| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Frysztak

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Frysztak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala:

§ 1.

1. Uchwała reguluje warunki i tryb finansowania przez Gminę Frysztak przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi sportu, w tym organizacyjnych.

2. Gmina Frysztak tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu realizować będzie cel publiczny w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych;

2) osiągania wyższych wyników sportowych;

3) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe;

4) poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

5) promocji sportu i aktywnego stylu życia;

6) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Frysztak.

3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w uchwale.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) sporcie - należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;

2) klubie sportowym – należy przez to rozumieć klub lub stowarzyszenie zrzeszające zawodników, posiadające odpowiednią licencję, nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia;

3) dotacji – należy przez to rozumieć udzielone klubowi sportowemu na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z art. 126 i 127 ust. 1 pkt 1e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), która jest przeznaczona na dotowanie zadania służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Frysztak;

4) zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy w ramach wydatków bieżących lub majątkowych tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do rozwoju sportu na obszarze Gminy Frysztak;

5) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielenie dotacji na zadanie;

6) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na realizację zadania;

7) umowie - należy przez to rozumieć umowę dotacji między Gminą Frysztak, a klubem sportowym.

§ 3.

1. Wsparcie finansowe klubów sportowych może dotyczyć:

1) realizacji programu szkolenia sportowego, z uwzględnieniem wynagrodzeń dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia do przygotowywania zawodnika lub zawodników danego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

2) zakupu sprzętu sportowego oraz modernizacji obiektów sportowych;

3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, ubezpieczenia zawodów sportowych, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, spikera, obsługi medycznej, transportu, wynajmu sal i obiektów sportowych;

4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transfer zawodnika z innego klubu sportowego (nie dotyczy opłat rejestracyjnych w PZPN);

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika należącego do tego klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. Dotacja przyznana z budżetu gminy może być przekazana klubom sportowym w formie wypłaty jednorazowej lub w transzach.

§ 4.

1. Warunkiem uzyskania przez klub sportowy wsparcia finansowego, o którym mowa w § 2 jest złożenie do Wójta Gminy Frysztak, wniosku o przyznanie dotacji.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę klubu sportowego;

2) szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania objętego wsparciem finansowym;

3) informację o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych, wskazujących na możliwość udziału w zawodach sportowych;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięć sportowych;

5) wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych źródeł;

6) terminarz i miejsca zawodów oraz innych zajęć.

3. Wniosek składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

4. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania klubu sportowego, w tym głównego księgowego.

5. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzający za zgodność odpis tego dokumentu, wystawiony najpóźniej 3 miesiące przed terminem składania wniosków.

6. Wójt Gminy Frysztak ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nabór wniosków na co najmniej 14 dni przed terminem ich złożenia, następnie powołuje komisję do ich rozpatrzenia i zaopiniowania.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) rodzaj i cel zadania oraz sposób jego realizacji;

2) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

4) dotychczasowe wykorzystane przez wnioskodawcę dotacje z budżetu Gminy Frysztak (na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykorzystania dotacji);

5) wkład własny, w tym finansowy ze środków własnych i z innych źródeł;

6) wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie.

8. Wsparcie finansowe może być udzielone w kwocie mniejszej od wnioskowanej przez klub sportowy i musi zawierać się w łącznej kwocie wsparcia zaplanowanego w budżecie gminy.

9. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów związanych z wnioskowanym wsparciem finansowym.

10. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 5.

1. Wójt Gminy Frysztak po zapoznaniu się z protokołem komisji dokonującej oceny wniosków podejmuje decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości dla klubu sportowego w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Frysztak, decyzja Wójta Gminy Frysztak jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy, w takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia lub wskazanie innych źródeł finansowania.

3. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Frysztak.

§ 6.

1. Uruchomienie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z klubem sportowym, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

2. Umowa zawiera w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy;

2) szczegółowy opis zakresu wsparcia;

3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu i tryb płatności;

4) termin rozpoczęcia i zakończenia umowy, nie dłuższy niż do 31 grudnia roku kalendarzowego;

5) sposób kontroli realizacji wydatkowania dotacji;

6) sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji;

7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy;

8) inne postanowienia, istotne ze względu na ważny interes stron umowy;

9) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację dotacji, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania wsparcia pod względem rzeczowym i finansowym.

3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego.

4. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu do 20 % istniejących pozycji kosztorysowych.

5. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7.

1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia umowy z § 6 oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).

2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy podmiotu na warunkach określonych w umowie.

4. Podmiot, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie do 31 stycznia po realizacji zadania określonego w umowie.

5. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1 może być rozwiązana na mocy porozumienia stron umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

6. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron w przypadku określonym w ust. 5 skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w sporządzonym protokole.

7. W przypadku wykorzystania na realizację zadania zleconego tylko części przekazanej dotacji, niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

9. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy.

§ 8.

Wójt Gminy Frysztak przekaże informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu przy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

§ 9.

Traci moc uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Frysztak.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Frysztak
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

WNIOSEK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Frysztak
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

UMOWA

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/2011
Rady Gminy Frysztak
z dnia 15 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

SPRAWOZDANIE

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »