| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/2/14/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 12 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suszec na rok 2011

Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), - art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Określa się planowane dochody budżetu Gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 15 911 736,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 8 383 769,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7 527 967,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2) W planie dochodów budżetu wyodrębnia się dochody:

a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1a,

§ 2.

1) Określa się planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2011 w łącznej kwocie 16 841 719,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 8 383 317,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 8 458 402,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

2) W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki:

a) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2a.

§ 3.

1) Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 929 983,00 zł.

2) Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z następujących źródeł:

- kredyt w wysokości 514 314,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 415 669,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 779 983,00 zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 1 364 314,00 zł

- z zaciągniętej pożyczki w kwocie: 415 669,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 850 000,00 zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 783 000,00 zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie: 67 000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.200.000,00 zł,

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 929 983,00 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 850 000,00 zł,

§ 7.

Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2011 w wysokości 8 458 402,00 zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8.

W planie dochodów określa się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74 000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki bieżące:

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 74 000,00 zł,

- na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.500,00 zł.

§ 9.

W planie dochodów określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł oraz w planie wydatków określa się:

- wydatki bieżące w kwocie 5 000,00,- zł na realizacje zadań związanych z gospodarką odpadami.

§ 10.

- W planie wydatków Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 12.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5

§ 11.

Tworzy się rezerwę: - ogólną w wysokości w kwocie 133 998,00 zł, - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45 000,00 zł.

§ 12.

Przyjmuje się „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ślemień w roku 2011” zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1) Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.200.000,00 zł,

2) Zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 929 983,00 zł w tym: shy; kredyty w kwocie: 514 314,00 zł, ; pożyczka w kwocie: 415 669,00 zł.

3) Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 850 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy:

1) Do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15.

Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczacy Rady Gminy w Ślemieniu


Marek Micor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Nr III /13/2010
Rady Gminy Ślemień
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr. 1

Tabela Nr.1 do Uchwały Nr Nr III /13/2010

Zalacznik8.pdf

Tabela Nr. 1 Tabela Nr.1 do Uchwały Nr Nr III /13/2010

Tabela Nr.1a do Uchwały Nr Nr III /13/2010
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr. 1a Tabela Nr.1a do Uchwały Nr Nr III /13/2010

Tabela Nr.2 do Uchwały Nr Nr III /13/2010
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 2 Tabela Nr.2 do Uchwały Nr Nr III /13/2010

Tabela Nr.2a do Uchwały Nr Nr III /13/2010
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 2a Tabela Nr.2a do Uchwały Nr Nr III /13/2010

Tabela Nr.3 do Uchwały Nr Nr III /13/2010
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 3 Tabela Nr.3 do Uchwały Nr Nr III /13/2010

Tabela Nr.4 do Uchwały Nr Nr III /13/2010
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 4 Tabela Nr.4 do Uchwały Nr Nr III /13/2010

Tabela Nr.5 do Uchwały Nr Nr III /13/2010
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 5 Tabela Nr.5 do Uchwały Nr Nr III /13/2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stucke

Kancelaria Prawa Pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »