| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Mysłowice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym

§ 1.

1. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego PZS w Bieruniu (PODZ) uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice.

2. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w PODZ w roku 2011 wynosi 40 osób .

§ 2.

Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w PODZ w roku 2011 strony ustalają następująco:

- kurs I stopnia (4 tygodnie) – 280 zł

- kurs II stopnia (4 tygodnie) – 280 zł

- kurs III stopnia (4 tygodnie) – 280 zł

§ 3.

1. Miasto Mysłowice zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu dotacji na kształcenie w PODZ uczniów w roku 2011 w kwocie łącznej 11 200,00 zł , faktycznie odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursów, o którym mowa w § 2 porozumienia.

§ 4.

1. Dotacja przekazana będzie do budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na rachunek bieżący:

ING Bank Śląski nr 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839

w dwóch transzach:

a) do dnia 31 sierpnia 2011 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach styczeń-czerwiec uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 porozumienia,

b) do dnia 31 grudnia 2011 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach wrzesień-grudzień uczniów i kosztu, o mktórym mowa w § 2 porozumienia,

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Podstawą wyliczenia wysokości dotacji, którą Miasto Mysłowice przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w terminie określonym w ust. 1 będzie imienne zestawienie uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ, sporządzone i przekazane Miastu Mysłowice w terminach odpowiednio do 15 lipca i 20 grudnia 2011 r.

4. W przypadku skierowania do przeszkolenia w PODZ większej liczby uczniów niż określona w § 1 ust. 2 porozumienia, wyrównanie należnych Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu kosztów z tego tytułu nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

5. Podstawą rozliczenia udzielonej przez Miasto Mysłowice dotacji będzie imienna lista uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ w Bieruniu, sporządzona w formie pisemnej, zawierająca informację o wysokości środków finansowych przekazanych w terminach określonych w ust. 1.

6. Rozliczenie, o którym mowa w pkt. 5 zostanie przekazane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński do 13 stycznia 2012 roku.

§ 5.

Zmiany do treści niniejszego porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnych aneksów.

§ 6.

Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Porozumienie niniejsze zawiera się na rok budżetowy 2011.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron porozumienia oraz jeden egzemplarz przeznaczony jest dla celów ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

STAROSTA


Bernard Bednorz


WICESTAROSTA


Henryk Barcik

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE


Edward Lasok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »