| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-6(7)/2011/216/IX/CW/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 17 lutego 2011r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167 poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011r. Nr 6, poz. 18) w związku art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530)

po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem") z dnia 7 stycznia 2011r, uzupełnionego pismami z dnia 25 stycznia 2011r. oraz 2 lutego 2011r.

zmieniam

moją decyzję z dnia 29 października 2010r., Nr OKA-4210-29(13)/2010/216/IX/CW, zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła.


Uzasadnienie

Decyzją zz dnia 29 października 2010r., Nr OKA-4210-29(13)/2010/216/IX/CW, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 30 czerwca 2012r.

W dniu 12 stycznia 2011r. do Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy wynikającej z obniżenia kosztów zakupu gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo produkcyjne w źródłach wytwarzających ciepło opalanych paliwem gazowym, w związku z decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2010 r., nr DTA-4212-53(8)/2010/652/III/AG, zatwierdzającą zmianę taryfy ustaloną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W dniach 26 stycznia 2011r. oraz 2 lutego 2011r. ww. wniosek został rozszeżony o zmianę stawek opłat za usługi przesyłowe w związku ze wzrostem kosztów strat w sieciach ciepłowniczych związanym z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowych taryf dla ciepła Zakładów Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie oraz zatwierdzenia zmiany taryfy Ciepłowni Siemianowice Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich - przedsiębiorstw energetycznych będących dostawcami ciepła do części sieci ciepłowniczych Przedsiębiorstwa.

Natomiast zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym przypadku decyzja z dnia 29 października 2010r., Nr OKA-4210-29(13)/2010/216/IX/CW), na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższych przepisach, umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz
Otrzymuje:

1)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.

ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice;

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

Załącznik do Decyzji Nr OKA-4210-6(7)/2011/216/IX/CW/Zmd
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 17 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »