| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W ROKU 2010

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm.) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2010 roku Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwanej dalej „Komisją”.

I. Skład personalny „Komisji”

1. „Komisja” została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/673/10 z dnia 16 lutego 2010 roku.

2. W 2010 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli:

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta Tychy

- Urszula Paździorek – Pawlik – Przedstawiciel Rady Miasta Tychy

- Damazy Ćwikowski – Przedstawiciel Rady Miasta Tychy

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

- Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

- Izabela Rodak – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach

- Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

- Anna Warzecha – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Tychy

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

- Joanna Kudela – Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy

II. Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”

1. Cel działania „Komisji”

Zgodnie z art. 38 a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

2. Zadania

Do zadań „Komisji” należało:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Koszty działania „Komisji”

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez Prezydenta Miasta Tychy zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2010 roku z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych.

III. Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2010 roku

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”

a) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania bezrobociu.

b) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących:

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne.

2. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności „Komisji” w 2009 r. Na podstawie art. 38 b ust. 3 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Porządku Publicznego i Zdrowia, Rada Miasta Tychy uchwałą Nr 0150/XXXIX/889/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku uchwaliła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności „Komisji” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 30 dnia 22.02.2010 r.

3. Posiedzenia „ Komisji” w 2010 roku.

W 2010 roku odbyły się cztery posiedzenia „ Komisji”:

a) Posiedzenie „Komisji” w dniu 18 marca 2010 roku

Posiedzenie odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący „Komisji” - Prezydent Miasta Tychy. Zgodnie z porządkiem posiedzenia Przewodniczący „Komisji” przedstawił zarządzenie Nr 0151/673/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania, obowiązujące na trzyletni okres kadencji tj. do marca 2013 roku. Zgodnie z powyższym zarządzeniem „Komisja” liczy 21 członków z czego 11 osób powołano do składu „Komisji” z głosem doradczym i nie uczestniczą one w głosowaniu.

Następnie Prezydent Miasta wręczył akty powołania członkom nowo powołanej „Komisji”.

W kolejnym punkcie posiedzenia w drodze głosowania przyjęto „Regulamin organizacyjny Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tychy na prawach powiatu” oraz „Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach na rok 2010”.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach przedstawił sprawozdanie ze stanu utrzymania dróg, ulic i chodników oraz poniesionych na to zadanie kosztów w mieście Tychy w sezonie zimowym 2009 – 2010.

Następnie Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Straży Miejskiej oraz Prokurator Rejonowy w Tychach, każdy w swoim zakresie, złożyli roczne sprawozdania z działalności oraz sposobu realizacji zadań przez podlegle sobie jednostki organizacyjne za rok 2009.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzeniu dyskusji „Komisja” w ramach zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, pozytywnie oceniła realizację zadań przez w/w jednostki organizacyjnej na terenie miasta w 2009 roku.

b) Posiedzenie „Komisji” w dniu 18 czerwca 2010 roku

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach przy ulicy Parkowej. W posiedzeniu uczestniczyło 19 członków „Komisji” oraz zaproszony na posiedzenie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach. Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” - Prezydent Miasta Tychy.

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Sekretarz „Komisji” - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy przedłożył informację z przebiegu działań podjętych podczas wystąpienia zagrożenia powodziowego w Tychach, jakie miało miejsce w dniach od 16 do 21 maja 2010 roku. Szczegółowy raport z akcji powodziowej w mieście Tychy stanowi załącznik do protokołu posiedzenia.

W następnym punkcie posiedzenia Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przedstawiła ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego w mieście Tychy za rok 2009 oraz dokonała oceny sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w rejonach dotkniętych skutkami powodzi. W świetle przedstawionej oceny stanu bezpieczeństwa stwierdzono, że na terenie miasta nie występuje zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego.

Następnie Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą przedstawiła ofertę dotyczącą organizacji przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych w ramach programu „Lato w mieście – 2010”. W dalszej części posiedzenia Komendant Miejski Policji oraz Komendant Straży Miejskiej omówili plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie OW „Paprocany” oraz w miejscach planowanych w czasie wakacji imprez masowych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach zaprezentował „Komisji” stan przygotowania OW „Paprocany” do sezonu letniego.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący „Komisji” pozytywnie ocenił działania Sztabu Kryzysowego podczas wystąpienia zagrożeń powodziowych oraz przygotowanie jednostek organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek a także zabezpieczenie możliwości rekreacyjno – sportowych podczas wakacji.

c) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 września 2010 roku

Posiedzenie „Komisji” rozpoczęło się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy. W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” - Prezydent Miasta. Na wstępie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tychach udzielił informacji o stanie bezpieczeństwa budowlanego w Tychach. W świetle treści załączonego do protokołu wystąpienia PINB stwierdzono, że na terenie miasta Tychy stan bezpieczeństwa budowlanego jest zadowalający. W dalszej kolejności Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO) dokonał prezentacji oraz szczegółowego omówienia stanu realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” (treść wystąpienia dołączono do protokołu jako załącznik). Następnie zgodnie z porządkiem posiedzenia „Komisja” dokonała wizji w terenie w celu dokonania oceny stanu zaawansowania prac związanych z realizacją Projektu Funduszu Spójności (MAO) . Prezentacji w terenie dokonywał Dyrektor RCGW w Tychach, który dodatkowo wskazał zakres prac realizowanych w związku z poprawą stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Potoku Tyskim.

W ramach podsumowania posiedzenia Przewodniczący „Komisji” – Prezydent Miasta podkreślił, że realizacja Projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” stanowi wielkie osiągniecie samorządu tyskiego, które w przyszłości stanowić będzie dobry fundament do dalszego rozwoju miasta oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

d) Posiedzenie „Komisji” w dniu 17 grudnia 2010 roku

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tychach. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób.

Na wstępie Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach omówił założenia planu „Akcji zima” w zakresie właściwego utrzymania ulic i chodników w mieście Tychy w sezonie zimowym 2010 – 2011. W swoim wystąpieniu zasygnalizował, iż na rynku w Polsce występują okresowe problemy w zaopatrzeniu w sól (brak dostaw ze strony producentów). W sytuacjach ekstremalnych braki soli mogą negatywnie wpłynąć na jakość usług świadczonych przez wykonawców, którzy zostali zakontraktowani do odśnieżania miasta. Powodem zaistnienia takiej sytuacji jest fakt, że tegoroczna zima wymagała już w trzeciej dekadzie listopada i pierwszej dekadzie grudnia bardzo intensywnego odśnieżania na całym obszarze kraju, a co za tym idzie doszło do szybkiego zużycia nagromadzonych zapasów soli. W dalszej kolejności przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Tychach przedstawił możliwości poprawy warunków przyjmowania przez służbę dyżurną zgłoszeń od poszkodowanych w taki sposób, by inne osoby nie mogły słyszeć treści zgłoszenia. Sprawa dotyczyła skargi złożonej w tej sprawie opublikowanej w tygodniku „Echo” w dniu 24.11.2010 r. pt. „Warunki w tyskiej Komendzie Policji”.

Następnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przedstawiła informację dotyczącą możliwości MOPS w zakresie zapewnienia opieki w okresie zimowym ludziom bezdomnym. W swoim wystąpieniu zapewniła, że kierowana przez nią jednostka organizacyjna jest w stanie zapewnić pomoc każdemu potrzebującemu. Jedynym warunkiem przyjęcia do noclegowni jest trzeźwość osoby bezdomnej. W dalszej części swojego wystąpienia Dyrektor MOPS złożyła sprawozdanie z działalności podległej jej jednostki organizacyjnej w zakresie udzielonej pomocy poszkodowanym podczas sytuacji powodziowej na terenie miasta Tychy w maju i czerwcu br. (treść wystąpienia stanowi załącznik do protokołu).

e) Informacje uzupełniające.

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2010 roku, takie jak: protokoły z posiedzeń, listy obecności, raporty oraz złożone do protokołu notatki znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych numerem 5224.

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »