| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Zawierciańskiego

z dnia 17 lutego 2011r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok


W celu realizacji zadań starosty wynikających z art.38 a ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - w 2002 roku została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - jedna z pierwszych Komisji działających na terenie województwa śląskiego.W skład Komisji wchodzą osoby dysponujące fachową wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz kwalifikacjami nabytymi w związku z pełnioną funkcją. Pozwala to na stworzenie dobrej współpracy pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych, a wszystkimi służbami, inspekcjami oraz strażami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy składające się na całokształt systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie zawierciańskim. Kadencja Komisji trwa trzy lata, podczas której w celu wykonania jej zadań, starosta może żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dokumentów i informacji o ich pracy. Zgodnie z wymogami ww. ustawy Zarządzeniem Starosty Zawierciańskiego Nr 15/08 z dnia 24 kwietnia 2008 roku powołano skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2008 – 2011, który przedstawiał się następująco:
1) Ryszard Mach Starosta Zawierciański Przewodniczący Komisji;
2) Tadeusz Czapiński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Wiceprzewodniczący Komisji;
3) Adam Sołtysik Radny Powiatu Zawierciańskiego Członek Komisji;
4) Henryk Goncerz Radny Rady Powiatu Zawierciańskiego Członek Komisji;
5) Witold Cholewka Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu Członek Komisji;
6) Andrzej Rus Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Członek Komisji;
7) Adam Pałucha Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu Członek Komisji;
8) Jarosław Pająk Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policjiw Zawierciu Członek Komisji;
9) Ireneusz Gewald Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zawierciu Członek Komisji z głosem doradczym;
10) Wiesław Olechnowicz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu Członek Komisji z głosem doradczym;
11) Marek Fiutak Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Członek Komisji z głosem doradczym;
12) Marian Gajda Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Członek Komisji z głosem doradczym.
Z ramienia Prokuratury w pracach Komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy Pan Andrzej Nowak. Obsługę administracyjno – biurową Komisji zapewnia Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
Realizacja zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Zawierciu w zakresie Bezpieczeństwa Publicznego.
W 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizowała założenia programowe w oparciu o Strategię Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego “ Bezpieczny Powiat 2007 – 2010”, plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Zawierciańskiego i Wytyczne Wojewody Śląskiego oraz podejmowała działania doraźne związane z bieżącymi problemami dotyczącymi opiniowania, monitorowania stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i powiatu zawierciańskiego. Powyższa Strategia ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia i jest zgodna z Rządowym Programem Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań pn. „Razem Bezpieczniej”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 18 grudnia 2006 roku.
Ogólne Założenia Programu „Razem Bezpieczniej” . Poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa. Dlatego ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należą do zasadniczych zadań państwa. Żadne okoliczności nie mogą zdejmować z instytucji państwowych odpowiedzialności za wykonywanie zadań. Policja i inne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie powinny być zastępowane przez obywateli, czy organizacje społeczne. Jeżeli Policja i inne formacje zyskają na zaufaniu obywateli, jeśli zaczniemy działać razem – możemy zbudować społeczeństwo bardziej stabilne. Wymaga to od Policji zwiększenia skuteczności. Konieczne jest też zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych, aby poprawić bezpieczeństwo. Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015”. Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa” w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej”. Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach tego programu należy zaliczyć:
1) Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.
2) Bezpieczeństwo w szkole.
3) Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej.
4) Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
5) Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.
Ochrona dziedzictwa narodowego przed kradzieżami, dewastacją i nielegalnym wywozem za granicę. Koordynatorem realizacji rządowego programu „Razem Bezpieczniej” na obszarze województwa śląskiego jest Wojewoda Śląski. Raz do roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest współgospodarzem posiedzenia Komisji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w jednej z gmin, gdzie jest prezentowana bieżąca strategia gmin i powiatu. W takich spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb zespolonych, inspekcji i straży oraz instytucji z terenu gmin i powiatu. Takich spotkań od 2002 roku odbyło się już 15. Zgodnie z art. 38 b, ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku Komisja ściśle współpracuje z samorządami gminnymi z terenu powiatu zawierciańskiego. Wspólnie z przedstawicielami gmin prowadzono konsultacje w zakresie opracowania lokalnych strategii bezpieczeństwa stanowiących następnie płaszczyznę do opracowania kompleksowej strategii bezpieczeństwa dla powiatu. Wespół z gminami prowadzone są działania w zakresie czynności mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zwłaszcza w ramach programów profilaktycznych pn. “ Bezpieczna Szkoła“, “ Bezpieczna Droga do Szkoły “, “ Bezpieczne Ferie” , ” Bezpieczne Wakacje”. Prowadzona jest stała i systematyczna analiza stanu porządku publicznego. Podejmowane są działania na rzecz jego poprawy poprzez m.in. finansowanie wydruku i zakupu materiałów profilaktycznych, ankiet do badań opinii społecznej nt. poczucia bezpieczeństwa oraz jakości obsługi obywateli przez Policję. Planowane są działania służb zespolonych w zakresie działań ukierunkowanych na zapobieganie, przestrzeganie i zwalczanie zjawisk patologicznych i uciążliwych dla społeczeństwa. Inspirowana jest działalność edukacyjna na rzecz porządku publicznego oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – zwłaszcza w okresie ferii i wakacji. Wytyczane są kierunki kolejnych działań i zamierzeń dla realizatorów zadań ujętych w Harmonogramie Strategii Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego.
Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego realizowane są następujące programy prewencyjno – profilaktyczne :
Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła” , którego celem jest eliminacja wrogich nastawień dzieci i młodzieży, które wyrażane są przejawami agresji, buntu przeciwko rzeczywistości oraz przeciwdziałanie przemocy w szkole przez podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w kwestii zapobiegania zjawiskom przemocy w szkole, nauczanie dzieci i młodzieży w zakresie zapoznania ich z przepisami prawnymi i skutkami ich nieprzestrzegania, przybliżenia wiedzy na temat instytucji stojących na straży prawa. Rozbudzenie w nich potrzeby czynienia dobra, życzliwości tolerancji, aktywności, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wyrobienia w nich umiejętności rozwiązywania problemów oraz uwrażliwiania na problemy innych ludzi. W ramach tego programu : przeprowadzono w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych spotkania i prelekcje poświęcone patologiom społecznym, zorganizowano spotkania z rodzicami nieletnich, podczas których przekazano wiedzę i informacje na temat występujących zagrożeń dzieci i młodzieży ze strony narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, zorganizowano narady z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami podczas których przeszkolono ich w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów kontaktu z narkotykami oraz sposobie zapobiegania patologii na terenach szkół. Przedstawiciele Policji uczestniczyli w spotkaniach z gronem pedagogicznym , w trakcie których uczulali na sprawy bezpieczeństwa młodzieży. W oparciu o założenia programu rozwinęła się ścisła współpraca pomiędzy Policją, a kuratorem oraz poradniami pedagogiczno – psychologicznymi. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podejmują szereg działań związanych z edukacją dzieci. Organizują w przedszkolach i szkołach spotkania z dziećmi, mające za zadanie poprawę stanu bezpieczeństwa wśród tej grupy uczestników ruchu drogowego, poprzez przekazywanie informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych, sposobu właściwego przechodzenia przez jezdnię oraz dostosowania widoczności ubioru do warunków na drodze, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. Podczas spotkań dzieci poznają również numery telefonów alarmowych oraz jak należy się zachować w razie ataku psa. Dla najmłodszych organizowane są również spotkania z maskotką Śląskiej Policji psem Sznupkiem. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu, Straż Miejska w Zawierciu oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu w ramach akcji “Bezpieczna droga do szkoły” przeprowadza w miesiącu sierpniu kontrolę oznakowań pionowych i poziomych dróg i przejść w okolicach szkół oraz ośrodków szkolno - wychowawczych. W okresie jesienno-zimowym prowadzona jest przez Komendę Powiatową Policji w Zawierciu oraz urzędy gminne “ Akcja Zmierzch” mająca na celu ocenę stanu oświetlenia przejść dla pieszych w okolicach szkół i instytucjach użyteczności publicznej. Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współuczestniczy co roku w organizacji dla dzieci i młodzieży eliminacji powiatowych i wojewódzkich “ Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. Aby zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do i ze szkoły z funduszy Komisji zakupiono 500 szt. opasek odblaskowych, które zostały rozdane dzieciom ze szkół podstawowych z terenu powiatu zawierciańskiego podczas organizowanych przez Komendę Powiatową Policji, Komisję Bezpieczeństwa i Porządku i szkoły konkursów związanych z bezpieczeństwem na drogach.
Program Profilaktyczny „ Narkotykom – Stop” , którego celem jest eliminowanie zjawiska przestępczości narkotykowej, która związana jest z nielegalnym wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem środków odurzających, a także posiadaniem, przechowywaniem czy zbywaniem przyrządów oraz nakłaniania do użycia czy posiadania środków odurzających . Rejonem działania są place szkolne oraz miejsca gromadzenia się młodzieży . W okresie przerw w nauce szkolnej kontrolami objęto placówki półkolonii, miejsca zorganizowanego wypoczynku młodzieży i dzieci oraz tereny akwenów wodnych. Rozprowadzono na terenie szkół powiatu zawierciańskiego broszury o tematyce antynarkotykowej oraz antyalkoholowej.
Program profilaktyczny „Bezpieczna Gmina”, głównymi celami programu są: redukcja przestępczości, podniesienie poziomu bezpieczeństwa, stworzenie warunków do bezpiecznego życia społeczności gminnej. Co roku gminy powiatu zawierciańskiego biorą udział w organizowanym pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Bezpieczna Gmina”, celem którego jest wyłonienie i nagrodzenie gmin wyróżniających się skutecznym i sprawnym działaniem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto Zawiercie jest laureatem wyróżnień Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewody Śląskiego.
Program Profilaktyczny „Bezpieczna Dzielnica”, którego głównym celem jest uzyskanie najbardziej optymalnego stopnia bezpieczeństwa i porządku publicznego w każdej dzielnicy miasta. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku funduje nagrody najlepszym dzielnicowym i policjantom roku, którzy osiągają dobre wyniki w pracy społeczno – zawodowej. Co roku z okazji Święta Policji Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku osobiście wręcza wyróżnienia i nagrody.
Realizacja ww. programów przebiega zgodnie z założeniami, a w ich realizację włączone są samorządy gmin, miasta i powiatu oraz inne jednostki realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w 2010 roku prowadzona była Akcja „RATUJMY KAŻDEGO – ROK PIESZEGO – KOLEJNY KROK”, będąca kontynuacją działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W związku z prowadzonymi w 2010 roku intensywnymi pracami związanymi z budową sieci wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej oraz przebudową skrzyżowań – rond na drogach w Zawierciu występowały duże utrudnienia w ruchu drogowym i dla pieszych. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku kierowała na bieżąco wnioski do Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu – Wydział Ruchu Drogowego i Powiatowego Zarządu Dróg o koordynację działań dotyczących bezpieczeństwa na drogach. Mimo tych utrudnień można stwierdzić, że dzięki Policji organizacja ruchu drogowego przebiegała sprawnie i bezpiecznie.
Zawierciańscy policjanci prowadzili działania, mające na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Kontrolowane były miejsca, gdzie ruch pieszych jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń z ich udziałem. Policja wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg i Powiatowym Zarządem Dróg oznakowała dodatkowo kilkanaście przejść w newralgicznych miejscach w mieście i powiecie. Aby poprawić bezpieczeństwo oraz zmniejszyć liczbę osób rannych i zabitych w wypadkach drogowych, policjanci w 2010 roku nadal prowadzili spotkania i prelekcje w szkołach, podczas których omawiano zagrożenia oraz właściwe zachowanie dzieci w drodze do szkoły. Jednak główne działania prowadzone były na drogach naszego powiatu. Policyjne patrole zostały skierowane w miejsca najbardziej zagrożone. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na nietrzeźwych pieszych, którzy bardzo często są sprawcami i ofiarami zdarzeń drogowych.
AKCJA " BEZPIECZNE FERIE 2010"
Dnia 18 stycznia 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku z rozpoczynającą się 15 stycznia 2010r. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2010” na terenie województwa śląskiego przesłała pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego. Dnia 8 lutego 2010r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu wykaz placówek zakwalifikowanych na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w 2010 roku. Dnia 9 lutego 2010r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego powołano - zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego oraz Starosty Zawierciańskiego Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Zespół Koordynujący Akcję "Bezpieczne Ferie 2010", którego podstawowym zadaniem jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren powiatu zawierciańskiego. Akcja "Bezpieczne ferie 2010" na terenie województwa śląskiego trwała do 1 marca 2010 roku. Służby zespolone, inspekcje i straże działające na obszarze powiatu nadzorowały wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży. W okresie ferii zimowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach uruchomił całodobową interwencyjną linie telefoniczną o numerze (032) 200-21-71 na którą można było zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W dniu 18 lutego 2010 roku Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego wyznaczył z przedstawicieli Służb Zespolonych, Inspekcji i Straży zespół, który przeprowadził kontrolę objazdową następujących obiektów i ośrodków wypoczynkowych :
1) Zespół Szkół w Szczekocinach ul. Spacerowa 12 - obóz sportowy piłki siatkowej, którego organizatorem jest Zespół Szkół im C.K. Norwida, ul. Jasnogórska, 42-200 Częstochowa
2) Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa Nr 13 w Zawierciu - Kromołowie, ul. Filaretów 9 - półkolonie zimowe.
3) Miejska Szkoła Podstawowa nr 7 w Zawierciu - półkolonie zimowe.
4) Szkoła Podstawowa w Szczekocinach ul. Senatorska 22.
5) Stok Narciarski przy Ośrodku Wypoczynkowym Morsko.
6) Świetlica Środowiskowa MOPS Zawiercie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu użyczyły samochodów służbowych w celu dokonania kontroli. Stan techniczny i higieniczno – sanitarny kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń. Ponadto Inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu dokonali kontroli organizatorów półkolonii, zajęć świetlicowych w mieście oraz zajęć sportowych organizowanych w ramach Akcji „ Zima w mieście”. Wykaz placówek zakwalifikowanych na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie powiatu zawierciańskiego w 2010r. wraz z programem zajęć organizowanych podczas tegorocznych ferii został umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
AKCJA " BEZPIECZNE WAKACJE 2010"
Program profilaktyczny „Bezpieczne wakacje” - jako główne cele działań prowadzonych w ramach ww. akcji należy wskazać:
- zapewnienie osobom przyjezdnym - turystom bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych powiatu,
- zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,
- zorganizowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania,
- podniesienie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.
Z Funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zakupiono ulotki dla szkół na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. Ww. materiały dydaktyczne zostały rozprowadzone w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Ponadgimnazjalnych powiatu zawierciańskiego. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu przeprowadzała cykl spotkań w szkołach na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowa przekazując uczniom podstawową wiedzą na temat bezpieczeństwa pożarowego.W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przekazując organizatorom wypoczynku wnioski na temat bezpieczeństwa. W miesiącu czerwcu członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku organizują spotkanie mające na celu przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz urzędy gmin Powiatu do rozpoczęcia wypoczynku wakacyjnego w ramach akcji “ Bezpieczne Wakacje”.
W czasie wakacji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przeprowadza przeglądy obiektów wypoczynkowych i akwenów wodnych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego z udziałem Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wodnego Pogotowia Ratunkowego Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przekazując organizatorom wypoczynku wnioski na temat bezpieczeństwa. W czasie kontroli Komisja szczególną uwagę zwraca na kąpieliska i bezpieczeństwo wypoczywających tam osób, warunki higieniczne i bezpieczeństwo pożarowe w obiektach kolonijnych i wypoczynkowych. Podczas w/w kontroli sprawdzano również czy dzieci i młodzież jest zadowolona z pobytu na terenie powiatu zawierciańskiego oraz czy organizatorzy są należycie przygotowani pod względem kadrowym, organizacyjnym i techniczno – żywieniowym. Program ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży uczestniczącym w zorganizowanych formach wypoczynku, stanowi istotny element promocji Powiatu Zawierciańskiego, gdyż organizatorzy wypoczynku z terenu całej Polski, widząc głębokie zaangażowanie władz powiatowych i gminnych, chętniej organizują wypoczynek na terenie naszego powiatu.
W miesiącu czerwcu 2010 roku wysłano pisma do Urzędów Miast, Miast i Gmin oraz Gmin powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat przygotowań do Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2010” oraz informacji o organizowanych na terenie Gminy formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Informację zbiorczą umieszczono na stronie internetowej Starostwa Powiatowego - Bezpieczne Wakacje. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uruchomił infolinię dotyczącą warunków pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach.
KONTORLA OŚRODKÓW I OBIEKTÓW WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO
Realizując zalecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - mające na celu poprawę bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach akcji „ Bezpieczne Wakacje 2010” członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Zawierciańskim przeprowadzili w dniach: 7 lipca 2010r., 30 lipca 2010r. oraz 18 sierpnia 2010r. 3 komisje objazdowe mające na celu ocenę stopnia przygotowania ośrodków wypoczynkowych, obozów, kąpielisk zorganizowanych oraz miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do rekreacji oraz obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie gmin: Kroczyce, Włodowice, Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie oraz Poręba. W kontrolach udział wzięli przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu. Kontrolę przeprowadzono w niżej wymienionych obiektach i ośrodkach wypoczynkowych :
1) Stały Ośrodek Obozowy w Kostkowicach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Zawierciu.
2) Zajazd „Jurajski” w Podlesicach – obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.
3) Gościniec “Jurajski” w Podlesicach - obóz przygody - organizator Biuro Turystyki Aktywnej „ Kompas” w Gdańsku.
4) Zajazd “ Jurajski” w Podlesicach – kolonia – organizator Biuro Turystyki Przyrodniczej PERKOZ z Lublina.
5) Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Myszkowie.
6) Obóz harcerski w Żelazku gm. Ogrodzieniec – organizator Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego – Hufiec Dolnośląski Wrocław.
7) Obóz harcerski w Łazach ( Kazimierówka) - organizator Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego – Hufiec Dolnośląski Wrocław
8) Kolonia w Szkole Podstawowej Fundacji “ Elementarz” w Podzamczu – organizator Zespół Szkół nr 4 z Poznania.
9) Zajazd “ Magda” w Kroczycach – kolonia – organizator Biuro Turystyczne ANDANDE z Lublina.
10) Ośrodek Obozowy w Hutkach-Kankach gm. Łazy – Obóz pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Lublinie.
11) Ośrodek Wypoczynkowy MORSKO – Zawiercie – Morsko- Łężec – wypoczynek – organizator Fundacja “ Warto Żyć” z Zawiercia
12) Szkoła Podstawowa w Podzamczu – kolonie – organizator Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka “ Elementarz” w Katowicach.
13) Stały Ośrodek Obozowy w Siamoszycach – Obozy pod namiotami – organizator Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Elblągu oraz Komenda Hufca w Radomsku
14) Ośrodek Wypoczynkowy “ Orle Gniazdo” w Hucisku gm. Włodowice – Obóz rowerowy – organizator Śląski Związek Kolarski w Katowicach.
W trakcie kontroli ze szczególną troską sprawdzano, czy organizatorzy posiadają odpowiednie certyfikaty, uprawnienia i umowy, czy właściwie magazynowana jest żywność i właściwie zabezpieczone jej próbki do celów epidemiologicznych, interesowano się także jadłospisami i zapewnieniem właściwej opieki medycznej. Reprezentanci służb mundurowych zwracali baczną uwagę na zabezpieczenie właściwego bezpieczeństwa fizycznego uczestników, metody i sposoby współpracy z miejscowymi władzami w zakresie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów. W kontrolowanych obiektach i ośrodkach wypoczynkowych nie stwierdzono żadnych niedociągnięć i uchybień, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo wypoczywających tam dzieci i młodzieży.
Bardzo ważnym partnerem w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Akcji “ Bezpieczne Wakacje “ jest reaktywowana - przy pomocy Starostwa Powiatowego w Zawierciu i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – w 2005 roku Drużyna Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zawiercie, której celem ustawowym jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych m.in. w kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych. Drużyna WOPR Zawiercie w przedmiotowym zakresie na terenie powiatu zawierciańskiego działa samodzielnie nie zlecając zadań innym jednostkom bądź podmiotom. Od 2005 roku Starostwo Powiatowe w Zawierciu - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wspiera finansowo działalność Drużyny WOPR Zawiercie, dzięki której znacznie poprawiło się bezpieczeństwo i porządek w obszarze wód. Łącznie w trakcie tegorocznej Akcji „ Bezpieczne wakacje 2010” Komisja przeprowadziła 16 kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży.
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że z roku na rok poziom organizowanych obozów i koloni jest coraz wyższy. Znacznie poprawiły się warunki lokalowe, widać, że właściciele obiektów i ośrodków zadbali o należyte wyposażenie i rozbudowę bazy rekreacyjno – wypoczynkowej. Programy wypoczynku są atrakcyjne i przystosowane do zdolności wiekowych oraz zainteresowań dzieci i młodzieży. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli są optymistyczne i w sposób jednoznaczny wskazują, że teren powiatu zawierciańskiego jest coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, systematycznie jest rozbudowywana infrastruktura służąca rozwojowi wypoczynku i rekreacji, organizatorzy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży coraz lepiej są przygotowani organizacyjnie i sprzętowo do zapewnienia atrakcyjnego pobytu swoich podopiecznych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu czterokrotnie a Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu dwukrotnie użyczyły samochodów służbowych do objazdowych kontroli ośrodków i obiektów wypoczynkowych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego. Podczas tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywało łącznie 2795 dzieci i młodzieży z terenu całej Polski , natomiast 140 osobowa grupa dzieci i młodzieży wypoczywała na półkoloniach zorganizowanych w miejscu zamieszkania.
KALENDARIUM DZIAŁAŃ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2010 ROK.
Od 9 stycznia 2010r. do 31 stycznia 2010r. w związku z wystąpieniem trudnych warunków atmosferycznych i skutków zimy na terenie powiatu zawierciańskiego członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczyli w działaniach sztabu kryzysowego i w monitorowaniu sytuacji na terenie powiatu. W nocy z 8 na 9 stycznia 2010r. powiat zawierciański znalazł się w strefie dynamicznej zmiany pogody. Z powodu dużych opadów marznącego śniegu z deszczem oraz spadku temperatury do - 21°C powstała gęsta mgła, która powodowała osadzającą się szadź. Opady te obciążały drzewa oraz przewody i linie wysokiego, średniego i niskiego napięcia, łamały się słupy pod ciężarem oblodzonych drutów, a drzewa pod ciężarem oblodzenia gałęzi przewracały się na drogi.W tej trudnej sytuacji większość terenu powiatu przestała być zasilana w energię elektryczną. Gmina Żarnowiec jako pierwsza przystąpiła z jednostkami OSP do organizowania zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodą. 9 i 10 stycznia 2010r. Ekipy Enion Zawiercie i Myszków nie nadążały z usuwaniem awarii.11 stycznia 2010r. Członkowie KBiP, WSOiZK, UM Zawiercie, Enion Zawiercie, PSP, PZD, i Policji wzięli udział w Powiatowym Sztabie Zarządzania Kryzysowego w sprawie oceny zjawiska i ukierunkowania działań i wszystkich sił w celu usuwania awarii i przywracania normalnych warunków społeczno gospodarczych. W następnych dniach Dyrektor Enion Zawiercie określił stan awarii energetycznych na terenie powiatu jako katastrofy i prosił o pomoc, gdyż ekipy Enion nie dawały rady z powodu braków kadrowych i sprzętowych. Prawie 70% mieszkańców pozbawiona została zasilania w energię elektryczną i wodę a usuwanie awarii było utrudnione z powodu braku dostępu do miejsc katastrofę w wyniku zalegających drzew i dużego śniegu w terenie otwartym i leśnym.Podobne zjawisko wystąpiło jednocześnie na terenach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, miechowskiego, myszkowskiego, olkuskiego, zawierciańskiego. Mieszkańcy Zawiercia i powiatu alarmowali KPP, PSP, urzędy gmin, Enion o rozpaczliwej sytuacji z powodu braku energii elektrycznej, wody, braku połączeń telefonicznych ze służbami. Sztaby Kryzysowe otrzymywały zapotrzebowania na pilne sprowadzanie agregatów prądotwórczych. W akcję od początku włączone były służby Wojewody Śląskiego i WCZK, które koordynowało akcję, organizowało pomoc sprzętową. WSOiZK Starostwa na bieżąco i całodobowo z PSP monitorował sytuację w powiecie i w okolicznych powiatach.Dnia 18 stycznia 2010r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Zawierciańskim w związku z rozpoczynającą się 15 stycznia 2010r. Akcją “ Bezpieczne Ferie 2010” na terenie województwa śląskiego przesłała pisma do Prezydenta, Burmistrzów oraz Wójtów powiatu zawierciańskiego z prośbą o przesłanie informacji na temat organizowanych w podległych placówkach oświatowych w okresie ferii zimowych akcji, imprez sportowych i innych zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz o organizowanych w oparciu o bazę rekreacyjno-sportową na terenie gmin zimowiskach, obozach tematycznych dla dzieci i młodzieży z innych regionów kraju. Powyższe dane są niezbędne do opracowania informacji zbiorczej, celem skoordynowania przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży, jak również turystom przemieszczającym się podczas ferii zimowych przez teren powiatu zawierciańskiego.
Dnia 8 lutego 2010r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymała od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu wykaz placówek zakwalifikowanych na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w 2010r.
Dnia 9 lutego 2010r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku podczas którego powołano - zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego oraz Starosty Zawierciańskiego Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Zespół Koordynujący Akcję " Bezpieczne Ferie 2010", którego podstawowym zadaniem jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren powiatu zawierciańskiego.
W dniu 9 kwietnia 2010r. odbyło się uroczyste podsumowanie na szczeblu powiatu XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „ Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. Jury oceniło 127 prac w czterech grupach wiekowych dzieci i młodzieży z terenu całego powiatu zawierciańskiego i wyłoniło następujących finalistów na szczeblu powiatowym: W kategorii: grupa I młodsza 6 -8 lat szkoła podstawowa : I miejsce Nicole Stemplowska Szkoła Podstawowa w Zdowie. W kategorii: grupa II średnia 9 – 12 lat - szkoła podstawowa : I miejsce Jakub Warta Szkoła Podstawowa w Wysokiej.W kategorii: grupa III starsza 13 – 16 lat – gimnazjum : I miejsce Patrycja Butkiewicz Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach W kategorii grupa IV uczniowie niepełnosprawni : I miejsce Iwona Osys Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łazach.Wszystkie prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Rysunki oceniała komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy drobne upominki, natomiast nauczyciele podziękowania od Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu dh Ryszarda Macha. Nagrody na konkurs ufundował Starosta Zawierciański oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Wyróżnione prace zostały przesłane na konkurs szczebla wojewódzkiego, który odbył się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.
W dniu 14 kwietnia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu przeprowadzono eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które przeprowadzono w III grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalnych. W każdej grupie wiekowej dzieci i młodzież odpowiadały na 25 pytań, które należały do gatunku pytań skomplikowanych, obejmujących wachlarz przepisów i teorii pożarniczej. Wyniki eliminacji powiatowych : Grupa – szkoły podstawowe: I miejsce – Tomasz Kowalski – Szkoła Podstawowa w Łazach. Grupa – szkoły gimnazjalne: I miejsce – Angelika Nędza – Gimnazjum we Włodowicach. Grupa – szkoły ponadgimnazjalne:I miejsce – Marta Wyszyńska - II Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu. Turniej zorganizowali: Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Nagrody - w postaci sprzętu elektronicznego, sprzętu malarskiego, sportowego i turystycznego - na Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej ufundowało Starostwo Powiatowe w Zawierciu z funduszy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych wzięli udział w Eliminacjach Wojewódzkich Turnieju, które odbyły się 15 maja 2010r. w Siewierzu.
W dniu 16 kwietnia 2010r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył Starosta Zawierciański Ryszard Mach. Podczas posiedzenia omówiono stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego za 2009 rok – informację przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, dokonano oceny realizacji robót inwestycyjnych dróg powiatowych w roku 2010 na terenie Zawiercia i powiatu zawierciańskiego – informacje przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, podsumowano Akcję „ Razem Bezpieczniej w Regionie - 2009 – Rok Pieszego” oraz Akcję „ Bezpieczne Ferie 2010” na terenie powiatu zawierciańskiego. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wręczył dyplomy dla: Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu oraz dyplomy indywidualne dla wyróżniających się policjantów.
Dnia 23 kwietnia 2010r. pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w seminarium na temat: “ Bezpieczeństwo imprez masowych i uroczystości“. Seminarium zorganizowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.
W kwietniu 2010r. opracowano wykaz imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2010 roku. Wykaz ten pozwoli na odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie imprez przez poszczególne służby zespolone, inspekcje i straże.
W dniach od 15 maja do 5 czerwca 2010r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczyli w pracach sztabu kryzysowego w związku z sytuacją powodziową powstałą na skutek dużych opadów deszczu na terenie powiatu zawierciańskiego. W wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach 16.05.2010r.do dnia 19.05.2010r. Wystąpiło wylanie wielu rzek z koryt, niedrożność studzienek ściekowych, przytkane zostały przepusty pod drogami oraz rowy przydrożne wzdłuż dróg. Na terenie powiatu zawierciańskiego miały miejsce liczne przypadki podtopień użytków rolnych, zalania piwnic domów mieszkalnych i bloków, dróg gminnych i powiatowych oraz przejście pod torami przy dworcu PKP w Zawierciu. Przez kilka dni PSP i OSP usuwały z zalanych terenów i budynków wodę w gminach Żarnowiec, Zawiercie, Łazy, Kroczyce, Szczekociny, Pilica. Powstały duże szkody popowodziowe na drogach wojewódzkich powiatowych, gminnych i w rolnictwie. Powiatowy Zarząd Dróg własnymi siłami udrażniał studzienki ściekowe i odpływy na drogach oraz ustawiał znaki ostrzegawcze w miejscach zalań i podtopień. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu na bieżąco analizował komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie jak również przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
W dniach 9-10 czerwca 2010r. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w III Międzynarodowej Konferencji „Razem Bezpieczniej w Regionie”, która odbyła się na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu. Organizatorami konferencji byli: Wojewoda Śląski, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Prezydent Miasta Sosnowiec. Tematem wiodącym konferencji był „Bezpieczny dom w bezpiecznej przestrzeni”. Konferencji towarzyszyła wystawa techniczna nowoczesnych środków zabezpieczenia mienia, rozwiązań wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w tym sprzętu do monitoringu oraz rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.
W dniu 16 czerwca 2010r. pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w konferencji naukowej nt. "Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń." Konferencja miała charakter krajowy. Jej celem była prezentacja różnych punktów widzenia na temat zagrożeń, strategii w sferze bezpieczeństwa oraz rozwiązań systemowych w sferze bezpieczeństwa i zarządzania w instytucjach odpowiedzialnych bezpieczeństwo. W konferencji udział wzięli przedstawiciele: władz rządowych, samorządowych, powiatowych, służby mundurowych, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz zainteresowani tematyką bezpieczeństwa. Konferencja została zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.
W dniu 19 czerwca 2010r. Starosta Zawierciański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji 5-lecia działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Drużyny Zawiercie oraz “Święta Ratownika”. Uroczystości połączone były z pokazem ratownictwa wodnego. Impreza została zorganizowana przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Drużyna Zawiercie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Siamoszyce.
W dniu 22 czerwca 2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dotyczące m.in. bezpieczeństwa organizowanych na terenie powiatu imprez masowych oraz organizacji i przeprowadzenia Akcji “ Bezpieczne Wakacje 2010” zgodnie z Wytycznymi Wojewody Śląskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa w Sprawie Realizacji Zadań w Zakresie Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Województwie Śląskim w 2010r. Posiedzenie poświęcone było także wypracowaniu planu działania i współdziałania służb zespolonych, inspekcji i straży w zapewnieniu bezpiecznego wypoczynku na terenie powiatu zawierciańskiego w okresie lata 2010 w tym: Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Drużyna Zawiercie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu. Podczas posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali zapoznani z następującymi dokumentami:
a) wykaz ośrodków i obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych na sezon letni 2010 na terenie powiatu zawierciańskiego,
b) wykaz zbiorników wodnych oraz informacje o jakości wód w kąpieliskach zorganizowanych, miejscach tradycyjnie wykorzystywanych do kąpieli, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych w sezonie letnim 2010 w powiecie zawierciańskim,
c) wykaz imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz imprez o charakterze masowym - organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2010r.
W dniu 25 czerwca 2010r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyła się narada dotycząca organizacji i zabezpieczenia II etapu 67 Wyścigu Kolarskiego Tour de Pologne UCI Pro Tour, który przebiegał przez część naszego powiatu w rejonie gminy Łazy.
W dniach 7 lipca , 30 lipca i 18 sierpnia 2010r. członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku realizując zalecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - mające na celu poprawę bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim - w ramach akcji „ Bezpieczne Wakacje 2010” uczestniczyli w 3 komisjach objazdowych – mających na celu ocenę stopnia przygotowania ośrodków wypoczynkowych, obozów, kąpielisk zorganizowanych oraz miejsc tradycyjnie wykorzystywanych do rekreacji oraz obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie gmin: Kroczyce, Włodowice, Ogrodzieniec, Łazy, Zawiercie oraz Poręba. W kontrolach udział wzięli przedstawiciele: Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.
W dniu 17 lipca 2010r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współpracując z Komendą Powiatową Policji ufundowała puchary, medale, i tabliczki okolicznościowe na X Turniej Strzelecki z okazji Święta Policji organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji “ IPA” Region Zawiercie pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu. Turniej został zorganizowany na strzelnicy w Ciągowicach i uczestniczyło w nim ok. 150 osób - reprezentacje samorządów, zakładów pracy i instytucji.
W miesiącu lipcu 2010r. Starostwo Powiatowe w Zawierciu przekazało WOPR Drużyna Zawiercie specjalistyczną przyczepę podłodziową, niezbędną do przewozu łodzi uczestniczącej w akcjach ratowniczych na terenie akwenów wodnych powiatu zawierciańskiego.
W dniu 11 października 2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dotyczące m.in. podsumowania na terenie powiatu zawierciańskiego - Akcji „ Bezpieczne Wakacje 2010”, która prowadzona była w okresie od 25 czerwca br. do 3 września 2010r. Podczas posiedzenia członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostali również zapoznani z: informacją na temat Akcji “ Bezpieczna Droga do Szkoły”, informacją z realizacji robót inwestycyjnych dróg powiatowych na terenie Zawiercia i powiatu w roku 2010 ze środków RPO i tzw. Schetynówki oraz z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury oraz środków własnych oraz z informacjami na temat przygotowania mieszkańców powiatu do profilaktycznych szczepień przeciwgrypowych.
W dniu 19 października 2010r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - w związku z rozpoczynającym się okresem jesienno-zimowym , w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wysłała do Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów pisma o przeprowadzenie na podległym im terenach przeglądu oświetlenia zlokalizowanego szczególnie przy przejściach dla pieszych i w okolicach szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych oraz instytucji publicznych.
Z dniem 1 listopada 2010r. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiono infolinie dla bezdomnych o numerze 0 800 100 022, gdzie można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych. Infolinia będzie funkcjonować przez całą dobę w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powyższą informację umieściła na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
W dniu 5 listopada 2010r. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Komisja Bezpieczeństwa zorganizowała wspólne XV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu zawierciańskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie oraz przedstawiciele wszystkie służby zespolonych, inspekcji i straży oraz zaproszonych instytucji. W posiedzeniu łącznie uczestniczyło 45 osób. Posiedzeniu przewodniczył Starosta Zawierciański Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pan Ryszard Mach . Podczas posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:
1) Analiza i wnioski z działań Jednostek Straży Pożarnej oraz jednostek współdziałających przy usuwaniu skutków anomalii pogodowych związanych z szadzią i gołoledzią w okresie styczeń - marzec 2010r. - pod liniami energetycznymi, na terenach nadleśnictw, na drogach powiatu zawierciańskiego oraz przygotowanie straży pożarnej do sezonu zimowego 2010/2011.
2) Udział Jednostek Straży Pożarnej w działaniach przeciwpowodziowych na terenie: powiatu zawierciańskiego, województwa śląskiego oraz poza granicami województwa.
3) Współdziałanie Urzędów Miast, Miast i Gmin, Gmin; Starostwa Powiatowego w Zawierciu, służb zespolonych, inspekcji, straży oraz instytucji i zakładów pracy z Powiatowym i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.
4) Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta Zawiercie i na terenie powiatu zawierciańskiego w 2010r. oraz przekazanie Prezydentowi, Burmistrzom i Wójtom zimowych operatów utrzymania dróg w okresie jesienno-zimowym 2010/2011 na terenie powiatu zawierciańskiego.
5) Informacja Dyrektora Enion S.A. Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Zawiercie - związana z przygotowaniem i zaopatrzeniem mieszkańców i przedsiębiorstw w energię elektryczną w okresie zimy 2010 i 2011 oraz współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu i Jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych na wypadek wystąpienia ewentualnych awarii sieci elektrycznej.
6) Informacja zbiorcza Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie z zakresu przygotowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu oraz gminnych jednostek organizacyjnych do Akcji „Zima 2010/2011”. Ponadto w tym temacie pisemną informację przedłożył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu - dotyczącą podejmowanych działań w - okresie zimy 2010/2011 - zabezpieczających najpilniejsze potrzeby grup społecznych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
7) Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego za okres 10 miesięcy br.
Podczas posiedzenia informacje dotyczące przygotowania do okresu jesienno - zimowego 2010 – 2011 przedłożyły na piśmie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku następujące instytucje i przedsiębiorstwa:
- Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu;
- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Zawierciu;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu;
- Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu;
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu;
- ENION S.A. Oddział w Będzinie – Rejon Dystrybucji Zawiercie;
- Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu – Rozdzielnia Gazu w Zawierciu;
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu;
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. – Zakład Cieplny nr 4 w Zawierciu;
- Nadleśnictwo Złoty Potok, Koniecpol, Siewierz, Olkusz;
- Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie.
W dniu 17 grudnia 2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu w sprawie zapobiegania negatywnym skutkom zimy na terenie naszego powiatu. Posiedzenie zostało zwołane na polecenie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele służb, inspekcji i straży, Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu, Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Zawierciu.
W miesiącu grudniu 2010r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wystąpiła z pismem do Przewodniczącego Rady Powiatu o oddelegowanie dwóch radnych do prac Komisji w związku z wygaśnięciem z dniem 12 listopada 2010r. mandatów radnych, którzy do tej pory wchodzili w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zawierciu – dwutygodniowe sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu przedkładają do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku półroczne sprawozdania z realizacji swoich zadań. Ponadto Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Starosta Zawierciański na bieżąco jest informowany przez służby zespolone, inspekcje i straże o wszystkich zdarzeniach i zagrożeniach mające miejsce na terenie powiatu.
DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA
W 2010 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku współorganizowała konkursyi turnieje związane z popularyzacją działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu w 2010 roku ufundowała nagrody i dyplomy dla uczestników wielu imprez organizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego m.in.: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Porębie, Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – organizowany w Szkole Podstawowej w Grabowej, Powiatowy Konkursu Plastyczny – pod hasłem “ Klęska – powódź czy huragan straż pożarna ci pomaga”, Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, Turniej Strzelecki z okazji Święta Policji.
Z funduszy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspierano :
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu:
- zakup odtw. MP4 na Turniej Wiedzy Pożarniczej “ Młodzież Zapobiega Pożarom” 357,00 zł;
- zakup art. spożywczych na Turniej Wiedzy Pożarniczej 88,63 zł;
- zakup nagród na konkurs plastyczny “ Wiatr , wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” 253,04 zł;
- zakup nagród na konkurs plastyczny 124,93zł;
- zakup pucharów na turniej Tenisa Stołowego 580,94 zł;
- zakup nagród na turniej Tenisa Stołowego 316,94 zł;
- zakup nagród na konkurs plastyczny 347,42 zł;
- wykonanie znaczków okolicznościowych na Turniej Tenisa Stołowego 160,00zł;
- zakup art. komputerowych na Turniej Wiedzy Pożarniczej 254,02 zł;
- wykonanie dyplomu okolicznościowego na 80-lecie OSP Sławniów 145,30 zł;
- zakup kanapek i wody dla strażaków i policjantów zabezpieczających wyścig kolarski Tour de Pologne 297,50 zł;
- wykonanie banerów reklamowych na VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP powiatu zawierciańskiego 671,00 zł;
- zakup pucharów i medali na VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP powiatu zawierciańskiego 883,08 zł;
- wykonanie naklejek na banery reklamowe dot. VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP powiatu zawierciańskiego 61,00 zł;
- wykonanie trofeów okolicznościowych z okazji 50-lecia OSP Turza 441,90 zł;
- zakup pucharów i medali oraz wykonanie tabliczki grawerowanej na VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP powiatu zawierciańskiego 330,21 zł;
- zakup pilarki spalinowej użyczonej OSP Kromołów 1599,01 zł.
Razem 6 911,92 zł.
Komendę Powiatową Policji w Zawierciu:
- wykonanie dyplomów okolicznościowych – podziękowań dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji szczególnie zaangażowanych w realizację zadań w ramach Akcji " 2009 – Rok Pieszego" 385,35 zł;
- zakup medali i dyplomów dla finalistów X Turnieju Strzeleckiego zorganizowanego z okazji Święta Policji 758,51 zł;
- zakup pucharów na X Mistrzostwa Polski Policji w Wędkarstwie Spławikowym 300,00 zł;
- przekazanie 500 szt. opasek odblaskowych z logo Starostwa i nr alarmowymi 1 400,00 zł.
- przekazanie 500 szt. opasek odblaskowych z logo Starostwa i nr alarmowymi 1 400,00 zł.
Razem 2 843,86 zł.
WOPR Drużyna Zawiercie:
- zakup specjalistycznej przyczepy do przewożenia łodzi ratowniczej biorącej udział w akcjach ratowniczych 4499,36 zł;
- wykonanie numeru nadwozia i tabliczki do przyczepy 163,00 zł.
Razem 4 662,36 zł.
Państwowa Straż Pożarna w Zawierciu:
- Starostwo Powiatowe w Zawierciu na usuwanie szadzi i oblodzenia w okresie 08.01.2010r. - 10.02.2010r. zakupiło do dyspozycji PSP: piłę spalinową do drewna z wysięgnikiem 3977,60 zł, na potrzeby akcji ratowniczych 3 szt. termosów 30 litrowych za 4845,84 zł, artykuły spożywcze ( kawa, herbata, woda mineralna, cukier,kubki plastikowe ) za 400,00 zł.
Razem 9223,44 zł.
Starosta Zawierciański

mgr Rafał Krupa
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »