| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/139/2012 Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Człuchowskiego.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/158/2009 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 26 marca
2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 61 poz.1177 z dnia 4 maja 2009 r.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.


Uzasadnienie

Podział kompetencji w zakresie ustalania wysokości i szczegółowych zasad określania składników wynagrodzenia nauczycieli określa Karta Nauczyciela, która przyznała stosowne kompetencje do ustalenia wysokości oraz określania szczegółowych zasad wypłacania wybranych składników wynagrodzenia dwóm podmiotom, co oznacza, iż o zgodności wysokości wynagrodzenia z ustawą decydują Minister właściwy ds. oświaty i wychowania oraz organ prowadzący szkoły lub placówki, którym jest jednostka samorządu terytorialnego. Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość dodatków, nagród i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji. Regulamin uzgodniono z Zarządem Oddziału Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Człuchowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego


Tadeusz Lisowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/139/2012
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

R e g u l a m i n

w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub placówki,

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

5) Karta Nauczyciela - należy rozumieć ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),

6) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenia MENiS z dnia31

stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do

wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

(Dz.U. Nr 22, poz. 181),

7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Powiat Człuchowski,

8) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawcę.

II. Wynagrodzenie zasadnicze

§ 2. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się w zależności od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych na poziomie minimalnych stawek zapisanych w § 2 ust. 1 rozporządzenia.

2. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy i aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany niniejszego regulaminu.

III. Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Dodatek za wysługę lat uzależniony jest od okresu zatrudnienia.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany zgodnie z Kartą Nauczyciela w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy z tym, że dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat ustala się zgodnie z § 7 rozporządzenia cytowanego w § 3ust. 1 regulaminu.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku,

2) na dany miesiąc jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

6. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

IV. Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom i dyrektorowi.

Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:

1) dla dyrektora:

a) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

b) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi,

c) dbanie o wizerunek placówki,

d) osiągnięcia szkoły, placówki na terenie powiatu, województwa, kraju,

e) realizacja planu dydaktyczno- wychowawczego,

f) organizacja czasu wolnego,

g) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych

2) dla nauczycieli:

a) wyróżniająca praca zawodowa

b) uzyskiwanie znacznych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

c) systematyczne doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji

d) innowacje pedagogiczne

e) wzbogacanie własnego warsztatu pracy

f) dbałość o estetykę i wyposażenie powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych

g) prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

h) inne osiągnięcia ważne dla jakości pracy placówki i opieka nad organizacjami szkolnymi, organizowanie imprez szkolnych

i) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły

j) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych

k) przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego;

1) dla nauczycieli od 50,00zł do 600,00zł

2) dla dyrektorów od 50,00zł do 600,00zł

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres 3 miesięcy.

4. Nauczyciele rozpoczynający pracę uzyskują prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu 1 roku.

5. Corocznie w budżecie przeznacza się środki w wysokości co najmniej 4% wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje:

3) Dla dyrektora - Starosta

4) Dla nauczyciela - dyrektor szkoły lub placówki

V. Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub placówki albo inne stanowisko

kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

2) sprawowanie funkcji

a/ wychowawcy klasy

b/ opiekuna stażu.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.

3. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji lub upłynął okres jej pełnienia. Jeśli odwołanie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przysługuje od tego miesiąca.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie, w którym nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Nie przysługuje też w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko na czas określony, traci prawo do dodatku z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - traci prawo do dodatku od tego dnia.

6. Dodatek funkcyjny o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca to od tego dnia.

7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

§ 6. 1. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 uwzględnia się

liczbę oddziałów, liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego

stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły, warunki

lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

2. Dodatek funkcyjny przyznaje;

1) dla dyrektora - Zarząd Powiatu,

2) dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz stanowisk

określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 - dyrektor szkoły.

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi w wysokości od 300,00 zł - 2100,00 zł

2) wicedyrektorowi w wysokości od 300,00 zł - 1800,00 zł

3) kierownikowi w wysokości od 300,00 zł - 1500,00 zł

4) inne stanowisko kierownicze określone w statucie szkoły w wysokości od 300,00 zł - 1200,00 zł

2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) wychowawcy klasy - w wysokości 100,00 zł

2) opiekuna stażu - w wysokości 75,00 zł

3. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze lub pełnienie funkcji w zastępstwie.

VI. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunków określonych w przepisach - § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2005 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 181).

2. Wysokość dodatku o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:

1) stopnia trudności i uciążliwości prowadzonych zajęć,

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach o których mowa w ust. 1.

§ 9. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków o których mowa w § 9 ustala dla nauczycieli - dyrektor, a dla dyrektora Zarząd Powiatu.

§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trudne warunki pracy w następującej wysokości:

1) zajęcia dydaktyczne w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej - od 100,00 zł do 500,00 zł

2) zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjno - wychowawcze w szkołach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

a) z upośledzeniem lekkim - od 100,00 zł do 350,00 zł

b) z upośledzeniem umiarkowanym, znacznym i głębokim - od 100,00 zł do 500,00 zł

3) zajęcia wychowawcze w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (w tym w internatach)

1) upośledzenie lekkie - od 100,00 zł do 550,00 zł

2) upośledzenie umiarkowane, znaczne i głębokie - od 100,00 zł d0 700,00 zł

4) zajęcia wychowawcze w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych zapewniających opiekę całodobową - od 100,00 zł do 550,00 zł

5) za prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną - od 100,00 zł do 200,00 zł

6) zajęcia wychowawczo - resocjalizacyjne z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie w normie intelektualnej - od 100,00 zł do 1000,00 zł

7) zajęcia dydaktyczno - resocjalizacyjne z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie w normie intelektualnej - od 100,00 zł do 700,00 zł

8) zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkole podstawowej - od 100,00 zł do 550,00 zł.

2. Wysokość dodatku za uciążliwe warunki pracy dla nauczycieli wynosi 20% stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego, za każdą przeprowadzoną godzinę.

3. Dodatki wymienione w ust. 1 i 2 wypłacane są za godziny faktycznie odbyte, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

5. Dodatki wypłacane są proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązkowego pensum w warunkach trudnych lub uciążliwych.

6. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatku za trudne i uciążliwe warunki prace nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.

VII. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 11. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może

przekroczyć 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2. Przez godziny doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi i dyrektorowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, której realizacja następuje w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli taki przysługuje) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych i wychowawczych, realizowanych w ramach pensum.

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełna godzinę.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

7. Zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe stosuje się

odpowiednio do godzin zastępstw doraźnych.

VIII. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 12. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe

nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły,

z tym że:

1) 0,8% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora

2) 0,2% środków funduszu przeznacza się na nagrody Starosty

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:

1) uzyskania wyróżniających wyników w pracy

2) osiągnięcia wychowanków w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

3) innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

3. Nagrody nauczycielom, w tym sprawującym stanowiska kierownicze przyznają:

1) ze środków, o których mowa w ust.1 pkt. 1 dyrektor

2) ze środków ,o których mowa w ust.1 pkt. 2 Starosta

4. Nagrody, o których mowa w § 13 przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą organu prowadzącego może przyznać

nagrodę w innym czasie.

IX. I X. Dodatek mieszkaniowy

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworzec i posiadającemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska przysługuje dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób

w rodzinie uprawnionego nauczyciela:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 5%

2) przy 2 osobach w rodzinie - 7%

3) przy 3 osobach w rodzinie - 9%

4) przy 4 i więcej osobach w rodzinie - 11%

- średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty

Nauczyciela.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim

zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do lat 18, a uczące się do 25 roku życia i nie

mające własnego źródła dochodu oraz rodziców pozostających na jego wyłącznym

utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim

zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej

w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten

dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku

nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek.

6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor a dyrektorowi Zarząd Powiatu.

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego mieszkania

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył

wniosek o jego przyznanie.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy a także

w okresach:

1) w okresach nie świadczenia pracy, za którą przysługuje wynagrodzenie

2) pobierania zasiłku z pomocy społecznej

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby

wojskowej ; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta

była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca

okresu, na który umowa była zawarta

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

9. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.

X. Postanowienia końcowe

§ 14. Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »