| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 14 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1590 z pózn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

1. Zmienia się uchwałę Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego poprzez zmianę załącznika.

2. Załącznik do uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Bogusław Śmigielski


Załącznik do Uchwały Nr IV/5/4/2011
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 14 lutego 2011 r.

Zasady i tryb konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

§ 1.

Zasady określają szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2.

1. Decyzję w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego, zwanych dalej „konsultacjami”, podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego w formie uchwały.

2. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzeniem poszczególnych etapów procesu konsultacji wykonuje właściwa komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 3.

1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w przypadku powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego również z Radą.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Informację o przeprowadzaniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

2. Informacja o której mowa w ust. 1 powinna określać:

1) przedmiot konsultacji, w tym projekt dokumentu wraz z uzasadnieniem,

2) termin konsultacji,

3) formy konsultacji,

4) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu,

5) komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.

4. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

5. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 5 może zostać skrócony.

§ 5.

1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej trzech z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) konferencje,

3) spotkania,

4) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,

5) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Województwa Śląskiego,

6) forum dyskusyjne w Internecie,

7) przyjmowanie uwag w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,

8) przyjmowanie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej,

9) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach.

3. Uczestnicy konsultacji, składający opinie osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub jednostek zamiejscowych Urzędu, drogą pocztową lub w formie elektronicznej, zobligowani są do przekazywania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

4. Zarząd Województwa Śląskiego nie rozpatruje opinii anonimowych lub nie zawierających informacji o uczestnikach wymienionych w ustępie 3.

§ 6.

1. Po zakończeniu konsultacji właściwa komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, celem rozpatrzenia ich przez Zarząd Województwa Śląskiego.

2. Zarząd Województwa Śląskiego w terminie do 21 dni od daty zakończenia konsultacji przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające wszystkie zgłoszone propozycje z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia oraz przedkłada je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Samorządu Województwa Śląskiego.

§ 7.

Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach.

§ 8.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu Województwa Śląskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »