| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-7(4)/2011/271/IX/RZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 lutego 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18) w związku art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku, zawartego w piśmie z dnia 13 stycznia 2011 r., przedsiębiorstwa energetycznego: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem")

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 21 maja 2010 r., nr OKA-4210-14(8)/2010/271/IX/RZ (z późn. zm.), zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła.


UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21 maja 2010 r., nr OKA-4210-14(8)/2010/271/IX/RZ, ze zmianą z dnia 29 października 2010 r., nr OKA-4210-46(7)/2010/271/IX/RZ/Zmd, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 30 czerwca 2011 r.

Pismem z dnia 13 stycznia 2011 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy wynikającej: ze wzrostu kosztów zakupu węgla kamiennego (źródło ciepła - kotłownia Grażyńskiego) w związku z zawarciem umowy sprzedaży paliwa z wyłonionym w drodze przetargu dostawcą tego paliwa, ze wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej oraz z obniżeniem kosztów zakupu paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (źródła ciepła - kotłownie Rynek i Skalna), w związku z decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2010 r., nr DTA-4212-53(8)/2010/652/III/AG zatwierdzającą zmianę taryfy ustalonej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W konsekwencji zmianie ulegają ceny i stawki opłat za wytwarzane ciepło oraz stawki opłat za usługi przesyłowe.

Stosownie do § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) "W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian."

Natomiast zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym przypadku decyzja z dnia 21 maja 2010 r., nr OKA-4210-14(8)/2010/271/IX/RZ, z późn. zm.), na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższych przepisach, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Otrzymuje:

1)Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4 43-190 Mikołów

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-7(4)/2011/271/IX/RZ/Zmd
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 8 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana taryfy dla ciepła ZIM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »