| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/132/2011 Rady Gminy Gdów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm,)- Rada Gminy Gdówuchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Gdów na rok 2011 nr IV/17/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 30.12.2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1- zmienia się i zwiększa planowaną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 o kwotę 383.447,61 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.785,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 307.662,61 zł

- jak w załączniku nr 1,

2. W § 2 - zmienia się oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 556.590,27 zł , w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 573.590,27 zł

- jak w załączniku nr 3,

3. W § 4 - zmienia się i zwiększa się planowaną kwotę przychodów budżetu na rok 2011 o kwotę 173.142,66 zł, w tym:

- zmniejsza się planowana kwotę przychodów z tytułu kredytów zaciąganych na rynku krajowym o kwotę 207.803,00 zł

- zwiększa się planowana kwotę z wolnych środków o kwotę 380.945,66 zł

- jak załącznik nr 2,

§ 2. Dotychczasowy zapis § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.982.663,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.836.326,00 zł,

2) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 146.337,29 zł"

§ 3. Dotychczasowy zapis § 4 ust. 1i 2 otrzymują brzmienie: "§ 4.1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.442.061,29 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.459.398,00 zł:

1) PRZYCHODY 4.442.061,29 zł z tego:

a) Przychody z transz zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w 2010 r. - 1.076.000,00 zł

b) Przychody z planowanych kredytów zaciąganych na rynku krajowym - 2.504.326,00 zł

c) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy - 861.735,29 zł

2) ROZCHODY - 2.459.398,00 zł

a) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.459.398,00 zł"

2. Ustala się limit zobowiązań:

1) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów w wysokości - 2.504.326,00 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 760.326,00zł

b) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 1.744.000,00 zł"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Ciężarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/132/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/132/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/132/2011
Rady Gminy Gdów
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

W uchwale budżetowej Gminy Gdów na 2011 rok - dokonuje się następujących zmian tj.:

1. zmienia się i zwiększa się planowaną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 o kwotę 383.447,61 zł w tym:

1)
dochody bieżące zmienia się i zwiększa o kwotę 75.785,00 zł, z tego:

(020/02001) - 2.600,00 - zmniejsza się plan z tytułu wpływów z dzierżawy przez Koła Łowieckie.

(600/60016) - 7.000,00 - zwiększenie planu z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego.

(600/60078) - 115,00 zł - zmniejszenie z wpływów z różnych dochodów.

(756/75601) - 4.000,00 zł - zmniejsza się plan z podatku - karta podatkowa

(756/75615) - 500,00 - zmniejsza się plan z tytułu podatku leśnego.
(756/75616) - 20.000,00 zł - zmniejszenie planu z tytułu podatku od spadków i darowizn

(756/75616) - 6.000,00 - zwiększa się plan z tytułu opłaty targowej.

(756/75618) - 10 000,00 - zmniejsza się plan z wpływów z opłaty skarbowej

(756/75618) - 150.000,00 zł - zwiększa się plan z tytułu opłaty eksploatacyjnej

(758/75814) - 50.000,00 - zmniejsza się plan z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

2) dochody majątkowe zmienia się i zwiększa o kwotę 307.662,61 zł w wyniku następujących zmian:

(010/01010) - 223,00 zł - zmniejsza się plan - środki z PROW.
(700/70005) - 119.428,00 zł - zmniejsza się plan z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości.
(700/70005) - 572,00 zł zmniejszenie planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

(801/80104) -6.826,20 zł - zwiększa się plan- środki z MRPO

(900/90001) - 421.059,41 - zwiększa się plan- środki z MRPO

- jak w załączniku nr 1;

2. Zmienia się oraz zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 556.590,27 , w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 573.590,27 zł

-
jak w załączniku nr 3,

z tego:

Dział 600

(600/60016) - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00zł - "Przebudowa i uregulowanie odwodnień dróg gminnych"

Dział 710

(710/71004) - zmniejsza się wydatki bieżące na planowanie przestrzenne 27.000 zł

Dział 754

(754/75412) - zwiększa się wydatki bieżące w OSP o kwotę 10.000,00 zł

Dział 801

(801/80101) - zmienia się wydatki majątkowe - SP Gdów tj. 2.000 zł z centralnego ogrzewania oraz 27.000,00 zł przeznacza się na parking przy SP.

Dział 900

(801/90001) - zmienia się wydatki majątkowe tj. zwiększa się plan na zadanie pn. Oczyszczalnia ścieków w Gdowie - rozl. inwestycji.- o kwotę 456.590,27.

3. Zwiększa się planowaną kwotę przychodów budżetu na rok 2011 o kwotę 173.142,66 zł, na podstawie następujących zmian:

1)
1) Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych kredytów zaciąganych na rynku krajowym w wysokości 207.803,00 zł

2) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 380.945,66 zł

- jak załącznik nr 2.


Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Ciężarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Majtkowski

Analityk Expandera

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »