| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

Or-0150/00048/11

2011/010998

Uchwała Nr 77/VII/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów i Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. 1. Z budżetu Miasta Rybnika może być udzielona dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, zwanych dalej "pracami", przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Miasta Rybnika w następujących przypadkach:

1) jeżeli zabytek znajduje się w złym stanie technicznym,

2) jeżeli zabytek wymaga podjęcia wobec niego koniecznych prac w celu zachowania jego istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego.

2. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który posiada tytuł prawny do zabytku.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie:

1) nakładów koniecznych na wykonanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następnym,

2) nakładów koniecznych na wykonanie prac, które zostały przeprowadzone w okresie roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac jeżeli:

1) zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,

2) stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

§ 3. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Prezydenta Miasta Rybnik.

§ 4. Do wniosku należy załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do zabytku,

2) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków,

3) kosztorys przewidywanych, wykonywanych lub wykonanych prac ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

5) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, lub zgłoszenie robót, potwierdzone w urzędzie, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku nieruchomym,

6) program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

7) szczegółowy opis prac i sposób ich wykonania,

8) wykaz prac wykonanych w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku.

9) w przypadku, o którym mowa w par.1 ust.3 pkt 2, do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć również dokumenty, o których mowa w par.8 ust.1.

§ 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji stosuje się następujące kryteria:

1) stan zachowania, w szczególności zagrożenia zabytku,

2) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej i artystycznej,

3) dostępność zabytku dla społeczeństwa,

4) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację,

5) pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,

6) wpływ na życie społeczno-gospodarcze, szczególnie w zakresie promocji historii miasta oraz wzbogacenia jego oferty kulturalnej i turystycznej.

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Miasta w formie uchwały na wniosek Prezydenta Miasta, zaopiniowany przez właściwą komisję Rady Miasta.

§ 6. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do wyczerpania kwoty środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Rybnika.

§ 7. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy.

2. Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac określa w szczególności:

1) rodzaj prac objętych dotacją i termin ich realizacji,

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

3) sposób i tryb kontroli wykonania umowy,

4) sposób i termin rozliczenia dotacji,

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

6) okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy przed upływem jej obowiązywania.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, bez zmiany wysokości dotacji. Zmiana taka wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej aneksem.

4. Zwiększenie kwoty dotacji stanowi nowy wniosek, rozpatrywany na zasadach i w trybie, określonych niniejszą uchwałą.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji stanowić będzie sprawozdanie z rzeczowo-finansowego wykonania prac, do którego załącza się:

1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,

2) kopie rachunków lub faktur, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną ze strony podmiotu dotowanego osobę,

3) protokół odbioru prac.

2. Podmiot dotowany zwraca niewykorzystną część dotacji niezwłocznie po złożeniu rozliczenia lub w terminie wskazanym przez Prezydenta Miasta po zweryfikowaniu rozliczenia.

3. Przekazanie dotacji w przypadkach, o których mowa w par.1 ust.3 pkt 2 jest równoznaczne z jej rozliczeniem.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 799/XLIX/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy.

§ 10. Wnioski o przyznanie dotacji, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, będą rozpatrywane na zasadach i w trybie w niej przewidzianych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »