| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za rok 2010

Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach, została utworzona dnia 27 stycznia 2010 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/10 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 22 stycznia 2010 roku.

Komisji przewodniczył do dnia 14 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Grzegorz Osyra, a od 14 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta Edward Lasok. W skład Komisji wchodzili:

- radni Rady Miasta Mysłowice: Dorota Konieczny – Simela delegowana do Komisji zgodnie z Uchwałą Nr V/80/07 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2007 r. oraz radny Zdzisław Gubas delegowany na podstawie Uchwały Nr XXIV/536/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 kwietnia 2008 r., których członkostwo w Komisji ustało z dniem wygaśnięcia mandatów radnych tj. z dniem 12 listopada 2010 r.,

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: Komendant Straży Miejskiej, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej i Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego UM,

- przedstawiciele Policji: Komendant Miejski Policji w Mysłowicach – mł. insp. Artur Klimek, a od 28 czerwca 2010 r. zgodnie z Zarządzeniem 344/10 Prezydenta Miasta Mysłowice w związku ze zmianą na tym stanowisku - insp. Dariusz Brandys i I Zastępca Komendanta - nadkom. Dariusz Półtorak.

Funkcję Sekretarza Komisji – sprawował Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Pan Marek Lis. W pracach Komisji stale uczestniczył Prokurator Rejonowy w Mysłowicach.

Do stałego udziału w pracach Komisji z głosem doradczym Prezydent Miasta zapraszał:

- Skarbnika Miasta,

- Audytora Wewnętrznego,

- Przewodniczącego Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” w Mysłowicach,

- Przewodniczącego Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Mysłowice.

W posiedzeniach komisji uczestniczyły ponadto zgodnie z tematyką poszczególnych spotkań następujące osoby: Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektor MOPS, Dyrektor MCK, Dyrektor MOSiR, Dyrektor MBP, Dyrektor MOKiS „Trójkąt”.

Podstawę działań Komisji w roku 2010 stanowił „Program poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania przestępczości w mieście Mysłowice na lata 2008 – 2011.” Został on przyjęty Uchwałą Nr XXII/463/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie: działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapobiegania przestępczości w Mysłowicach.

W 2010 roku Komisja zebrała się na trzech posiedzeniach: 30 marca; 22 czerwca i 15 listopada. W wypełnianiu podstawowego celu działania Komisji, jakim jest realizacja określonych w ustawach zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz w zakresie zwierzchnictwa Prezydenta nad służbami, inspekcjami i strażami, Komisja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

1)W sprawach oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – W lutym dokonano oceny realizacji zadań „Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego na lata 2008 – 2011 miasta Mysłowice” w 2009 roku tj. drugim roku jego funkcjonowania. Generalnie wskazywano, że mimo iż zaplanowane zadania zostały tylko częściowo zrealizowane z uwagi na ograniczenia budżetowe, to jednak program był ważnym elementem działań na rzecz ograniczenia przestępczości i patologii społecznej w mieście. Informacja na ten temat została przedstawiona radnym w lutym 2010 roku w trakcie Sesji Rady Miasta poświęconej problemom bezpieczeństwa oraz w lipcu 2010 r. za okres 6 miesięcy 2010 r. radnym Komisji Samorządności i Przestrzegania Prawa Rady Miasta.

Na uwypuklenie zasługują realizowane w ramach programu działania ukierunkowane na:

- bezpieczeństwo w szkołach gdzie cyklicznie realizowany jest program „Bezpieczne Gimnazjum”; w 2010 r. program po zgłoszeniu do konkursu, został dofinansowany w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachwań "Razem Bezpieczniej". Kontynuowano także realizację w Gimnazjum nr 3 programu edukacyjnego „Bezpieczna Europejska Szkoła” w ramach, którego agresywne zachowania młodzieży rozwiązywane są przez samą młodzież i nauczycieli w trakcie mediacji rówieśniczych i szkolnych. Problemami tymi zajmowała się komisja na posiedzeniu w listopadzie kiedy to dokonano oceny stanu zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich w mieście oraz omówiono prowadzone działania profilaktyczne dla ograniczenia patologii wśród nieletnich.

- bezpieczeństwo w miejscach publicznych gdzie m. in. zwracano uwagę na zwiększenie ilości patroli policji i Straży Miejskiej w miejscach zagrożonych. Temu służyło m.in. sfinansowanie z budżetu miasta dodatkowych służb policjantów prewencji, których wykonano 94. Dodatkowo Urząd finansuje 5 etatów policjantów dzielnicowych kontraktowych oraz pokrywa koszty funkcjonowania trzech punktów konsultacyjnych dzielnicowych a także będzie partycypował w kosztach remontu budynku Komendy Miejskiej Policji, w przypadku gdy zostanie on wznowiony. Problematyka ta była głównym punktem porządku obrad marcowego i listopadowego posiedzenia komisji, kiedy to dokonano kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Mysłowice (odpowiednio za pierwszy kwartał i trzy kwartały 2010 r.) wytyczając priorytety działania, a także każdej komisji w ramach spraw własnych komisji;

- zapobieganie przemocy w rodzinie, gdzie oprócz doskonalenia procedury „Niebieskiej Karty” tj. pomocy ofiarom realizowano także program ukierunkowany na pomoc sprawcom przemocy. Prowadzono równolegle działania dla budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; temu celowi służyła zorganizowana przez MOPS w maju IV konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci pod hasłem "Razem przeciw przemocy"; tym razem głowny nacisk położono na rolę lekarzy pierwszego kontaktu, peditrów i personelu medycznego w rozpoznawaniu i dokumentowaniu tego zjawiska; w konferencji uczestniczyli przedstawiciele sądu – sędziowie wydziału rodzinnego i nieletnich, prokuratury, szkół - dyrektorzy, pedagodzy szkolni, psychologowie, policji – dzielnicowi, oraz służb socjalnych; w jej trakcie mieli oni możliwość wymiany doświadczeń na temat prowadzonych działań profilaktycznych ukierunkowanych na ochronę dziecka przed krzywdzeniem oraz ustalenia form współpracy. Funkcjonował także przy MOPS system „ostrej interwencji” psychologów, którzy udzielali kompleksowej pomocy rodzinie w sytuacjach posttraumatycznych.

- zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”. W czerwcu omówiono przygotowania do akcji prowadzonej przez jednostki upowszechniania kultury i szkoły. Komisja stwierdziła, że jednostki organizacyjne odpowiedzialne za organizację letniego wypoczynku młodzieży, są przygotowane do realizacji spoczywających na nich zadań w akcji „LATO 2010”.

W trakcie prac komisji wielokrotnie poruszano również problem przedłużającego się remontu budynku Komendy Miejskiej Policji, wskazując, że miasto wyłożyło na to zadanie duże środki finansowe (1,3 mln zł) ; aktualnie ważne jest by ta inwestycja została w zakończona, tak by mieszkańcy mogli w godnych warunkach załatwiać sprawy na policji.

2)W sprawach opiniowania pracy podmiotów wykonujących na terenie miasta Mysłowice zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie dokonano kompleksowej oceny pracy żadnego z podmiotów wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Podmioty realizujące te zadania oceniano na bieżąco poprzez ocenę realizacji przypadających im zadań z zakresu bezpieczeństwa.

3)W sprawach opiniowania projektów prawa miejscowego dotyczących zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – nie opiniowano żadnych projektów prawa miejscowego dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego, ponieważ nie zostały takie zgłoszone do komisji.

4)W sprawach opiniowania projektu budżetu miasta w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - na posiedzeniu komisji w listopadzie oceny projektu budżetu miasta na 2011 rok, w zakresie finansowania zdań w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego dokonał Prezydent Miasta Grzegorz Osyra, który wskazał, że jest to "bardzo trudny budżet" i zaplanowane w nim środki pozwalają na realizację tych zadań tylko w podatawowym zakresie a w sferze bezpieczeństwa nie są przewidziane żadne wydatki inwestycyjne.

Sekretarz KomisjiNaczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego


mgr Marek Lis

Przewodniczący KomisjiPrezydent Miasta Mysłowice


mgr inż. Edward Lasok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »