| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Bisztynku

z dnia 30 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 42.406,49 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 24.673.038,15 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości21.366.787,06 zł

- dochody majątkowe w wysokości3.306.251,09 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42.406,49 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 22.677.267,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości19.255.642,74 zł

- wydatki majątkowe w wysokości3.421.624,49 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2015 roku wynoszą 3.034.507,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2015 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

........................................

Przewodniczący Rady MiejskiejZbigniew Drozdowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Przed zmianami

Zwiększenia/ zmniejszenia

Po zmianach

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

8 527 836,00

42 406,49

8 570 242,49

75814

Różne rozliczenia finansowe

1 312 000,00

42 406,49

1 354 406,49

2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 000,00

22 616,09

28 616,09

6330

Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00

19 790,40

19 790,40

OGÓŁEM

24 630 631,66

42 406,49

24 673 038,15


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Przed zmianami

Zwiększenia/ zmniejszenia

Po zmianach

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

590 800,00

2 000,00

592 800,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

577 000,00

2 000,00

579 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

2 000,00

12 000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15 000,00

15 000,00

30 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

0,00

15 000,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

15 000,00

15 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2 506 418,09

25 406,49

2 531 824,58

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

63 156,00

12 000,00

75 156,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

54 456,00

12 000,00

66 456,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 222 196,02

13 406,49

2 235 602,51

4300

Zakup usług pozostałych

143 948,00

13 406,49

157 354,49

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

95 000,00

15 000,00

110 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

-15 000,00

0,00

75095

Pozostała działalność

168 872,07

0,00

168 872,07

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

7 500,00

-7 500,00

0,00

4190

Nagrody konkursowe

0,00

7 500,00

7 500,00

852

POMOC SPOŁECZNA

4 827 762,00

0,00

4 827 762,00

85206

Wspieranie rodziny

27 299,00

0,00

27 299,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 000,00

-2 000,00

19 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

2 000,00

3 000,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1 201 382,33

0,00

1 201 382,33

90002

Gospodarka odpadami

722 100,00

0,00

722 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

636 299,90

-500,00

635 799,90

4430

Różne opłaty i składki

0,00

500,00

500,00

OGÓŁEM

22 634 860,74

42 406,49

22 677 267,23


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/26/15
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku

Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

w tym źródła finansowania

dochody własne j.s.t.

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źr.*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050

Modernizacja sieci wodociągowej Łędławki

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Urząd Miejski

2.

010

01010

6050

Przebudowa sieci wodociągowej Bisztynek Kokoszewo - dokumentacja

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Urząd Miejski

3.

010

01010

6058 6059

Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek

559 551,33

559 551,33

222 392,33

337 159,00

Urząd Miejski (PROW 2007 - 2013)

4.

600

60016

6050

Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

1 469 583,00

1 469 583,00

384 792,00

A.734 791,00 B.350 000,00

Urząd Miejski (BP-734 791,00; Powiat Bartoszycki-350 000,00)

5.

600

60016

6050

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul.Kolejowej i Wojska Polskiego - dokumentacja

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Urząd Miejski

6.

600

60016

6050

Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Bisztynku

130 000,00

130 000,00

130 000,00

Urząd Miejski

7.

600

60095

6057 6059

Rozwój przestrzeni publicznych poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości - prace projektowe

250 000,00

250 000,00

37 500,00

212 500,00

Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)

8.

700

70005

6050

Przystosowanie lokali na cele mieszkalne - Wozławki 21 - dokumentacja

12 000,00

12 000,00

12 000,00

Urząd Miejski

9.

750

75023

6050

Wykonanie prac konserwatorskich elewacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 2 w Bisztynku

95 000,00

95 000,00

95 000,00

Urząd Miejski

10.

750

75023

6050

Montaż urządzeń zabezpieczenia sieci wewnętrznej Urzędu Miejskiego (UTM)

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Urząd Miejski

11.

801

80101

6050

Montaż domofonu w Szkole Podstawowej w Sątopach

3 510,00

3 510,00

3 510,00

SP Sątopy

11.

801

80195

6057 6059

Modernizacja istniejącej zabudowy w celu stworzenia dostępu do wysokiej jakości usług publicznych - prace projektowe

35 000,00

35 000,00

5 250,00

29 750,00

Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)

12.

900

90004

6050

Zagospodarowanie i wyposażenie skweru (terenu rekreacyjnego) przy kościele w miejscowości Prosity

28 000,00

28 000,00

18 000,00

A. B.10 000,00

Urząd Miejski (fundusz sołecki - 15 000,00)

13.

900

90004

6058 6059

Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Bisztynek poprzez zagospodarowanie skweru w centrum Bisztynka

66 561,04

66 561,04

44 420,95

22 140,09

Urząd Miejski (LGD "Warmiński Zakątek")

14.

900

90095

6050

Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego w Sołectwie Lądek

8 747,32

8 747,32

8 747,32

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

15.

900

90095

6050

Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Łędławki

10 430,77

10 430,77

10 430,77

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

16.

900

90095

6050

Urządzenie placu zabaw - Sołectwo Pleśno

7 400,00

7 400,00

7 400,00

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

17.

900

90095

6060

Zakup urządzeń na placu zabaw - Sołectwo Sątopy

11 000,00

11 000,00

11 000,00

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

18.

900

90095

6050

Budowa sceny z utwardzeniem placu przy scenie - Sołectwo Troszkowo

17 263,58

17 263,58

17 263,58

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

19.

900

90095

6050

Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Wojkowo

5 800,00

5 800,00

5 800,00

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

20.

900

90095

6050

Budowa placu zabaw w Wozławkach

10 396,00

10 396,00

10 396,00

Urząd Miejski

21.

921

92109

6050

Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do świetlicy w Księżnie

5 336,61

5 336,61

5 336,61

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

22.

921

92109

6050

Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Paluzach

11 800,00

11 800,00

11 800,00

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

23.

921

92120

6050

Prace konserwatorskie i restauratorskie bramy wjazdowej na teren dawnego browaru w Bisztynku przy ul. Findera (2014-2015)

6 500,00

6 500,00

6 500,00

Urząd Miejski

24.

921

92120

6050

Prace konserwatorskie i restauratorskie Bramy Lidzbarskiej w Bisztynku - dokumentacja na roboty wewnętrzne oraz koncepcja zagospodarowania otoczenia

42 000,00

42 000,00

42 000,00

Urząd Miejski

25.

921

92195

6057 6059

Odtworzenie historycznej zabudowy ratusza wraz z niezbędna infrastrukturą i wyposażeniem w celu przywracenia funkcji społecznych i gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim - prace projektowe

150 000,00

150 000,00

22 500,00

127 500,00

Urząd Miejski

26.

926

92695

6050

Urządzenie terenów sportowych - Sołectwo Unikowo

8 627,75

8 627,75

8 627,75

Urząd Miejski (fundusz sołecki)

Ogółem

3 034 507,40

3 034 507,40

1 210 667,31

0,00

1 094 791,00

729 049,09

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »