| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVII/421/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

Na podstawie art. 3 d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645; Dz. U. z 2014r. poz. 379), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378; Dz. U. z 2014 r. poz. 223) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się ,,Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Powiatu Myśliborskiego", zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) uchwała Nr III/38/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. nr 30 poz. 504);

2) uchwała Nr XIII/124/2011 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r. nr 157 poz. 3294).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Cezary Krzyżanowski


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/421/2014
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ MIESZKAŃCAMI POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu w Myśliborzu;

2) Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Myśliborzu;

3) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Myśliborski;

4) Starostwie - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Myśliborzu;

5) Konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie niniejszej uchwały;

6) Organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.);

7) Mieszkańcach - należy przez to rozumieć mieszkańców Powiatu Myśliborskiego, którzy stale zamieszkują na terenie Powiatu.

§ 2. Procedury opisane w niniejszej uchwale odnoszą się do wszystkich sytuacji, w których zachodzi potrzeba organizowania konsultacji społecznych, we wszystkich komórkach organizacyjnych Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się:

1) w przypadkach określonych ustawami;

2) w innych sprawach ważnych dla Powiatu i jego Mieszkańców.

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w sprawach dotyczących w szczególności:

1) Strategii Rozwoju Powiatu;

2) programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) strategii i programów w zakresie zadań własnych Powiatu.

§ 5. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) powiatowy - dotyczący Mieszkańców całego terytorium Powiatu;

2) lokalny - dotyczący Mieszkańców określonego terytorium (części Powiatu);

3) środowiskowy - dotyczący określonych grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

§ 6. Konsultacje przeprowadza się, w miarę możliwości, na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób i podmiotów, z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji.

§ 7. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestników.

§ 8. Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Powiatu.

Rozdział 2.
Warunki organizowania konsultacji

§ 9. Organem przeprowadzającym konsultacje jest Zarząd.

§ 10. Zarząd może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

§ 11. Z wnioskiem do Zarządu o przeprowadzenie konsultacji może wystąpić również:

1) Rada - w formie uchwały;

2) Mieszkańcy, przy czym:

a) w przypadku wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji o zasięgu powiatowym, w rozumieniu zapisów § 5, pkt 1 - wymagana jest liczba 1.000 Mieszkańców,

b) w przypadku wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji o zasięgu lokalnym, w rozumieniu zapisów § 5, pkt 2 - wymagana jest liczba 300 Mieszkańców,

c) w przypadku wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji o zasięgu środowiskowym, w rozumieniu zapisów § 5, pkt 3 - wymagana jest liczba 100 Mieszkańców;

3) Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (w przypadku jej powołania na terenie Powiatu) - w formie uchwały;

4) co najmniej 5 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Powiatu, w dziedzinach dotyczących prowadzonej przez nie działalności statutowej.

§ 12. Wniosek, o którym mowa w § 11 zawiera:

1) wskazanie osoby/podmiotu reprezentującego wnioskodawcę/wnioskodawców;

2) cel konsultacji wraz z uzasadnieniem;

3) przedmiot konsultacji;

4) propozycję terminu i zakresu terytorialnego konsultacji;

5) co najmniej dwie proponowane formy przeprowadzenia konsultacji, spośród przewidzianych w § 24 i § 25, z uwzględnieniem zapisów § 26;

6) dodatkowo, w przypadku składania wniosku przez Mieszkańców - listę osób popierających wniosek, zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz własnoręczny podpis;

7) dodatkowo, w przypadku składania wniosku przez organizacje pozarządowe - informację zawierającą: nazwę, siedzibę, numer w KRS lub innej ewidencji i statut.

§ 13. Ocena formalna wniosku dokonywana jest przez komórkę organizacyjną Starostwa /jednostkę organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji i następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 14. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji nie spełnia wymogów formalnych, opisanych w § 11, pkt 2 i pkt 4 oraz w § 12 - wniosek jest odrzucany w drodze uchwały Zarządu.

§ 15. Jeśli we wniosku znajdują się braki merytoryczne, wzywa się osoby upoważnione do kontaktu wskazane we wniosku o przeprowadzenie konsultacji, do uzupełnienia zawartości wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 16. Wniosek, którego braki merytoryczne nie zostały uzupełnione pozostawia się bez rozpoznania.

§ 17. Decyzję o odmowie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały, o czym informuje wnioskodawcę terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 18. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji został rozpatrzony odmownie, kolejny wniosek w tej samej sprawie może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podjęcia decyzji o jego odmownym rozpatrzeniu.

§ 19. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Zarząd w formie uchwały.

§ 20. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu konsultacji informuje się wnioskodawcę o decyzji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Zarząd może, przed podjęciem uchwały w tej sprawie, wspólnie z wnioskodawcą ustalić szczegóły planowanego procesu konsultacji.

§ 21. W uchwale, o której mowa w § 19 określa się:

1) cel i przedmiot konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny oraz podmioty/osoby uczestniczące w konsultacjach;

4) formy przeprowadzenia konsultacji.

§ 22. 1. Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa;

2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie;

3) na stronie internetowej Powiatu.

2. W zależności od charakteru konsultacji, można dodatkowo zastosować inne formy ogłaszania informacji o konsultacjach, w sposób umożliwiający maksymalnie szerokie dotarcie z informacją o przeprowadzaniu konsultacji.

Rozdział 3.
Tryb przeprowadzania konsultacji

§ 23. Przeprowadzenie konsultacji powinno być poprzedzone podaniem informacji, o której mowa w § 22 w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich rozpoczęcia.

§ 24. Podstawową formą konsultacji jest umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie zagadnień do konsultacji, projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu (lub założeń do projektu dokumentu), w zależności od przedmiotu konsultacji. Dodatkowo zamieszcza się wraz ze wzorem formularza składania opinii informację o terminie i formie jej składania do Starostwa.

§ 25. Do rozszerzonych form konsultacji należą m.in.:

1) warsztaty konsultacyjne: organizowane w celu umożliwienia zainteresowanym osobom zdobycia wiedzy na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań zakończonych sporządzeniem pisemnego podsumowania zawierającego m.in. wszystkie zgłoszone opinie i wnioski;

2) otwarte spotkania z Mieszkańcami. Podczas spotkań prezentowane są założenia przedmiotu konsultacji, osoby uczestniczące mają możliwość zadawania pytań i zgłaszania swoich uwag. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający m.in. zestawienie zgłoszonych uwag oraz listę obecności uczestników spotkania;

3) przesłanie informacji listownej i/lub elektronicznej do adresatów konsultacji o możliwości zgłaszania opinii dotyczących danego zagadnienia: przesłana informacja powinna zawierać opis/projekt konsultowanego zagadnienia oraz formularz zgłaszania opinii wraz z informacją o terminie i formie jego składania do Starostwa;

4) debata publiczna: dyskusja obejmująca wymianę poglądów na dany temat, najczęściej w większym gronie osób, np. na zebraniu, posiedzeniu, zgromadzeniu, zjeździe. Dyskusja ta dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego problemu lub sprawy; z debaty sporządza się protokół zawierający m.in. zestawienie zgłoszonych uwag oraz listę obecności uczestników debaty;

5) jury obywatelskie: panel złożony z 12-16 osób, niebędących specjalistami w danej dziedzinie. Skład jury jest reprezentatywny dla danej społeczności pod względem demograficznym. Przez kilka dni/spotkań grupa analizuje szczegółowo dany problem, opierając się na dostarczonych jej informacjach oraz opiniach "świadków" (najczęściej ekspertów), a następnie sporządza raport ze swoją decyzją - "werdykt", na podobieństwo ławy przysięgłych. Organizator konsultacji odnosi się do przygotowanego raportu albo wykonując jego zalecenia, albo wyjaśniając, dlaczego się z nim nie zgadza;

6) planowanie partycypacyjne: otwarte warsztaty dotyczące kierunku rozwoju społeczności lokalnej w najbliższej przyszłości. Spotkania przebiegają w kilku etapach: ustalenie wizji rozwoju, rozpoznanie barier i potencjalnych zagrożeń oraz opracowanie planu działania. Na każdym z etapów uczestnicy pracują indywidualnie, w małych grupach oraz plenarnie, protokołując przebieg prac; protokół zawiera m.in. zestawienie zgłoszonych uwag, wnioski oraz listę obecności uczestników warsztatów;

7) panel obywatelski: polega na wydzieleniu grupy obywateli, reprezentatywnej dla danej społeczności, która będzie regularnie brała udział w badaniach opinii społecznej, wyrażając swój pogląd w danym temacie stanowiącym przedmiot konsultacji oraz w jego kolejnych wersjach, będących efektem prowadzonego procesu konsultacyjnego. Badania mogą być przeprowadzane telefonicznie bądź osobiście;

8) portal internetowy/podstrona do konsultacji on-line: przygotowanie specjalnego narzędzia w Internecie, umożliwiającego wypowiedź w danej kwestii, np. w formie ankiety internetowej, na forum lub na czacie. Na platformie znajdować się powinny również szczegółowe informacje dotyczące konsultowanego zagadnienia;

9) punkty konsultacyjne (stacjonarne, np. wskazany pokój w Starostwie bądź ruchome, np. w trakcie organizowanego festynu): są to miejsca, do których mogą przyjść Mieszkańcy i przedstawić swoje opinie na przygotowanych kwestionariuszach lub zgłaszać je osobom prowadzącym konsultacje i obsługującym punkty;

10) wysłuchanie publiczne: to oficjalne, panelowe spotkania publiczne. W panelu biorą udział reprezentanci administracji oraz najważniejszych partnerów społecznych, a spotkanie powinno być prowadzone przez niezależnego moderatora. Ze spotkania sporządzany jest protokół zawierający m.in. zestawienie zgłoszonych uwag oraz listę obecności uczestników spotkania;

11) badania ankietowe wśród mieszkańców/podmiotów: opracowany jest formularz ankiety oraz szczegółowa instrukcja jej wypełniania; badania mogą być przeprowadzane osobiście, listownie i elektronicznie.

§ 26. Oprócz formy podstawowej, każdy proces konsultacji powinien wykorzystywać dodatkowo co najmniej jedną z form konsultacji wymienionych w § 25.

§ 27. W przypadku gdy wniosek zawiera propozycję więcej niż dwóch form konsultacji społecznych, Zarząd dokonuje wyboru dwóch form w zależności od potrzeb, możliwości finansowych i zaistniałych okoliczności, spośród form konsultacji wymienionych we wniosku.

§ 28. Konsultacje nie mogą trwać krócej niż 14 dni.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 29. Po zakończeniu konsultacji komórka organizacyjna Starostwa /jednostka organizacyjna Powiatu odpowiedzialna za ich przeprowadzenie opracowuje wstępną wersję protokołu z konsultacji, zawierającego opinie, uwagi, wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji a następnie przekazuje do zatwierdzenia Zarządowi.

§ 30. Zarząd podaje do publicznej wiadomości protokół z konsultacji w terminie nie później niż 30 dni od daty ich zakończenia. Protokół zawiera w szczególności opis przebiegu konsultacji, zestawienie złożonych merytorycznych opinii, uwag, wniosków, stanowisko Zarządu odnośnie złożonych opinii, uwag, wniosków - wraz z uzasadnieniem.

§ 31. Protokół z konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 32. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań z Mieszkańcami. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 33. Nieprzedstawienie opinii w terminie wyznaczonym na konsultacje oznacza rezygnację osoby/podmiotu z prawa jej wyrażenia.

§ 34. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Powiatu. W uzasadnionych przypadkach mogą być pokryte ze źródeł zewnętrznych.

§ 35. Zarząd przy udziale partnerów społecznych dokonuje ewaluacji zrealizowanych w danym roku kalendarzowym konsultacji. Ewaluacja jest przeprowadzana do dnia 31 marca każdego roku, za rok ubiegły.

§ 36. W procesie ewaluacji analizuje się w szczególności następujące kwestie:

1) skuteczność zaplanowanych metod konsultacji w odniesieniu do zaplanowanych celów konsultacji;

2) wpływ pozyskanych w ramach konsultacji uwag i opinii na ostateczny kształt konsultowanych dokumentów/rozwiązań;

3) skuteczność używanych narzędzi promocji i informacji w docieraniu do właściwych grup adresatów;

4) pozyskanie odpowiedniej ilości i jakości uwag;

5) przeznaczenie odpowiedniej ilości czasu na konsultacje;

6) wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na efekty osiągnięte w procesach konsultacji;

7) poziom nakładów związanych z prowadzeniem konsultacji;

8) osiągnięte rezultaty.

§ 37. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji stanowić będą podstawę do wyboru formy konsultacji w okresie przyszłym.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu. Ponadto, w myśl art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opisane w uchwale zasady i procedury dotyczą wszystkich możliwości organizowania konsultacji zarówno, jeśli chodzi o ich przedmiot jak też uczestników konsultacji. Jeden dokument oznacza dla Powiatu Myśliborskiego większą wygodę i przejrzystość w przeprowadzaniu procesów konsultacyjnych, a mieszkańcom Powiatu Myśliborskiego zapewni większe zrozumienie i akceptację dla systemu konsultacji społecznych i ważnej roli samorządu powiatowego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej.

Powiat Myśliborski uczestniczy w projekcie "Konsultujesz - Decydujesz. Wzmacnianie procesów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim". Projekt jest realizowany przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Partnerem - Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V "Dobre rządzenie", Działanie 5.4 "Rozwój potencjału trzeciego sektora", Poddziałanie 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego".

W ramach projektu zespół roboczy powołany Zarządzeniem Starosty Myśliborskiego wraz z pracownikami KCWIS w Koszalinie pracował nad aktualizacją dokumentów regulującego zasady prowadzenia konsultacji społecznych w Powiecie.

Konsultacje społeczne są narzędziem komunikacji Powiatu Myśliborskiego z mieszkańcami i są przeprowadzane w celu zebrania opinii oraz pozyskania dodatkowych informacji i sugestii w sprawach szczególnie ważnych dla Powiatu Myśliborskiego i jego mieszkańców.

Konsultacje społeczne organizowane w Powiecie Myśliborskim prowadzone są w oparciu o zasady konsultacji, zawarte w Kodeksie Konsultacji, opracowanym z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w czerwcu 2012 roku.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »