| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) na wniosek Burmistrza Lubienia Kujawskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego we Włocławku, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia w trybie art.13 ust. 1 tej ustawy nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Miejska w Lubieniu kujawskim dokonała nowego podziału na okręgi wyborcze na poprzedniej sesji Rady przeprowadzonej w dniu 11 października 2012 r.

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

Przedkładany Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W proponowanym podziale Gminy Lubień Kujawski na obwody głosowania utrzymano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że o wielkości obwodu głosowania decyduje liczba mieszkańców nim objęta. Nie może ona przekroczyć 3 000 mieszkańców zamieszkałych w obwodzie głosowania.

Ustanowienie uchwałą Nr XXI/156/2012 z dnia 11 października 2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 30.10.2012, pozycja 2354) nowego podziału gminy na okręgi wyborcze, przyjęcie zasady, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami cały okręg wyborczy przy jednoczesnym założeniu minimalnej liczby okręgów wyborczych w ramach obwodu głosowania spowodowało konieczność uwzględnienia zmian w granicach obwodów głosowania.

Relacje między obwodami głosowania a okręgami wyborczymi przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do uzasadnienia oraz mapka poglądowa gminy stanowiąca załącznik Nr 2 do uzasadnienia.

Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy zobowiązuje w przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Proponowany podział Gminy Lubień Kujawski na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 - 2018.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/180/2012
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Podział Gminy Lubień Kujawski na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Lubień Kujawski, ul. Bukowa, 11 Listopada, Leśna, Lipowa, Pogodna, Przejazd, Szkolna, Wojska Polskiego, 22 Lipca, Kościuszki, Nowotki, Ogrodowa, Plac Wolności, Polna, Popławskiego, 19 Stycznia, 1 Maja, Żeromskiego, Żwirki i Wigury,

Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 22

2

Sołectwa: Gole, Kaliska

Szkoła Podstawowa w Kaliskach

3

Sołectwa: Bagno, Krzewie, Czaple, Gagowy

Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 22

4

Sołectwa: Bilno, Modlibórz, Szewo

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bilnie

5

Sołectwa: Morzyce, Narty, Wola Olszowa

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nartach

6

Sołectwa: Antoniewo, Kanibród, Świerna, Beszyn, Dziankowo, Wola Dziankowska

Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie

7

Sołectwa: Błędowo, Chojny, Kłóbka,

Zespół Szkół w Kłóbce

8

Sołectwa: Rzeżewo, Wiktorowo,

Świetlica wiejska w Rzeżewie

9

Sołectwa: Kobyla Łąka, Kretkowo, Rutkowice, Gliznowo,

Świetlica w Kamiennej


Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr XXIII/180/2012
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Relacje między obwodami głosowania a okręgami wyborczymi

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Liczba mieszkańców w obwodzie głosowania

Numery okręgów wyborczych w granicach obwodu głosowania

1

Miasto Lubień Kujawski, ul. Bukowa, 11 Listopada, Leśna, Lipowa, Pogodna, Przejazd, Szkolna, Wojska Polskiego, 22 Lipca, Kościuszki, Nowotki, Ogrodowa, Plac Wolności, Polna, Popławskiego, 19 Stycznia, 1 Maja, Żeromskiego, Żwirki i Wigury,

Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskim ul. Wojska Polskiego 22

1387

1,2 i 3

2

Sołectwa: Gole, Kaliska

Szkoła Podstawowa w Kaliskach

950

4 i 5

3

Sołectwa: Bagno, Krzewie, Czaple, Gagowy

Ośrodek Kultury w Lubieniu Kujawskimul. Wojska Polskiego 22

1101

7 i 13

4

Sołectwa: Bilno, Modlibórz, Szewo

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bilnie

592

6

5

Sołectwa: Morzyce, Narty, Wola Olszowa

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nartach

560

12

6

Sołectwa: Antoniewo, Kanibród, Świerna, Beszyn, Dziankowo, Wola Dziankowska

Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie

858

14 i 15

7

Sołectwa: Błędowo, Chojny, Kłóbka,

Zespół Szkół w Kłóbce

616

8

8

Sołectwa: Rzeżewo, Wiktorowo,

Świetlica wiejska w Rzeżewie

573

9

9

Sołectwa: Kobyla Łąka, Kretkowo, Rutkowice, Gliznowo,

Świetlica w Kamiennej

990

10 i 11

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Piwiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »