| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2014 Rady Gminy Serokomla

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 13.372.324 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 10.697.797 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.674.527 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.583.049 zł,

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.800 zł,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000 zł.

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 276.530 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 15.664.713 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10.567.563 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.097.150 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.583.049 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.000 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33.800 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000

6) wydatki na realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 276.530 zł

§ 3. 1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.292.389 zł.

2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody z:

1) kredytów i pożyczek - 2.292.389 zł

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3.298.310,63 zł.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1.005.921,63 zł.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 40.000 zł,

2) celowe w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.498.310,63 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł.

§ 9. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 12.376,80 zł

§ 10. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 500.000

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.200.000 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Kozarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

DOTACJE Z BUDŻETU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2014
Rady Gminy Serokomla
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »