| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 56/V/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje :

§ 1. W „Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2006r. Nr 99, poz. 2766 ze zm.) w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami),

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami),

8) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),

9) ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami),

10) kodeksu postępowania administracyjnego,

11) uchwały Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,

12) innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

13) niniejszego statutu.”

2) w § 4 dodaje się punkt 9 o następującym brzmieniu:

„9) Realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych.”

3) w § 6 część I

„Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, które obejmują” dodaje się pkt 19 i 20 o następującym brzmieniu:

„19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

20) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

4) w § 6 część III otrzymuje brzmienie:

„III Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, które obejmują”

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

4) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o którym mowa w art. 5a,

5) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

5) Użyty w treści Statutu w odpowiednim przypadku wyraz „Kierownik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „Dyrektor”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »