| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/155/2013 Rady Gminy w Konarzynach

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy w terminach:

1) za miesiąc styczeń i luty do 15 lutego danego roku;

2) za miesiąc marzec i kwiecień do 15 kwietnia danego roku;

3) za miesiąc maj i czerwiec do 15 czerwca danego roku;

4) za miesiąc lipiec i sierpień do 15 sierpnia danego roku;

5) za miesiąc wrzesień i październik do 15 października danego roku;

6) za miesiąc listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty o której mowa w ust. 1 określona zostanie w odrębnej uchwale.

3. Podstawę uiszczenia opłaty stanowić będzie wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór stanowić będzie załącznik do odrębnej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku jej niezłożenia albo uzasadnionych wątpliwości co dodanych zawartych w deklaracji, w wysokości określonej przez wójta w decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości opłatę będą uiszczać bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy w Konarzynach lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Konarzynach.

Numer rachunku bankowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Konarzynach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ejsmont

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz 21, poz. 228.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »