| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Łazy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) - Rada Miejska w Łazach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 45.586.760 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 31.699.989 zł,

b) majątkowe w kwocie 13.886.771 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 54.598.754 zł z tego :

a) bieżące w kwocie 32.963.568 zł,

b) majątkowe w kwocie 21.635.186 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 9.011.994 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.348.328 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.396.866 zł,

c) środków wolnych w kwocie 1.266.800 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.513.666 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.850.000 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.396.866 zł,

c) środków wolnych w kwocie 1.266.800 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.501.672 zł z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 2.316.426 zł,

b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 185.246 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 2.000.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości - 4.373.653 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości – 2.501.672 zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości – 3.371.541 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 55.000 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 79.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 189.442 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 176.000 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85453) w wysokości 14.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Łaz do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączna kwotę 2.000.000 zł.

3. dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów budżetowych na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetowych na rok 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na rok 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

Dotacje planowane do udzielenia w 2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

Plan dochodów rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2011.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Zadania realizowane z wyodrębnionych środków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »