| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta Łaziska Górne; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 23 grudnia 2010r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w punkcie katechetycznym w Centralnym Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach w roku szkolnym 2010/2011

Uwzględniając wniosek Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach w sprawie przyznania godzin na realizację nauki religii w roku szkolnym 2010/2011 dla 15 uczniów zamieszkałych na terenie Katowic, Czeladzi, Łazisk Górnych, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Zabrza - wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, w wymiarze 6/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Gimnazjum Nr 10 w Katowicach przy ul. Słowiańskiej 1. Lekcje religii realizowane są w punkcie katechetycznym w Centralnym Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Morawskiej 10.

§ 2.

Koszty zatrudnienia nauczyciela o którym mowa w §1, a które ponosi Miasto Katowice obejmują:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

proporcjonalnie do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 6/18 etatu, tj. dla 2 uczniów z terenu Gminy Miejskiej Łaziska Górne przypada 0,13 części z 6/18 etatu.

§ 3.

1. Miesięczne planowane koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 1.029,34 złotych w 2010 roku, oraz 1.151,68 złotych w 2011 roku.

Kalkulację planowanych kosztów, o których mowa w § 2, a które są ponoszone przez Miasto Katowice z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się przekazywać Miastu Katowice dotację celową na realizację zadania określonego w §1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w przeliczeniu na część 6/18 etatu, tj. 133,81 złotych miesięcznie w 2010 roku, oraz 149,72 złotych miesięcznie w 2011 roku.

3. Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się przekazywać miesięczną kwotę dotacji o której mowa w ust. 2, na rachunek Miasta Katowice, tj.: ING Bank Śląski S.A., Oddział Regionalny Katowice, Nr 69 1050 1214 1000 0007 0150 6164 , do dnia 14-go każdego miesiąca, z tym, że dotację za okres od 1 września 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się przekazać Miastu Katowice nie później niż do dnia 27 grudnia 2010 roku.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 są kwotami planowanymi na rok szkolny 2010/2011.

2. Kwoty wykazane w § 3 w ust. 1 i ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela wyszczególnionych w §2, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

3. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2010 zostanie wykorzystana do dnia 31 grudnia 2010 roku i rozliczona do dnia 20 stycznia 2011 roku.

Do 20 stycznia 2011 roku Miasto Katowice przedstawi Gminie Miejskiej Łaziska Górne rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych w 2010 roku z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w punkcie katechetycznym w Centralnym Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach.

Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2011 zostanie wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011 roku i rozliczona do dnia 31 października 2011 roku. Do dnia 31 października 2011 roku Miasto Katowice przedstawi Gminie Miejskiej Łaziska Górne rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w punkcie katechetycznym w Centralnym Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach.

4. W przypadku, gdy kwota dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie:

a) wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Katowice od Gminy Miejskiej Łaziska Górne, to Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Miejska Łaziska Górne zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.4.

b) niższa od kwoty dotacji, jaką za rok szkolny 2010/2011 otrzymało Miasto Katowice od Gminy Miejskiej Łaziska Górne, to Miasto Katowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie 30 dni od daty wysłania rozliczenia do Gminy Miejskiej Łaziska Górne, a w przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Katowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5.

1. Porozumienie dotyczy rozliczenia i pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w punkcie katechetycznym w Centralnym Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Morawskiej 10 w roku szkolnym 2010/2011, tj. za okres od 1 września 2010 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

2. Termin końcowego rozliczenia zadań o których mowa w ust.1, strony ustalają na dzień nie później niż 30 listopada 2011 roku.

§ 6.

W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie aneksem w formie pisemnej.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Katowice, dnia 14 października 2010 roku Gmina Miejska Łaziska Górne, dnia 23.12.2010 r.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice


Krystyna Siejna


Naczelnik Wydziału Edukacji


mgr inż. Mieczysław Żyrek

Burmistrz Miasta Łaziska Górne


mgr inż. Aleksander Wyra


Załącznik do Porozumienia
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 23 grudnia 2010 r.
Zalacznik.xls

Załącznik do Porozumienia z dnia 23.12. 2010 roku zawartego pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Miejską Łaziska Górne w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w punkcie katechetycznym w Centralnym Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach przy ul. Morawskiej 10 w roku szkolnym 2010/2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »