| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Mysłowice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bieruniu uczniów klas wielozawodowych dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym

§ 1.

1. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do kształcenia w Powiatowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego PZS w Bieruniu (PODZ) uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice.

2. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w PODZ w roku 2011 wynosi 40 osób .

§ 2.

Koszt szkolenia 1 ucznia na kursach organizowanych w PODZ w roku 2011 strony ustalają następująco:

- kurs I stopnia (4 tygodnie) – 280 zł

- kurs II stopnia (4 tygodnie) – 280 zł

- kurs III stopnia (4 tygodnie) – 280 zł

§ 3.

1. Miasto Mysłowice zobowiązuje się do udzielenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu dotacji na kształcenie w PODZ uczniów w roku 2011 w kwocie łącznej 11 200,00 zł , faktycznie odpowiadającej iloczynowi skierowanych uczniów i kosztu kursów, o którym mowa w § 2 porozumienia.

§ 4.

1. Dotacja przekazana będzie do budżetu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na rachunek bieżący:

ING Bank Śląski nr 54 1050 1399 1000 0023 1459 2839

w dwóch transzach:

a) do dnia 31 sierpnia 2011 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach styczeń-czerwiec uczniów i kosztu, o którym mowa w § 2 porozumienia,

b) do dnia 31 grudnia 2011 roku w kwocie stanowiącej iloczyn przeszkolonych w miesiącach wrzesień-grudzień uczniów i kosztu, o mktórym mowa w § 2 porozumienia,

2. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 1 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Podstawą wyliczenia wysokości dotacji, którą Miasto Mysłowice przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w terminie określonym w ust. 1 będzie imienne zestawienie uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ, sporządzone i przekazane Miastu Mysłowice w terminach odpowiednio do 15 lipca i 20 grudnia 2011 r.

4. W przypadku skierowania do przeszkolenia w PODZ większej liczby uczniów niż określona w § 1 ust. 2 porozumienia, wyrównanie należnych Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu kosztów z tego tytułu nastąpi po podpisaniu aneksu do porozumienia.

5. Podstawą rozliczenia udzielonej przez Miasto Mysłowice dotacji będzie imienna lista uczniów uczestniczących w kursach prowadzonych przez PODZ w Bieruniu, sporządzona w formie pisemnej, zawierająca informację o wysokości środków finansowych przekazanych w terminach określonych w ust. 1.

6. Rozliczenie, o którym mowa w pkt. 5 zostanie przekazane przez Powiat Bieruńsko-Lędziński do 13 stycznia 2012 roku.

§ 5.

Zmiany do treści niniejszego porozumienia wprowadzane będą w formie pisemnych aneksów.

§ 6.

Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w trybie przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8.

Porozumienie niniejsze zawiera się na rok budżetowy 2011.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron porozumienia oraz jeden egzemplarz przeznaczony jest dla celów ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

STAROSTA


Bernard Bednorz


WICESTAROSTA


Henryk Barcik

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE


Edward Lasok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Bąkowski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »