| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/241/2013 Rady Miejskiej w Skarszewach

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Skarszewy

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572, nr 273, poz.2703, nr 281,poz.2781, oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Skarszewy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady


Józef Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/241/2013
Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 stycznia 2013 r.w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Skarszewy

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI GMINY SKARSZEWY

§ 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadzonym przez art.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U.z 2004 r. Nr 281,poz.2781 ).

§ 2. 1. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego może być udzielana uczniom, wychowankom i słuchaczom, wymienionym w art.90b ust.3 ustawy o systemie oświaty u których dochód na 1 osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większy niż kwota , o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz. 2703).

2. Przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego, należy uwzględnić okoliczności które dodatkowo wpływają na sytuację materialną i społeczną ucznia, takie jak:

1. występujące w rodzinie ucznia bezrobocie,

2. niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba w rodzinie,

3. wielodzietność,

4. występowanie zjawisk patologicznych,

5. rodzina niepełna,

6. zdarzenia losowe.

3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz.2255, z późn.zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Wysokość stypendium ustala się biorąc pod uwagę dochód na osobę w rodzinie oraz występowanie czynników określonych w ust. 2.

§ 3. 1. Stypendium, w zależności od potrzeb ucznia może być udzielane w następujących formach:

1. pokrycia całkowitego lub częściowego kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą lub w szkole, poza planem nauczania w szczególności takich jak:

a) nauka języków obcych,

b) kursy informatyczne,

c) kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie,

d) zajęcia sportowe

2. pokrycia kosztów i opłat - częściowe lub całkowite

a) zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji,

b) posiłków w stołówkach,

c) zakupu podręczników,

d) zakupu przyborów pomocy szkolnych i niezbędnej odzieży,

e) transportu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

f) abonamentu za internet,

g) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych przez szkołę.

2. Możliwe jest łączenie kilku form udzielania stypendium, w granicach kwot przyznanych na danego ucznia.

3. W zależności od formy udzielania stypendium może być wypłacone w innych okresach niż miesięcznie, w wysokości określonej w decyzji o przydziale.

4. Łączna wysokość pobranego stypendium niezależnie od formy w jakiej zostało przyznane nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

5. Gdy niemożliwe lub niecelowe jest udzielenie stypendium w formach określonych w ust.1,wypłaca się stypendium pieniężne, uzasadniając to w decyzji.

6. Stypendium szkolne nie przysługuje w przypadku otrzymania przez ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze socjalnym jest niskie, uczniowi może zostać przyznane stypendium uzupełniające do uzyskania łącznej kwoty określonej niniejszym regulaminem.

§ 4. Decyzje w sprawie przydziału stypendium i zasiłku szkolnego wydaje na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej udzielonego na wniosek Burmistrza - dyrektor Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli.

§ 5. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje się:

a) na wniosek rodziców ucznia,

b) na wniosek pełnoletniego ucznia,

c) na wniosek dyrektora szkoły,

d) z urzędu.

2. Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego są składane:

1) w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Gminy - przez uczniów tych szkół ,

2) w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli - sekretariat - przez uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Praktycznego oraz szkół poza gminą Skarszewy.

3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu do końca października każdego roku szkolnego; w tym celu dyrektorzy jednostek wymienionych w ust.2 pkt 1 przesyłają je do siedziby organu wydającego decyzje.

4. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium doręczane są wnioskodawcom w miejscu składania wniosków za poświadczeniem odbioru.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku musi zawierać:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców ,

2) miejsce zamieszkania ucznia,

3) dane uzasadniające przyznanie pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku z zastrzeżeniem ust.2

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. W przypadku występowania kilku form działalności gospodarczej składa się zaświadczenia formom tym właściwe, lub oświadczenia.

4. Wnioski i załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej.

§ 7. 1. Stypendium w postaci świadczeń pomocy rzeczowej lub pokrycia kosztów nauki wypłaca się po przedstawieniu przez ucznia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (rachunków, biletów itp.)

2. Stypendia dla uczniów szkół gminnych wypłaca właściwa szkoła.

3. Stypendia dla uczniów pozostałych szkół wypłacane są w kasie Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach.

4. Dokumenty o których mowa w ust.1 składa się w miejscu wypłaty stypendium w terminie określonym w decyzji.

5. Wypłata stypendium następuje w ciągu 15 dni od momentu złożenia przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

6. Wypłata stypendium następuje do rąk wnioskodawców, a w przypadku stypendiów przyznanych z urzędu lub na wniosek dyrektora szkoły - w formie określonej w decyzji o przyznaniu stypendium.

§ 8. 1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny.

2. Zasiłek Szkolny może być przyznany w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku na wniosek osób wymienionych w § 5.Wniosek powinien spełniać wymogi określone w § 6 ust.1 pkt 1 i 2, z podaniem uzasadnienia popartego dowodami.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Do zdarzeń uzasadniających przyznanie zasiłku szkolnego należą w szczególności:

1) śmierć lub choroba ciężka członka rodziny od którego zależało jej utrzymanie,

2) utrata mienia na wskutek pożaru, zalania, wichury, bądź innego zdarzenia,

3) nagła choroba lub wypadek ucznia, skutkujący dłuższą przerwą w nauce.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.1.

§ 10. 1. Osoby wnioskujące o przyznanie stypendium zobowiązane są niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium o ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium.

2. Wysokość stypendium podlegającego zwrotowi oraz termin zwrotu ustala się decyzją administracyjną.

3. W przypadku odmowy dobrowolnej wpłaty należności stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, organ właściwy może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej pomocy.

§ 11. 1. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

2. Zmiany kwot, których wysokość uzależniona jest od odrębnych przepisów, następują wraz ze zmianą tych przepisów i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§ 12. Regulamin wchodzi w życie wraz z uchwałą, której stanowi załącznik, z mocą obowiązującą od 01.09. 2013 r.

Przewodniczący Rady


Józef Kamiński


Uzasadnienie

Ustalenie nowych zasad przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów podyktowane jest zmianą sytuacji zarówno faktycznej , jak i prawnej w tym zakresie w ciągu prawie 6 lat od podjęcia poprzedniej uchwały. W nowym stanie prawnym nie jest wymagana już opinia dyrektora szkoły, większą rolę odgrywają także oświadczenia o sytuacji materialnej rodziny, obwarowane ostrzeżeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wprowadzono nowe formy udzielania stypendium np. w postaci pokrycia całości lub części kosztów abonamentu za Internet. Potrzebę wprowadzenia zmian dyktuje także 8 letnia praktyka udzielania pomocy materialnej uczniom.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »