| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 56/V/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 15 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) Rada Miejska w Lublińcu uchwala co następuje :

§ 1. W „Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 515/LVII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 28 czerwca 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 17.08.2006r. Nr 99, poz. 2766 ze zm.) w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zmianami),

5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zmianami),

6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami),

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami),

8) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),

9) ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami),

10) kodeksu postępowania administracyjnego,

11) uchwały Nr 48/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w Lublińcu z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu,

12) innych, właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,

13) niniejszego statutu.”

2) w § 4 dodaje się punkt 9 o następującym brzmieniu:

„9) Realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji administracyjnych.”

3) w § 6 część I

„Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, które obejmują” dodaje się pkt 19 i 20 o następującym brzmieniu:

„19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

20) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

4) w § 6 część III otrzymuje brzmienie:

„III Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, które obejmują”

1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

4) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o którym mowa w art. 5a,

5) przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

5) Użyty w treści Statutu w odpowiednim przypadku wyraz „Kierownik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „Dyrektor”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »