| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/2011 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn . zm ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. , Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.,Nr 17 , poz.95 ), Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011 w łącznej kwocie 71.985.391 zł , w tym:

a) dochody bieżące : 45.031.264 zł

b) dochody majątkowe : 26.954.127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 74.735.883 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 45.850.678 zł , w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej– 36.800.237 zł, z czego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 25.972.065 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 10.828.172 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –3.566.271 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych-2.289.411 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.125.135 zł ,czego :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.833.445 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.069.624 zł , jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28.885.205 zł , w tym :

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.885.205 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17.156.656 , w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 17.156.656 zł,- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.750.492 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 2.750.492 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.023.186 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.272.694zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 – 9.272.806 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.750.492 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- 4.522.314 zł.

4. Łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji ustala się w wysokości 1.000.000 zł.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł .

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 183.000 zł: z czego na :

1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 183.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2011 – zawiera załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Myszkowie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych , o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ustawy o finansach publicznych,

2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach miedzy rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy , z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem Nr 7,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ,

4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000 zł,

5. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 1.000.000 zł ,

6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach danej grupy budżetowej i rozdziale klasyfikacji budżetowej ,

7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Janusz Jakubiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zestawienie wydatków bieżących

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie do wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w roku 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach oświatowych na rok 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.doc

2. Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »