| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/155/2013 Rady Gminy w Konarzynach

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 1) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy w terminach:

1) za miesiąc styczeń i luty do 15 lutego danego roku;

2) za miesiąc marzec i kwiecień do 15 kwietnia danego roku;

3) za miesiąc maj i czerwiec do 15 czerwca danego roku;

4) za miesiąc lipiec i sierpień do 15 sierpnia danego roku;

5) za miesiąc wrzesień i październik do 15 października danego roku;

6) za miesiąc listopad i grudzień do 15 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty o której mowa w ust. 1 określona zostanie w odrębnej uchwale.

3. Podstawę uiszczenia opłaty stanowić będzie wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór stanowić będzie załącznik do odrębnej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku jej niezłożenia albo uzasadnionych wątpliwości co dodanych zawartych w deklaracji, w wysokości określonej przez wójta w decyzji wydanej na podstawie art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości opłatę będą uiszczać bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy w Konarzynach lub przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Konarzynach.

Numer rachunku bankowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Konarzynach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ejsmont

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz 21, poz. 228.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »