| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/245/10 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 kwietnia 2010r.

w sprawie utworzenia sołectwa Czerwonka i nadania statutu


Na podstawie art. 5, art. 40 ust. 2 pkt.1 oraz art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:
§ 1. Z inicjatywy mieszkańców osad Czerwonka i Szelment tworzy się na terenie Gminy Szypliszki jednostkę pomocniczą tj. Sołectwo Czerwonka.
§ 2. Teren działania Sołectwa obejmuje obszar osad Czerwonka i Szelment.
§ 3. Organizacja i zasady działania Sołectwa Czerwonka określone są w statucie sołectwa, który stanowi załacznik do nieniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/245/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
Statut Sołectwa Czerwonka
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Sołectwo Czerwonka zwane dalej Sołectwem stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Szypliszki dla wykonywania jej zadań, a w tym wyodrębnionych zadań samego Sołectwa, określonych przez Radę Gminy. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej, posiada natomiast zdolność sądową w sprawach przekazanych mu przez Gminę do samodzielnej realizacji.
§ 2. Teren działania Sołectwa obejmuje osady Czerwonka i Szelment.
§ 3. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146)
2. Statutu Gminy Szypliszki
3. niniejszego Statutu
Rozdział 2
Zakres działania i zadania Sołectwa
§ 4. Do zakresu działania Sołectwa należą wszelkie sprawy publiczne Sołectwa nie zastrzeżone ustawami i Statutem Gminy dla innych organów, w szczególności:
1. decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu oraz bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu,
2. współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
3. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania i utrzymania porządku;
4. decydowanie o sposobie korzystania ze wspólnot gruntowych,
5. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, a także w innych sprawach w jakich o taką opinię wystąpi Rada Gminy,
6. występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa.
Rozdział 3
Organy Sołectwa
§ 5. 1. Organami Sołectwa są:
1) zebranie wiejskie,
2) sołtys.
2. Działanie sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Kadencja sołtysa, Rady Sołeckiej i innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata.
§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa.
2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
§ 7. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Gminy w miarę potrzeb.
2. Sołtys obowiązany jest również zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.
§ 8. 1. O miejscu i terminie zwołania zebrania wiejskiego zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie, co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem chyba, że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.
2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych (quorum).
3. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, następne zebranie odbywa się w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego zebrania, i jest ważne bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu
§ 9. 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.
§ 10. 1. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Zebranie wiejskie może postanowić o tajności głosowania.
2. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.
§ 11. 1. Do zadań zebrania wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie Sołtysa,
2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
3) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,
4) opiniowanie zamierzonego przez organy Gminy zbycia, oddania w najem, dzierżawę lub obciążenia innymi prawami położonego na terenie sołectwa mienia gminnego, o jakim mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
5) podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania mieniem Sołectwa oraz sposobu wykorzystania dochodów z tego mienia w zakresie ustalonym niniejszym Statutem,
6) decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,
7) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach lokalnych Sołectwa lub sąsiadujących sołectw o podstawowym znaczeniu.
§ 12. 1. Do zadań Sołtysa w szczególności należy:
1) zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
2) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
3) współpraca z organami Gminy,
4) realizacja uchwał Rady Gminy dotyczących Sołectwa,
5) podawanie uchwał Rady Gminy do wiadomości mieszkańcom w sposób przyjęty w Sołectwie,
6) w zakresie ustalonym przez Radę Gminy dokonywanie poboru podatków,
7) uczestnictwo w sesjach Rady Gminy,
8) prowadzenie dokumentacji obejmującej w szczególności:
a) Statut Sołectwa,
b) protokoły z wyborów organów Sołectwa,
c) protokoły z zebrań wiejskich,
d) inne w miarę potrzeb.
2. Funkcja Sołtysa jako organu wykonawczego zebrania wiejskiego pełniona jest honorowo.
3. Na sesjach Rady Gminy Sołtysowi przysługuje prawo wystąpienia z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców Sołectwa.
§ 13. 1. Rada Sołecka składa się z 3 osób.
2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
3. Rada Sołecka w szczególności:
1) udziela pomocy Sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa i realizacji zadań samorządu,
3) organizuje różne formy opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców niepełnosprawnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb wynikających z jego bieżącej działalności i przewodniczy obradom.
Rozdział 4
Zasady i tryb wyboru organów Sołectwa
§ 14. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy tak by mogły się one odbyć nie później, niż w ciągu 6-ciu miesięcy od daty wyborów do Rady Gminy.
2. Zebranie wiejskie w sprawie wyborów organów sołectwa zwoływane jest przez Wójta Gminy, który w uzgodnieniu z ustępującym sołtysem ustala dzień, miejsce i godzinę zebrania.
3. O dacie i miejscu zebrania zawiadamia z upoważnienia Wójta Sołtys co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem .
4. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym Zebraniu, w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu.
5. Przewodniczącym zebrania wyborczego może być osoba wskazana przez Wójta Gminy.
§ 15. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zebranie wiejskie dokonuje w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających bierne prawo wyborcze do rad gmin.
2. Zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie.
3. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej powinna być osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią mieszkańców, nie karana za:
a) przestepstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
b) przestępstwo przekupstwa;
c) przestępstwa skarbowe;
d) popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (minimum dwukrotnie).
§ 16. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.
2. Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów i ustalenie czy nie istnieją przeszkody, o jakich mowa w § 15, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów. Protokół podpisują członkowie komisji.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku otrzymania równej liczby głosów, zarządza się losowanie.
§ 17. 1. Odwołania Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji może dokonać Zebranie Wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Gminy.
2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.
4. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 18. 1. W razie odwołania sołtysa Wójt Gminy zarządza niezwłocznie ponowne wybory.
2. Ponowne wybory dla uzupełnienia Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez Sołtysa.
Rozdział 5
Zarząd mieniem Sołectwa oraz gospodarka finansowa Sołectwa
§ 19. Sołectwo zarządza mieniem będącym w jego posiadaniu oraz przekazanym mu przez Radę Gminy odrębną uchwałą.
§ 20. Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mu mienia w zakresie zwykłego zarządu oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
§ 21. Decyzje w zakresie zwykłego zarządu mieniem, o którym mowa w § 20 należą do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego i mogą dotyczyć załatwiania bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją tego mienia i utrzymania go w stanie nie pogorszonym w ramach jego przeznaczenia.
§ 22. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzór nad bieżącą działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 24. Rada Gminy może uchylić każde rozstrzygnięcie organów Sołectwa z powodu niezgodności z niniejszym Statutem, uchwałami Rady Gminy lub innymi przepisami prawa.
§ 25. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »