentu dla członków jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ustalona w przedmiotowej uchwale wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dz. Urz. RP "Monitor Polski" za poprzedni kwartał i wynika z możliwości budżetowych Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Tomasz Majewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »