| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3/2010 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego - w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

pomiędzy: Miastem Gliwice reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Renatę Caban zwanym dalej "Miastem"

a Powiatem Wodzisławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta - Tadeusz Skatuła Wicestarosta - Dariusz Prus przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wodzisławskiego Mariusza Rakowskiego zwanym dalej "Powiatem"

§ 1. 1. Powiat powierza Miastu prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r., Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Zespole Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, 44-100 Gliwice, przy ulicy Konarskiego 16.

§ 2. 1. Powiat przekaże Miastu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 300 zł za jednego ucznia.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przekaże Zespołowi Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia w Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Zespół Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie o terminie kursów.

3. Powiat przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwicach: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik nr 1 do porozumienia).

4. Środki na realizację zadania płatne będą z budżetu Powiatu na 2011 rok wg klasyfikacji budżetowej - dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 - pozostała działalność, § 2320.

5. Dotacja celowa za 2011 rok zostanie wykorzystana i rozliczona do 31 grudnia 2011 roku, natomiast niewykorzystana część dotacji celowej zostanie zwrócona do 10 stycznia 2012 roku.

6. Ze strony Powiatu za rozliczenie dotacji celowej jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Oświaty.

7. Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Gliwicach.

8. Powiatowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1.

9. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto nie obciąży Powiatu kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

10. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto obciąży Powiat kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2011r.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć Porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 6. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jedno dla celów ogłoszenia

§ 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Prezydenta Miasta Gliwice


Renata Caban

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


Dariusz Prus


Załącznik do Porozumienia Nr 3/2010
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Tytuł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »