| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 249/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. "c" i lit. "i" oraz art. 41 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), a także art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE u c h w a l a , co następuje:

§ 1

1) Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości 26.438.922 zł

na skutek ich zwiększenia o kwotę 24.528 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 25.232.422 zł

na skutek ich zwiększenia o kwotę 29.528 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 2

Ustala sie limity wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3

Ustala się przychody budżetu miasta i gminy w wysokości 19.000 zł

oraz rozchody w wysokości 1.225.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 4

Nadwyżkę budżetu miasta i gminy w wysokości 1.206.500 zł

przeznacza się na spłatę rat kredytów.

§ 5

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Nowego Stawu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr WALDEMAR KALINOWSKI


Uzasadnienie do Uchwały Nr 249/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2013 rok

W budżecie miasta i gminy zwiększono zarówno dochody jak i wydatki budżetowe o kwotę 21.528 złotych na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00712-6930-UM1141332/2 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 412 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 16.07.2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego, a Gminą Nowy Staw na realizację operacji pt. "Remont kapliczek i krzyży w sołectwach Chlebówka, Dębina Wieś, Kącik, Martąg, Lipinka, Lubstowo, tralewo, Trępnowy na terenie gminy Nowy Staw".

Skorygowane zostały przychody i rozchody, w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski na spłatę dotychczas udzielonej pożyczki w wysokości 19.000 złotych oraz udzielenie nowej pożyczki w kwocie 14.000 złotych przeznaczonej na realizację projektu promocyjnego pn. "Wdrażanie projektów współpracy" dotyczącego gmin: Nowy Staw, Malbork (gmina wiejska), Miłoradz, Lichnowy, Stare Pole.

W planie wydatków wyodrebniono dotację w wysokości 3.000 złotych przeznaczoną na organizowanie programówq z zakresu polityki społecznej oraz dotację w kwocie 3.000 złotych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w ramach dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 rok.

Ponadto dokonano odpowiednich przeniesień wydatkow budżetowych pomiędzy poszczególnymi działami, rozdziałami i paragraami zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodżcych ze źródeł zagranicznych, wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (dz.U. z 2006 r. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami) w celu niedopuszczenia do przekroczenia planowanych limitów wydatków budżetu miasta i gminy, a nie przewidzianych na etapie uchwalania budżetu na 2013 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Waldemar Kalinowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody Budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 249/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 249/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na programy unijne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 249/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 249/XXXIV/2013
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje celowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »