| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z poźn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 24/II/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zarządu nad drogami powiatowymi gminie Woźniki oraz uchwałą nr 19/III/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Woźniki, zawarte zostaje porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1) Zarząd Powiatu w Lublińcu przekazuje, a Gmina Woźniki przejmuje prawa i obowiązki wynikające ze sprawowania zarządu na drogach powiatowych wyszczególnionych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia, a przebiegających przez terytorium tejże gminy.

2) Kompetencje, o których mowa w ust. 1 są zgodne z art. 20 pkt. 1-7, 11-14, 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

§ 2. Gmina Woźniki w ramach zawartego porozumienia zobowiązuje się do sprawowania zarządu na drogach powiatowych wymienionych w § 1, ubezpieczenia przedmiotowych dróg od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi oraz opracowania planu utrzymania całorocznego dróg powiatowych, z którego będą wynikały nakłady jakie zostaną poniesione na ich utrzymanie.

§ 3. Gmina Woźniki przedstawi do zaakceptowania Zarządowi Powiatu w Lublińcu roczny plan przedsięwzięć związanych ze sprawowaniem zarządu na drogach wymienionych w § 1 w rozbiciu na bieżące utrzymanie oraz na inwestycje i remonty kapitalne. Plan ten będzie podstawą do rozliczenia przyjętego obowiązku wynikającego z zawartego porozumienia.

§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację uzasadnionych zadań oraz szczegółowe zasady i terminy przekazywania, jak również sposób rozliczeń strony uzgodnią w odrębnym porozumieniu.

§ 5. 1) Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie w całości lub części z zachowaniem 6- miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

2) Zarząd Powiatu w Lublińcu ma prawo wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia uchybień dotyczących zaniedbania lub zaniechania realizacji przedsięwzięć wynikających z uzgodnionego planu.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 7. Traci moc porozumienie z dnia 15 marca 2007 r. zawarte na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz Woźnik


Alojzy Cichowski


Załącznik do Porozumienia
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Miasto i Gmina Woźniki

Drogi na terenie gminy

Przebieg drogi powiatowej

numer drogi

długość w km

DW 905 - Babienica

2341 S (08067)

1,400

DW 905 - Psary - Lubsza

2342 S (08068)

3,400

Kamienica - Babienica Psary

2343 S (08069)

3,500

Kamienica - Kam. Młyny Rudniki Wielkie

1023 S (08070)

4,200

Lubsza - Ligota Woźnicka

2338 S (08072)

2,200

Pakuły - Ligota Woźnicka

2339 S (08073)

0,900

Strzebiń - Łazy - DW 905

2333 S (08691)

1,400

Razem

17,000

Drogi na terenie miasta

Przebieg drogi powiatowej

numer drogi

długość w km

ul. Tarnogórska

2312 S (08077)

1,100

Rynek

2312 S (08077)

0,400

ul. Lompy

2335 S (08694)

10,100

ul. Czarnoleśna - Florianek

2336 S (08074)

3,700

ul. Koziegłowska

2310 S (08075)

0,100

ul. Czarnoleśna - Źródlana

2310 S (08075)

6,000

ul. Krakowska

2312 S (08077)

3,500

ul. Kwoatowa - Ligota - Lubsza

2338 S (08072)

0,900

ul. Źródlana

2339 S (08073)

2,500

Mzyki od skrzyżowania z 2310 S (08075)

2311 S (08076)

0,800

Razem

29,100

Razem

46.100

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »