| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/62/2009 Rady Gminy Rędziny

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2010


Art. . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt.10, art.51 ust.1 i ust.2, art.57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.7, art. 48,art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.218, art.219,art.220,art.221, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :
§ 1.
1) Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 21.326.439,00zł. zgodnie z załącznikiem nr.1 w tym : - dochody bieżące w kwocie - 21.326.439zł,
2) Ustala się wydatki budżetu w wysokości 38.529.693,00zł zgodnie z załącznikiem nr.2 w tym : - wydatki bieżące w kwocie 21.421.633.00zł, - wydatki majątkowe w kwocie 17.108.060,00zł,
3) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr.3.
§ 2.
1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 17.203.254,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 10.330.244,40zł,b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6.873.009,60 zł.
§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr.4.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50.000,00zł,
2) celową w wysokości - 2.000,00zł.
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 110.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 7.
§ 8. Plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8,9.
§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 11 , 12.
§ 11. Ustala się plan finansowy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.330.244,40zł.
§ 13. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.
§ 14. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2010 w kwocie145.000,00zł.
§ 15. Przypadające do spłaty w roku 2010 raty pożyczki w wysokości 263.840,00zł sfinansowane będą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł.
3) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5) lokowania wolnych środków :
a) w skarbowych papierach wartościowych
b) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6) udzielanie pożyczek w roku budżetowym do kwoty 145.000,00zł.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Knol
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK Zał. nr 2 do Uchwały Rady Gminy Rędziny Nr XXXVII/62/2009 z dn.29.12.2009 roku
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WPI
infoRgrafika
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2010 r.
infoRgrafika
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania NarkomaniiTytuł
infoRgrafika
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r
infoRgrafika
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
PLAN FINANSOWY NA ROK 2010. GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RĘDZINACH
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan Finansowy na 2010 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach 7,5 etatu
infoRgrafika
infoRgrafika
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacje udzielane w 2010roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
infoRgrafika
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
infoRgrafika
Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXVII/62/2009
Rady Gminy Rędziny
z dnia 29 grudnia 2009 r.
infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »