| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/290/10 Rady Gminy Stryszawa

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) RADA GMINY STRYSZAWA uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje Statut Zespołowi Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stryszawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 01 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Hadka


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/290/10
Rady Gminy Stryszawa
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

STATUT ZESPOŁU SZKOŁY I SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W STRYSZAWIE

Rozdział 1.
Przepisy definiujące

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (j.t. z 2004 r. Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statut,

dyrektorze - należy rozumieć Dyrektora Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego

radzie pedagogicznej, samorządzie uczniowskim i radzie rodziców - należy przez to rozumieć organy działające odrębnie w szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego.

uczniach, wychowankach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego - oraz ich rodziców (opiekunów prawnych),

nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli schroniska, szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie

organie prowadzącym zespół - należy przez to rozumieć Gminę Stryszawa

organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Nazwa zespołu brzmi:

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Jałowcem" w Stryszawie

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stryszawie.

2. Ustalona nazwa "Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego" używana jest przez Zespół w pełnym brzmieniu.

3. W skład Zespołu wchodzi:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Jałowcem" w Stryszawie oraz

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stryszawie.

4. Nazwa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Pod Jałowcem" w Stryszawie wchodzącego w skład zespołu brzmi:

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie, Szkolne Schronisko Młodzieżowego "Pod Jałowcem" w Stryszawie.

5. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu brzmi: Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Stryszawie.

6. Zespół posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę w pełnym brzmieniu.

7. Tablice i pieczęcie schroniska, szkoły wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę odpowiednio schroniska i szkoły.

8. Siedzibą Zespołu Szkoły i Schroniska Młodzieżowego jest miejscowość Stryszawa.

9. Zespół mieści się w budynku o numerze porządkowym 496 w Stryszawie.

§ 3. 1. Bazę dydaktyczną Zespołu stanowi dotychczasowa baza schroniska i szkoły podstawowej ( grunt, budynek, wyposażenie, pomoce dydaktyczne).

2. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada odpowiednie pomieszczenia w budynku schroniska i szkoły podstawowej.

§ 4. 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty.

3. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

§ 5. 1. Na zasadach określonych w ustawie w Zespole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w Zespole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

§ 6. 1. Schronisko i szkoła są jednostkami budżetowymi.

2. Schronisko i szkoła mogą uzyskiwać dochody własne na zasadach określonych odrębnymi przepisami w sprawie finansów publicznych.

§ 7. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

Rozdział 3.
Cele i zadania Zespołu

§ 8. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy.

2. Szczegółowe cele i zadania poszczególnych placówek wchodzących w skład Zespołu oraz sposób ich realizacji określają statuty schroniska i szkoły podstawowej.

Rozdział 4.
Zarządzanie Zespołem

§ 9. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Stryszawa.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

3. Zadania i kompetencje organu prowadzącego oraz organu sprawującego nad Zespołem nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

4. Organy, o których mowa powyżej, mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 5.
Organy Zespołu

§ 10. 1. Zespołem kieruje dyrektor.

2. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem schroniska i szkoły wchodzących w skład Zespołu.

3. Stanowisko powierza i odwołuje z niego Wójt Gminy.

4. W Zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora, za zgodą organu prowadzącego.

5. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3 określają odrębne przepisy.

§ 11. 1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

3. Szczegółowe zadania i kompetencje dyrektora określają statuty schroniska, szkoły.

4. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz.

§ 12. 1. Rada pedagogiczna szkoły zachowuje swoją odrębność.

2. Strukturę, zadania, kompetencje i sposób działania rady pedagogicznej szkoły określa statut szkoły.

3. W sprawach dotyczących całego zespołu, w tym:

a) ustalenia wspólnych przedstawicieli zespołu do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora zespołu,

b) zmiany niniejszego statutu,

c) wniosku o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora zespołu rady pedagogiczne stanowią na wspólnych posiedzeniach.

4. Rada pedagogiczna, szkoły uchwala regulamin działalności na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez dyrektora Zespołu nie później niż 6 września 2010 roku.

5. W każdym czasie rada pedagogiczna szkoły może postanowić o utworzeniu jednolitego organu - rady pedagogicznej Zespołu - w skład którego wejdą wszyscy nauczyciele Zespołu oraz ustalić regulamin jego działania.

6. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 oraz utworzenie rady pedagogicznej Zespołu odbywa się w drodze kolegialnej uchwały podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1 wszystkich nauczycieli Zespołu.

§ 13. Rada rodziców szkoły zachowuje swoją odrębność.

§ 14. Samorząd uczniowski szkoły zachowuje swoją odrębność.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy.

3. Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej zespołu określają szczegółowe przepisy.

§ 16. Dokonywanie zmian w niniejszym statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.

§ 17. Dyrektor Zespołu zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 18. 1. W zakresie uregulowanym odmiennie w niniejszym statucie tracą moc postanowienia zawarte w Statucie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Pod Jałowcem" w Stryszawie oraz Statucie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Stryszawie.

2. Pozostają w mocy pozostałe uregulowania zawarte w statutach schroniska i szkoły podstawowej.

§ 19. Statut obowiązuje od dnia 01 września 2010 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Hadka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »