| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 100/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 21 lipca 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr IX/49/2015 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, z powodu naruszenia art. 90 ust. 1b-1c, ust. 2b i 2d oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała Rady Miasta Radzyń Podlaski, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 29 czerwca 2015 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru - Kolegium RIO w Lublinie podjęło 7 lipca br. uchwałę Nr 98/2015 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w celu stwierdzenia nieważności tej uchwały, uznając, że niektóre jej postanowienia naruszają prawo w sposób istotny.

Rada Miasta określając w § 2 ust. 1- 4 załącznika nr 1 do uchwały podstawę obliczania dotacji dla:

- przedszkoli niepublicznych, spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1b, ust. 1d - 1o ustawy o systemie oświaty (ust. 1),

- przedszkoli niepublicznych, które nie spełniają warunków określonych w ust. 1 (ust. 2),

- niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1c - 1o ustawy o systemie oświaty (ust. 3),

- niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niespełniających warunków określonych w ust. 3 (ust. 4)

nie zawarła postanowień o pomniejszaniu wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, które stanowią dochód budżetu, co czyni ją niekompletną, a w związku z tym niezgodną z ustawowymi zasadami ustalania dotacji. Przepisy art. 90 ust. 1b-1c oraz ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nakazują - w przypadku niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - pomniejszać podstawę obliczania dotacji o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy; w przypadku Miasta Radzyń Podlaski dochodami budżetu są opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

W ocenie Kolegium Rada Miasta nieprawidłowo określiła również sposób ustalania liczby uczniów przyjmowanych do obliczenia dotacji. W treści § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Rada postanowiła bowiem, że "do obliczenia podstawy dotacji w trakcie roku budżetowego przyjmuje się liczbę uczniów ustaloną na podstawie bazy danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji". Taki sposób ustalenia liczby uczniów w trakcie roku budżetowego nie ma podstaw zarówno we wskazanych wyżej przepisach jak i innych postanowieniach ustawy o systemie oświaty. Z powołanych przepisów wynika, że niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu na każdego ucznia w odniesieniu do wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę. Liczba uczniów w tych jednostkach, podobnie jak i plan wydatków bieżących, mogą w trakcie roku ulegać zmianie, dlatego też do obliczenia wysokości dotacji należnej na dany rok budżetowy należy przyjmować aktualną liczbę uczniów.

W kolejnym postanowieniu zawartym w § 7 ust. 5 załącznika nr 1 do uchwały Rada Miasta postanowiła, że: "Niepubliczne przedszkole lub inna niepubliczna forma wychowania przedszkolnego, które w trakcie roku budżetowego zakończyło działalność albo utraciło prawo do otrzymania dotacji, dokonuje zwrotu nadpłaconej dotacji na rachunek Miasta Radzyń Podlaski w miesiącu następującym po miesiącu zakończenia działalności oraz niezwłocznie przekazuje organowi dotującemu ostateczne rozliczenie wykorzystania dotacji".

Powyższa regulacja nie mieści się w zakresie kompetencji organu stanowiącego, wynikającym z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten zobowiązuje organ stanowiący wyłącznie do ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ale już nie do trybu zwrotu dotacji. Jest ona jednocześnie zbędna, bowiem zasady i tryb zwrotu dotacji udzielonej z budżetu jst zostały uregulowane przepisami art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z których wynika, że w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy - co może mieć miejsce w przytoczonej regulacji - dotacje podlegają zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji (odpowiednio art. 251 ust. 3 i art. 252 ust. 2 ustawy). Tym samym postanowienie Rady Miasta w sposób istotny narusza art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych.

Ponieważ Rada Miasta we wskazanym we wszczęciu postępowania nadzorczego terminie rozpatrywania sprawy stwierdzenia nieważności uchwały, tj. do 20 lipca br., nie podjęła działań zmierzających do usunięcia wskazanego naruszenia prawa, Kolegium RIO w Lublinie orzekło nieważność kwestionowanej w osnowie uchwały.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Miasta Radzyń Podlaski prawo wniesienia - zapośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od daty doręczenia tej uchwały.

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie


Alina Smagała

Otrzymują:

1. Rada Miasta Radzyń Podlaski,

2. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »