| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 318/2013 Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 10 Uchwały nr XXIV/192/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2013uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 poprzez:

1) zmniejszenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 34.691,00 zł;

2) zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 38.782,00 zł;

3) zwiększenie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 17.476,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 poprzez:

1) zmniejszenie o kwotę 34.691,00 zł planu wydatków Powiatu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej;

2) zwiększenie o kwotę 38.782,00 zł planu wydatków Powiatu na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej;

3) zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatu finansowanych z budżetu państwa z dotacji na zadania własne powiatu o kwotę 17.476,00 zł;

4) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami, wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 51.742,01 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 75.342.243,36 zł; z tego:

- dochody majątkowe kwota - 9.751.728,00 zł;

- dochody bieżące kwota - 65.590.515,36 zł;

w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.459.857,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 78.912.201,36 zł; z tego:

- wydatki majątkowe kwota - 16.294.794,00 zł;

- wydatki bieżące kwota - 62.617.407,36 zł;

w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.459.857,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 3.569.958,00 zł deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2013 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2013.

STAROSTA


Roman Szewczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 318/2013
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2013 r.

Zmian w planie dochodów w Jednostce Samorządu Terytorialnego - Organie - dokonano w związku z:

1. zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok z 17 października 2013 r.,

- nr 620/2013 zwiększono o kwotę 2.976,00 zł plan dotacji celowych dla Powiatu w dziale 852 rozdział 85218 na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013;

- nr 622/2013 zwiększono o kwotę 14.500,00 zł plan dotacji celowych dla Powiatu w dziale 852 rozdział 85202 na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej;

2. zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok z 22 października 2013 r.,

- nr 633/2013 zmniejszono o kwotę 38.782,00 zł plan dotacji celowych dla powiatu w dziale 710 rozdział 71013 na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zwiększono o tę kwotę plan dotacji celowych dla Powiatu w dziale 710 rozdział 71095 przekazanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na rozbudowę systemu WEBEWID wykorzystywanego do informatyzacji zasobu geodezyjnego;

- nr 643/2013 zwiększono o kwotę 4.091,00 zł plan dotacji celowych dla powiatu w dziale 710 rozdział 71015 na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności PINB.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2013 r.

1. W Starostwie Powiatowym - Jednostce:

- w dziale 710 dokonano przesunięcia planu wydatków miedzy rozdziałami 71013 i 71095 w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 633/2013 z 22 października 2013 r.;

- w dziale 852 zwiększono plan wydatków na realizacje zadań związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej - zwiększenie planu dotacji dla Stowarzyszenia Niepełnosprawni w Domu i Środowisku prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 622/2013 z 17 października 2013 r.;

2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie dokonano zmian w:

- dziale 852 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Jednostki;

- dziale 853 w celu prawidłowej realizacji w 2013 r. przewidzianych działań w projektach współfinansowanych ze środków EFS:

a) pn. "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

b) pn. "Pomocna dłoń-Plus" w ramach priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

3. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie dokonano zmian w dziale 853 w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Jednostki oraz realizacji projektu pn "Na staż do Europy" finansowanego ze środków unijnych;

4. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Koszalinie zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 63/2013 z 22 października 2013 r.;

5. W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Polanowie zmiany wynikają z konieczności zapewnienia bieżącej działalności Jednostki.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »