| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/2011 Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 14 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn . zm ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. , Nr 157 , poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r.,Nr 17 , poz.95 ), Rada Powiatu w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011 w łącznej kwocie 71.985.391 zł , w tym:

a) dochody bieżące : 45.031.264 zł

b) dochody majątkowe : 26.954.127 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 74.735.883 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 45.850.678 zł , w tym :

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej– 36.800.237 zł, z czego :

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 25.972.065 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych- 10.828.172 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –3.566.271 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych-2.289.411 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.125.135 zł ,czego :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.833.445 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1.069.624 zł , jak w załączniku nr 2.1.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 28.885.205 zł , w tym :

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28.885.205 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 17.156.656 , w tym: ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 17.156.656 zł,- jak w załączniku nr 2.2.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.750.492 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 2.750.492 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.023.186 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6.272.694zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 – 9.272.806 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2.750.492 zł,

b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów- 4.522.314 zł.

4. Łączną kwotę udzielonych poręczeń i gwarancji ustala się w wysokości 1.000.000 zł.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust.3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000 zł .

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 183.000 zł: z czego na :

1) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 183.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2011 – zawiera załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Myszkowie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych , o których mowa w art.89 ust.1 i art.90 ustawy o finansach publicznych,

2. dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach miedzy rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy , z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem Nr 7,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ,

4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000 zł,

5. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 1.000.000 zł ,

6. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach danej grupy budżetowej i rozdziale klasyfikacji budżetowej ,

7. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myszkowie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Janusz Jakubiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zestawienie wydatków bieżących

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Zestawienie do wydatków majątkowych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w roku 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach oświatowych na rok 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/27/2011
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 14 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.doc

2. Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2011

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mrugas

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »