| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CIV/53/2010 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i i), art.: 51 ust. 1, 61 ust. 1, 73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) i § 10 ust.2 lit. d/, 39 oraz 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187 poz. 3401)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 529.084.499,00 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 525.153.371,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.931.127,62 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 529.084.499,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 522.159.499,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.925.000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3) Plan finansowy KZK GOP równoważy się na poziomie dochodów i wydatków, ustala się przychody budżetu w kwocie 0 zł, rozchody budżetu w kwocie 0.zł, zgodnie z tabelą 3

4) Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu kredytu.

5) Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez KZK GOP zgodnie z zawartą umową w wysokości 0 zł.

§ 2. 1) Gminy – członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, za wyjątkiem raty za styczeń 2011 roku, płatnej razem z ratą za luty 2011 roku.

2) Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa tabela nr 4 stanowiąca integralną część uchwały.

§ 3. Od kwot, o których mowa w § 2 ust.1 , nie wpłaconych w terminie mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł (słownie dwa miliony złotych).

§ 5. Upoważnia się Zarząd do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);

3) samodzielnego zaciągania zobowiązania jednorazowo do kwoty 500.000.000 złotych (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 6. Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin – członków Związku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Zobowiązać Zarząd do ogłoszenia uchwały budżetowej za 2011 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CIV/53/2010
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CIV/53/2010
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CIV/53/2010
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

tabela nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr CIV/53/2010
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

tabela nr 4

Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP


Zbigniew Podraza

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »