| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Korycin

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911, 1146,1626 i 1877) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 poz. 200) wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;

2. dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały wynoszą 13 707 795,23 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 10 298 288,21 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 409 507,02 zł,

3. dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

4. wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały wynoszą 14 607 795,23 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 9 565 000,01 zł,

b) majątkowe w wysokości 5 042 795,22 zł,

5. deficyt budżetu gminy określony w § 5 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 rok wynosi 900 000,00 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.

6. załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r; zmieniony Uchwałą Nr IV/19/2015 r Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na 2015 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin", otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2015 rok stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załączniki do uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Korycin
z dnia 21 maja 2015 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 3

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 4

infoRgrafika

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński


Załącznik nr 5

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r.

Zmiany w treści uchwały dotyczą:

Określenia zmian w planie dochodów. Zmiany te dotyczą:

W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 000,00 zł. Powyższe dotyczy pozyskania środków finansowych na promocję Gminy;

W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł w związku z wygenerowaniem odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach bankowych;

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 7 000,00 zł w związku z pozyskiwaniem refundacji wydatków przez Zespół Szkół w Korycinie.

Określenia zmian w planie wydatków. Zmiany te dotyczą:

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zmiany planu wydatków o kwotę 16 332,00 zł i przeznaczenie jej na wydatki związane z przebudową dróg i parkingu na terenie gminy;

W dziale 750 - "Administracja publiczna" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy (25 000,00 zł) udzielenie dotacji (5 000,00 zł) oraz wydatki związane z zapłatą podatku od nieruchomości (12 000,00 zł);

W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na dokumentację dotycząca rozbudowy remizy strażackiej dla OSP w Korycinie;

W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 243,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37 575,00 zł w związku ze zmianami wartości inwestycji realizowanych przez gminę. Powyższe dotyczy:

a) Modernizacji budynku PSZOK w Korycinie - zmniejszenie o kwotę 12 242,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 17 243,00 zł (zmiana wynikająca z przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) - łączne zwiększenie z tego tytułu to kwota 5 001,00 zł

b) Budowy systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin - zmniejszenie o kwotę 20 333,00 zł;

c) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r. Zmiany polegają na:

2. Zmniejszeniu limitu z przeznaczeniem na modernizację rolniczej drogi dojazdowej w Kumiale etap I o kwotę 5 318,00 zł do kwoty 99 682,00 zł;

3. Zwiększenia limitu na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych wydatków związanych z przebudową drogi gminnej Ostra Góra - Sitkowo w kwocie o kwotę 9 350,00 zł do kwoty 29 350,00 zł

4. Utworzenia limitu z przeznaczeniem na budowę parkingu przy Przedszkolu w Korycinie w kwocie 12 300,00 zł;

5. Zmniejszeniu limitu z przeznaczeniem zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej Rozbudowy budynku OSP w Korycinie o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

6. Zwiększenia limitu na wydatki związane z modernizacją budynku PSZOK w Korycinie wraz z wyposażeniem o kwotę 5 001,00 zł do kwoty 335 001,00 zł

7. Zmniejszenia limitu na wydatki związane ze zrealizowanym zadaniem "Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin" o kwotę 20 333,00 zł do kwoty 3 919 667,00 zł

Nadania nowego brzmienia załącznikowi nr 4 - Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Korycin". Zmiany polegają na wprowadzeniu nowej dotacji przewidzianej do udzielenia Sokólskiemu Funduszowi Lokalnemu w kwocie 5 000,00 zł na podstawie złożonej oferty na realizacje zadania publicznego oraz przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Gliński

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »