| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/62/2009 Rady Gminy Rędziny

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2010


Art. . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i ust.2, art.57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.7, art. 48,art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.218, art.219,art.220,art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.326.439,00zł. zgodnie z załącznikiem nr.1 w tym : - dochody bieżące w kwocie - 21.326.439zł,
2) Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38.529.693,00zł zgodnie z załącznikiem nr.2 w tym : - wydatki bieżące w kwocie 21.421.633.00zł, - wydatki majątkowe w kwocie 17.108.060,00zł,
3) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr.3.
§ 2.
1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17.203.254,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.330.244,40zł,b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.873.009,60 zł.
§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr.4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50.000,00zł,
2) celową w wysokości - 2.000,00zł.
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 110.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 7.
§ 8. Plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8,9.
§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 11 , 12.
§ 11. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.330.244,40zł.
§ 13. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.
§ 14. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2010 w kwocie145.000,00zł.
§ 15. Przypadające do spłaty w roku 2010 raty pożyczki w wysokości 263.840,00zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.
3) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) lokowania wolnych środków :
a) w skarbowych papierach wartościowych
b) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6) udzielanie pożyczek w roku budżetowym do kwoty 145.000,00zł.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Knol
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK Zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rędziny Nr XXXVII/62/2009 z dn.29.12.2009 roku
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WPI
infoRgrafika
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 r.
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania NarkomaniiTytuł
infoRgrafika
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r
infoRgrafika
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN FINANSOWY NA ROK 2010. GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RĘDZINACH
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan Finansowy na 2010 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach 7,5 etatu
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacje udzielane w 2010roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
infoRgrafika
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
infoRgrafika

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Jeleń

Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »