| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Krupski Młyn u c h w a l a

§ 1. Określić sposób konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „organizacjami pożytku publicznego”.

§ 2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Krupski Młyn.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzane są po określeniu przez Wójta Gminy Krupski Młyn przedmiotu, formy, terminu oraz miejsca konsultacji.

2. Informację o konsultacjach zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn (http://www.bip.krupskimlyn.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w formie ogłoszenia.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych lub pisemnego albo elektronicznego wyrażenia uwag i opinii do projektu aktu prawa miejscowego.

2. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu bądź ogłoszenia.

3. Ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, zawierający listę uczestników spotkania.

§ 5. Wyznaczony przez Wójta Gminy referat lub jednostka organizacyjna rozpatruje uwagi i opinie a następnie propozycje stanowiska w tej sprawie przekazuje do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§ 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w ogłoszeniu.

§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Krupski Młyn.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Komorniczak

Doradca podatkowy, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »