| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

Na podstawie art.18 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII / 92 / 2007 Rady Gminy w Gietrzwałdzie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, Uchwała Nr XXVIII/278/2009 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 03 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, Uchwała Nr XLI/462/2010 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Zalewski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/186/2012
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie, zwany dalej "Ośrodkiem" utworzony został na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Gietrzwałdzie z dnia 25.04.1990 r Nr XII/43/90 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami),

3. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

4. innych aktów prawnych nakładających wykonanie zadań na Ośrodek,

5. Uchwał Rady Gminy Gietrzwałd, zarządzeń Wójta Gminy Gietrzwałd oraz niniejszego statutu.

§ 3. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie jest jednostką organizacyjną Gminy Gietrzwałd.

2. Ośrodek jest jednostką budżetową, powiązaną z budżetem Gminy.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Gietrzwałd.

2. Ośrodek swoją działalnością obejmuje teren gminy Gietrzwałd.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Gietrzwałd.

Rozdział 2.
Zakres działań Ośrodka

§ 6. Ośrodek realizuje zadania określone w szczególności w:

1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami);

2) ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zmianami);

3) ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami);

4) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887);

5) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami);

6) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 ze zmianami);

7) ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmianami);

8) innych ustaw nakładających wykonanie zadań na Ośrodek.

9) uchwał Rady Gminy Gietrzwałd oraz zarządzeń Wójta Gminy Gietrzwałd.

§ 7. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 8. 1. W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współpracuje z samorządem na szczeblu wojewódzkim i powiatowym oraz z administracją rządową w województwie ustalającą sposób realizacji tych zadań.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Ośrodka.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

§ 10. 1. Kierownik Ośrodka organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników.

2. Kierownik Ośrodka zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Ośrodka i wykonuje pozostałe czynności pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy.

3. Kierownik Ośrodka sporządza i przedstawia Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

4. Wójt Gminy Gietrzwałd udziela kierownikowi Ośrodka stosownych upoważnień do realizacji zadań i prowadzenia postępowań określonych w przepisach wymienionych w § 6 niniejszego statutu.

5. Upoważnienia, o których mowa w ust. 4. mogą być udzielane innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

§ 11. 1. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych.

2. Szczegółową organizację Ośrodka, w tym jego strukturę organizacyjną określa kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy Gietrzwałd.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka

§ 12. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewniając jego ochronę i należyte wykorzystanie.

3. Zasady działalności finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy.

4. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Gminy Gietrzwałd.

5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzany przez Radę Gminy w uchwale budżetowej Gminy Gietrzwałd.

6. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

7. Obsługę działalności kasowej i kadrowej Ośrodka prowadzi Urząd Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 13. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »