| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Woźniki; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1592 z poźn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwałą nr 24/II/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zarządu nad drogami powiatowymi gminie Woźniki oraz uchwałą nr 19/III/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29.12.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zarządu nad drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy Woźniki, zawarte zostaje porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1) Zarząd Powiatu w Lublińcu przekazuje, a Gmina Woźniki przejmuje prawa i obowiązki wynikające ze sprawowania zarządu na drogach powiatowych wyszczególnionych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia, a przebiegających przez terytorium tejże gminy.

2) Kompetencje, o których mowa w ust. 1 są zgodne z art. 20 pkt. 1-7, 11-14, 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

§ 2. Gmina Woźniki w ramach zawartego porozumienia zobowiązuje się do sprawowania zarządu na drogach powiatowych wymienionych w § 1, ubezpieczenia przedmiotowych dróg od odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi oraz opracowania planu utrzymania całorocznego dróg powiatowych, z którego będą wynikały nakłady jakie zostaną poniesione na ich utrzymanie.

§ 3. Gmina Woźniki przedstawi do zaakceptowania Zarządowi Powiatu w Lublińcu roczny plan przedsięwzięć związanych ze sprawowaniem zarządu na drogach wymienionych w § 1 w rozbiciu na bieżące utrzymanie oraz na inwestycje i remonty kapitalne. Plan ten będzie podstawą do rozliczenia przyjętego obowiązku wynikającego z zawartego porozumienia.

§ 4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację uzasadnionych zadań oraz szczegółowe zasady i terminy przekazywania, jak również sposób rozliczeń strony uzgodnią w odrębnym porozumieniu.

§ 5. 1) Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie w całości lub części z zachowaniem 6- miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

2) Zarząd Powiatu w Lublińcu ma prawo wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia uchybień dotyczących zaniedbania lub zaniechania realizacji przedsięwzięć wynikających z uzgodnionego planu.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 7. Traci moc porozumienie z dnia 15 marca 2007 r. zawarte na okoliczność przekazania - przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi.

§ 8. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta Lubliniecki


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


mgr Tadeusz Konina

Burmistrz Woźnik


Alojzy Cichowski


Załącznik do Porozumienia
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Miasto i Gmina Woźniki

Drogi na terenie gminy

Przebieg drogi powiatowej

numer drogi

długość w km

DW 905 - Babienica

2341 S (08067)

1,400

DW 905 - Psary - Lubsza

2342 S (08068)

3,400

Kamienica - Babienica Psary

2343 S (08069)

3,500

Kamienica - Kam. Młyny Rudniki Wielkie

1023 S (08070)

4,200

Lubsza - Ligota Woźnicka

2338 S (08072)

2,200

Pakuły - Ligota Woźnicka

2339 S (08073)

0,900

Strzebiń - Łazy - DW 905

2333 S (08691)

1,400

Razem

17,000

Drogi na terenie miasta

Przebieg drogi powiatowej

numer drogi

długość w km

ul. Tarnogórska

2312 S (08077)

1,100

Rynek

2312 S (08077)

0,400

ul. Lompy

2335 S (08694)

10,100

ul. Czarnoleśna - Florianek

2336 S (08074)

3,700

ul. Koziegłowska

2310 S (08075)

0,100

ul. Czarnoleśna - Źródlana

2310 S (08075)

6,000

ul. Krakowska

2312 S (08077)

3,500

ul. Kwoatowa - Ligota - Lubsza

2338 S (08072)

0,900

ul. Źródlana

2339 S (08073)

2,500

Mzyki od skrzyżowania z 2310 S (08075)

2311 S (08076)

0,800

Razem

29,100

Razem

46.100

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »