| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Nędza

z dnia 28 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia STATUTU GMINY NĘDZA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 17 poz. 95 z 2010r. tekst jednolity)

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje :

§ 1. W Statucie Gminy Nędza, stanowiącym integralną część Uchwały Nr V/37/2003 Rady Gminy Nędza z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11 poz. 404; zmiany : Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003r. Nr 91 poz. 2374; Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2004r. Nr 56 poz.1751; Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r. Nr 121 poz. 2396 i Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009r. Nr 102 poz. 2285 ) wprowadzić następujące zmiany:

§ 15 otrzymuje brzmienie :

„ § 15. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Komisję Rewizyjną ,

2) Komisję Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

3) Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

4) Komisję Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa „ .

§ 51 otrzymuje brzmienie:

„ Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;

2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;

4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;

5) ustalony porządek obrad;

6) treść projektów uchwał, opinii, treść zgłaszanych wniosków do przedstawianych projektów oraz treść przyjętych uchwał, wniosków i opinii;

7) przebieg głosowania wyszczególnieniem liczby głosów „za”, "przeciw” i "wstrzymujących„ oraz głosów nieważnych;

8) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. „

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »