| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/36/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 27 ust. 2, art.28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U z 2010r., Nr 127,poz. 852 z późn. zmianami) oraz art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego w formie dotacji celowych na realizację zadania własnego Miasta Świętochłowice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

§ 2.

Warunki otrzymywania dotacji

1. O dotację, która jest formą realizacji celu publicznego może ubiegać się każdy klub sportowy niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Miasta Świętochłowice prowadzi działalność sportową.

2. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Miasto Świętochłowice zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu obejmuje poprawę warunków uprawiania sportu, osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, oraz upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej.

3. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 3.

Tryb wsparcia finansowego

1. Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu może być przyznana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, na wniosek klubu sportowego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące roku 2011 składane będą w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Przy opiniowaniu wniosków należy brać pod uwagę w szczególności:

1) oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,

2) wysokość planowanych w budżecie Miasta środków przeznaczonych na dotacje celową w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu,

3) realizację celów publicznych z zakresu sportu,

4) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów

4. Wykaz klubów sportowych, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań należy zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, oraz na stronach miejskiego portalu internetowego.

5. Otrzymanie wsparcia finansowego przez klub sportowy następuje na podstawie umowy zawartej na czas realizacji zadania.

§ 4.

Kontrola realizacji wykonania zadania

1. Prezydent Miasta zleca kontrolę sposobu wykorzystania dotacji.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz osiągnięcia celu zakładanego w zakresie dotowanego zadania,

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania, w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginału dokumentów finansowych.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji, polegających w szczególności na:

1) niewłaściwym (niezgodnym z celem określonym we wniosku i zawartej umowie) realizowaniem dotowanego zadania,

2) rozbieżnościach między oryginałami dokumentów a przedstawionymi do rozliczenia kopiami lub zestawieniami,

3) przedstawieniu nieprawdy w załączonych do rozliczenia oświadczeniach, wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami))

§ 5.

Rozliczenie dotacji

1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Do rozliczenia dotacji stosuje się postanowienia zawartej umowy oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które beneficjent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek o o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 16 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »