| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla zawarte w dniu 17.05.2010 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Żurawica w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji zadań Gminy Żurawica w zakresie świadczenia usług profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz mieszkańców Gminy Żurawica

§ 1.

1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji zadań Gminy Żurawica w zakresie świadczenia usług profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz mieszkańców Gminy Żurawica w oparciu o uchwałę nr 78/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Przemyśl zadań Gminy Żurawica w zakresie świadczenia usług profilaktycznych i terapeutycznych dla mieszkańców Gminy Żurawica.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10.

§ 2.

1. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się do realizacji programów profilaktycznych w wyznaczonych placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Żurawica i świadczenia usług terapeutycznych w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, ul. Św. Brata Alberta 10 dla mieszkańców Gminy Żurawica.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 objęte zostaną w szczególności następującym zakresem usług:

1)edukowanie dzieci, młodzieży i ich rodziców poprzez realizację trzech programów profilaktycznych,

2)porady indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu itp. (diagnoza i terapia),

3)porady indywidualne dla osób nadużywających alkoholu i eksperymentujących ze środkami odurzającymi (możliwość przeprowadzenia bezpłatnych testów),

4)konsultacje i terapia dla współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem uzależnienia,

5)konsultacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

6)porady dla osób będących w kryzysie, oraz będą kierowane do następujących grup:

1)grupa psychoedukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,

2)grupa korekcyjno-edukacyjna dla sprawców przemocy,

3)grupa dla osób po inicjacji alkoholowej,

4)grupa wsparcia dla dalszego trzeźwienia,

5)grupa Al-Anon

§ 3.

1. Za realizację zadań, o których mowa w § 1 Gmina Żurawica zobowiązuje się pokryć koszty za świadczone usługi poprzez dokonanie wpłaty środków finansowych w wysokości 9.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl Nr 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 jednym przelewem w terminie do dnia 30.06.2010r.

2. Wysokość poniesionych kosztów określa załącznik do niniejszego porozumienia.

§ 4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu porozumienia Gmina Żurawica może wystąpić z wnioskiem o przedstawienie przedmiotowego sprawozdania, które zostanie zrealizowane za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

§ 5. Porozumienie obowiązuje od daty podpisania przez obie strony do dnia 31.12.2010 r.

§ 6. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Gminy Miejskiej Przemyśl.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 8. Porozumienie sporządza się w sześciu egzemplarzach, w tym jeden dla Gminy Żurawica.

z up. Prezydenta Miasta
Z-ca Prezydenta

dr Dariusz Iwaneczko


Skarbnik Miasta

mgr Maria Łańcucka

Wójt

Janusz Szabaga


Skarbnik Gminy

mgr Bożena Ożga


Załącznik do Porozumienia Nr ....................
z dnia .................... 2010 r.

Załącznik do porozumienia z dn. 17.05.2010 r.

Nazwa usługi (zadania )

Liczba godzin

Koszty

Trzy programy profilaktyczne (6h/w 24 klasach)

144

30,00 zł 1/h - 4.320,00 zł

Wynagrodzenie 6)pedagog-profilaktyk 7) Terapeuta

1) 1.500,00 zł. 2) 1.500,00 zł.

Zespół Interwencji Kryzysowej

50

31,00 zł 1/h - 1.550,00 zł.

Materiały pomocnicze (ulotki, broszury, plakaty)

130,00 zł.

Ogółem

9.000,00 zł.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Konik

Współwłaściciel Recrutamos, Konsultant projektów Direct Search/Executive Search

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »