| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr CIV/53/2010 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d) i i), art.: 51 ust. 1, 61 ust. 1, 73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) i § 10 ust.2 lit. d/, 39 oraz 40 ust. 1, 2, 3 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2009r. Nr 187 poz. 3401)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 529.084.499,00 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 525.153.371,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.931.127,62 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 529.084.499,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 522.159.499,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 6.925.000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3) Plan finansowy KZK GOP równoważy się na poziomie dochodów i wydatków, ustala się przychody budżetu w kwocie 0 zł, rozchody budżetu w kwocie 0.zł, zgodnie z tabelą 3

4) Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł, z tytułu kredytu.

5) Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez KZK GOP zgodnie z zawartą umową w wysokości 0 zł.

§ 2. 1) Gminy – członkowie Związku wnoszą wpłaty wynikające ze Statutu KZK GOP w równych ratach miesięcznych, płatnych przelewem w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy, za wyjątkiem raty za styczeń 2011 roku, płatnej razem z ratą za luty 2011 roku.

2) Wysokość wpłat wnoszonych przez gminy określa tabela nr 4 stanowiąca integralną część uchwały.

§ 3. Od kwot, o których mowa w § 2 ust.1 , nie wpłaconych w terminie mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł (słownie dwa miliony złotych).

§ 5. Upoważnia się Zarząd do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami , w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Związku na maksymalną kwotę 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);

3) samodzielnego zaciągania zobowiązania jednorazowo do kwoty 500.000.000 złotych (słownie: pięćset milionów złotych).

§ 6. Uchwałę niniejszą przekazuje się do wiadomości gmin – członków Związku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8. Zobowiązać Zarząd do ogłoszenia uchwały budżetowej za 2011 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CIV/53/2010
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CIV/53/2010
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr CIV/53/2010
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xlsx

tabela nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr CIV/53/2010
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

tabela nr 4

Przewodniczący Zgromadzenia KZK GOP


Zbigniew Podraza

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »