| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Krupski Młyn u c h w a l a

§ 1. Określić sposób konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „organizacjami pożytku publicznego”.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Krupski Młyn.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzane są po określeniu przez Wójta Gminy Krupski Młyn przedmiotu, formy, terminu oraz miejsca konsultacji.

2. Informację o konsultacjach zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn (http://www.bip.krupskimlyn.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w formie ogłoszenia.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych lub pisemnego albo elektronicznego wyrażenia uwag i opinii do projektu aktu prawa miejscowego.

2. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu bądź ogłoszenia.

3. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, zawierający listę uczestników spotkania.

§ 5. Wyznaczony przez Wójta Gminy referat lub jednostka organizacyjna rozpatruje uwagi i opinie a następnie propozycje stanowiska w tej sprawie przekazuje do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w ogłoszeniu.

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Krupski Młyn.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »