| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Pawonków

z dnia 10 lutego 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg-umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pawonków lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy w Pawonkowie, uchwala co następuje:

§ 1. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Pawonków lub jej jednostkom podległym Wójt Pawonkowa może umarzać, odraczać lub rozkładać na raty ich spłatę, gdy:

1) dłużnik wystąpił na piśmie ( z wnioskiem) o udzielenie mu wymienionej w ust.1 ulgi, określając kwotę i rodzaj należności do objęcia wnioskowaną ulgą,

2) dłużnik wykazał w sposób wyczerpujący swój ważny interes lub interes publiczny we wniosku, wskazał dowody potwierdzające przywołane okoliczności sprawy, oraz załączył je do wniosku

3) przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przez Wójta potwierdziło wystąpienie okoliczności wskazanych we wniosku dłużnika oraz Wójt ustalił, iż rodzaj i charakter zaistniałych okoliczności przemawia za udzieleniem wnioskowanej ulgi,

4) komisja Rady Gminy do spraw budżetu, zaopiniowała pozytywnie wniosek o ulgę, w sytuacji gdy kwota ulgi przekroczyła 1.000,00zł.

5) okoliczności wskazane przez dłużnika są spełnione wobec wszystkich innych osób zobowiązanych z tytułu należności objętej wnioskiem,

6) jest spełniony jeden z warunków:

a) udzielona ulga nie stanowi pomocy publicznej,

b) udzielona ulga stanowi pomoc de minimis - dla wnioskodawcy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą- w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczących pomocy publicznej,

c) udzielona ulga stanowi pomoc publiczną- dla wnioskodawcy dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą- mającą na celu naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, pomoc udzielaną w ramach programów określonych w odrębnych przepisach pomocowych.

2. Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty spłaty należności, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części, następuje w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.

3. Przepisy ust.1-2 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności, o których mowa w ust.1.

4. Umorzenie należności głównej, o której mowa w ust.1, skutkuje umorzeniem należności odsetkowych i należności ubocznych.

5. Od należności, której termin odroczono lub rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę od dnia złożenia wniosku o udzielenie ulgi.

6. W przypadku gdy dłużnik nie spłaci należności odroczonej lub rozłożonej na raty w terminie określonym zgodnie z przepisami prawa cywilnego ( w porozumieniu, w umowie) należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz odsetkami naliczonymi do dnia zapłaty.

§ 2. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art.56 ustawy o finansach publicznych, Wójt może z urzędu umorzyć, odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty spłatę należności, o których mowa w §1 ust.1, stosując odpowiednio zasady określone w §1 ust.1 pkt 3-6 i ust.2-4.

2. Udzielenie ulgi w przypadkach określonych w ust. 1 następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Pawonkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pawonków


mgr inż. Jacek Kopyto

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »