| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

stwierdza zgodność przedmiotowego planu z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego”, które zostało uchwalone uchwałą Nr XIX/192/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. i

uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO, DLA POJEDYNCZYCH DZIAŁEK, ZLOKALIZOWANYCH W RÓŻNYCH DZIELNICACH MIASTA, ZWANY DALEJ "PLANEM"

Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 1. Przepisy ogólne, w tym:

§ 3, ust 1. – Oznaczenia graficzne na rysunkach planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu;

§ 3, ust 2. – Oznaczenia graficzne na rysunkach planu o charakterze informacyjnym;

§ 3, ust 3. – Zasady oznaczania terenów.

Rozdział 2. Ustalenia ogólne, w tym:

§ 4, ust 1. – Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów;

§ 4, ust 2. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

§ 4, ust 3. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

§ 4, ust 4. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

§ 4, ust 5. – Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

§ 4, ust 6. – Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

§ 4, ust 7. – Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;

§ 4, ust 8. – Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

§ 4, ust 9. – Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania;

§ 4, ust 10. – Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

§ 4, ust 11. – Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

§ 4, ust 12. – Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe.

Rozdział 4. Przepisy końcowe.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Plan dotyczy terenów o łącznej powierzchni 74,34 ha, dla których zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXXIX/387/09 z dnia 29 października 2009 r. oraz Nr XLIII/429/10 z dnia 25 lutego 2010 r., przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta, w granicach określonych na załącznikach graficznych do tych uchwał.

2. Przedmiotem ustaleń niniejszego planu są ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

3. Integralną część uchwały stanowią:

1)tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”;

2)załącznik graficzny nr 1 na arkuszach 1 ÷ 24 – w skali 1:1000 i 1:2000, zwany dalej "rysunkami planu".

4. Załącznikami do uchwały są:

1)załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;

2)załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2.

1. Jeżeli w uchwale jest mowa o:

1)"działce inwestycyjnej" – należy przez to rozumieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na których będzie się realizowało inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę;

2)"intensywności zabudowy" – należy przez to rozumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji projektowanego budynku lub budynków, do powierzchni całkowitej działki inwestycyjnej;

3)"liczbie kondygnacji" – należy przez to rozumieć: liczbę kondygnacji użytkowych – nadziemnych budynku;

4)"nieprzekraczalnej linii zabudowy" – należy przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem: naziemna część obiektu budowlanego nie może wykraczać poza zewnętrzną krawędź linii, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

5)"obszarze planu" – należy przez to rozumieć: wszystkie tereny objęte granicą sporządzanego planu;

6)"planie" – należy przez to rozumieć: ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunkach planu, stanowiących załącznik graficzny nr 1 na arkuszach 1 ÷ 24 do tekstu planu;

7)"parkingu terenowym" należy przez to rozumieć: jednopoziomowy, odkryty zespół miejsc postojowych opierający się na gruncie i niebędący elementem pasa drogowego;

8)"przeznaczeniu podstawowym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może występować w sposób samodzielny lub niesamodzielny na działce inwestycyjnej i w budynkach na niej zlokalizowanych, a jego udział musi stanowić powyżej 50% powierzchni:

a) użytkowej wszystkich istniejących i projektowanych na niej obiektów – na terenach przeznaczonych pod zabudowę;

b) poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi – na terenach pozostałych; o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej;

9)"przeznaczeniu terenu" – należy przez to rozumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a także sposób lub sposoby zagospodarowania oraz rodzaj lub rodzaje działalności dopuszczone na danym terenie, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej;

10)"przeznaczeniu towarzyszącym" – należy przez to rozumieć: "przeznaczenie terenu", jakie może wyłącznie współwystępować z "przeznaczeniem podstawowym";

11)"rysunkach planu" – należy przez to rozumieć: rysunki planu na mapie zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:2000 , stanowiące załącznik graficzny nr 1 na arkuszach 1. ÷ 24. do niniejszego tekstu planu;

12)"terenie" – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu o ustalonym różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

13)"uciążliwości" – należy przez to rozumieć: zjawiska o negatywnym wpływie na warunki życia mieszkańców, stan środowiska przyrodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizujące, odory i inne w rozumieniu przepisów odrębnych (tj. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

14)"usłudze nieuciążliwej" – należy przez to rozumieć: działalność usługową spełniającą wymogi ochrony środowiska, dla której nie jest wymagana decyzja środowiskowa, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

2. Pozostałe, niezdefiniowane określenia użyte w ustaleniach niniejszej uchwały należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych.

§ 3.

1. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granica obszaru objętego planem;

2)linia rozgraniczająca tereny;

3)nieprzekraczalna linia zabudowy;

4)dopuszczalna zabudowa bezpośrednio przy granicy działki;

5)przeznaczenie terenu:

a) MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

c) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz towarzyszącej zabudowy usługowej;

d) MN-U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej;

e) U/MW – teren zabudowy usługowej oraz towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

f) U – teren zabudowy usługowej;

g) US – teren usług sportu i rekreacji;

h) P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

i) P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;

j) ZL – teren lasu;

k) ZO – teren zieleni ochronnej;

l) ZU – teren zieleni urządzonej;

m) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;

n) WS – teren wód płynących śródlądowych;

o) WSR – teren rowu melioracyjnego;

p) KPJ – teren komunikacji pieszo-jezdnej;

q) KDZ – teren dróg publicznych klasy zbiorczej;

r) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;

s) KDD – teren dróg publicznych klasy dojazdowej;

t) KDW – teren dróg wewnętrznych;

u) KS – teren komunikacji samochodowej - parkingi.

2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu o charakterze informacyjnym:

1)strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej (brak oznaczenia - cały teren na rysunku: 1.12);

2)granica stanowiska archeologicznego – obszar;

3)granica użytku ekologicznego Potok Wypandów;

4)obszar górniczy „Pszów” (brak oznaczenia - wszystkie tereny na rysunkach: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5);

5)obszar górniczy „Radlin I” (brak oznaczenia - wszystkie tereny na rysunkach: 1.9-1.15);

6)granica obszaru górniczego "Radlin I";

7)granica pasa technologicznego od linii energetycznej;

8)granica strefy ochronnej od sieci wodociągowej;

9)sieć napowietrzna wysokiego napięcia 110 kV;

10)sieć napowietrzna średniego napięcia;

11)sieć kablowa średniego napięcia;

12)słupowa stacja trafo;

13)gazociąg średniego ciśnienia: 10 kPa - 0,5 MPa;

14)gazociąg niskiego ciśnienia: do 10 kPa

15)sieć wodociągowa główna;

16)sieć wodociągowa rozdzielcza;

17)sieć kanalizacji deszczowej;

18)sieć kanalizacji sanitarnej.

3. Zasady oznaczania terenów:

1)poszczególne tereny oznaczone są niepowtarzalnym symbolem;

2)oznaczenia terenów składają się z:

a) numeru o charakterze porządkowym, od 1 do 78;

b) symbolu literowego określającego przeznaczenie terenu.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4.

1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

1)Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są w rozdziale "Przepisy ogólne" § 3 ust.1 pkt 5 oraz w rozdziale "Ustalenia szczegółowe" § 5 ÷ § 23 niniejszego planu.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)dopuszcza się zachowanie budynków lub ich części:

a) zlokalizowanych niezgodnie z liniami zabudowy przedstawionymi na rysunkach planu, z możliwością ich przebudowy, odbudowy i rozbudowy bez zwiększenia obrysu wykraczającego poza ustalone w niniejszym planie linie zabudowy;

b) niezgodnych z parametrami i wskaźnikami zabudowy oraz zagospodarowania terenu zapisanymi w "Ustaleniach szczegółowych", z możliwością ich odbudowy, rozbudowy i przebudowy niewykraczającej poza dotychczasowe parametry i wskaźniki zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

c) z funkcjami innymi niż ustalone w planie, z możliwością ich przebudowy, pod warunkiem że działalność prowadzona na ich obszarze nie będzie stanowiła uciążliwości wykraczającej poza granicę lokalu i/lub działki inwestycyjnej, na której jest prowadzona oraz nie będzie ograniczała możliwości wprowadzenia ustaleń niniejszego planu w lokalach i na działkach sąsiednich;

2)w zakresie lokalizowania zabudowy ustala się:

a) dopuszcza się wysunięcie przed ustalone w planie linie zabudowy:

- wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachów, podjazdów wykraczających na odległość maksymalnie: 0,8 m;

- balkonów, galerii, werand, tarasów oraz schodów zewnętrznych wykraczających na odległość maksymalnie: 1 m;

- urządzeń dla niepełnosprawnych na odległość wynikającą z przepisów odrębnych (tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

3)w zakresie lokalizowania reklam ustala się:

a) zakaz lokalizowania reklam:

- na terenach: MW, ZL, ZO, ZU, ZNU, WS, WSR, KPJ, KDZ, KDL, KDD, KDW;

- na pomnikach oraz w promieniu 50 m od nich;

- na obiektach małej architektury;

- na urządzeniach technicznych;

- na drzewach;

- w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie;

- w miejscach, gdzie może to powodować utrudnienia w ruchu kołowym lub pieszym;

- w miejscach, w których będą powodowały zakłócenie ekspozycji krajobrazu, akcentów plastycznych oraz obiektów wskazanych do ochrony oraz objętych ochroną konserwatorską;

- na terenach: MN, MN/U wolno stojących;

- na wysokości większej niż: 5 m, licząc od poziomu terenu do ich górnej krawędzi, z wyjątkiem reklam, których treść związana jest z działalnością prowadzoną na danej działce inwestycyjnej, na której te reklamy są zlokalizowane;

- na dachach budynków;

- malowanych bezpośrednio na elewacjach;

b) na terenach: MN, MN/U lokalizowanie na działkach inwestycyjnych reklam wyłącznie związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w ich obrębie;

c) na działkach inwestycyjnych, w granicach terenów: MN, MN/U, lokalizowanie reklam o powierzchni informacyjnej i promocyjnej jednej reklamy maksymalnie: 2 m2, rozliczanej w stosunku do jednej działki inwestycyjnej, na pozostałych terenach maksymalnie: 6 m2;

d) obowiązek nawiązania sposobu usytuowania i kompozycji reklam do kompozycji elewacji budynków, z którymi są one związane;

e) zakaz umieszczania więcej niż 2 szt. tablic reklamowych na jednej wolno stojącej konstrukcji służącej do ich zamocowania.

4)wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych nie dotyczy infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności;

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)obowiązek utrzymania standardów emisyjnych przez nowe obiekty budowlane, zgodnie z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);

2)zakaz lokalizowania inwestycji, których działalność może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm poza działkę, do której inwestor posiada tytuł prawny, określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);

3)równoważny poziom dźwięku nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, określonego w przepisach odrębnych (tj. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. Nr 120, poz. 826, art. 114):

a) na terenie: MW jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

b) na terenach: MN, MN/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

c) na terenie: MN-U, U/MW jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;

4)ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego szlaków komunikacyjnych bez zastosowania rozwiązań ograniczających ich uciążliwość akustyczną;

5)teren 11.ZNU znajduje się w granicach użytku ekologicznego Potok Wypandów, w jego zasięgu obowiązują ustalenia zgodne z przepisami odrębnymi (tj. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami, art. 45), w szczególności:

a) zakazuje się niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru;

b) zakazuje się wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

6)zakaz lokalizowania zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku wodnego;

7)zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku wodnego.

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1)teren: 42.U/MW znajduje się w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, w jej zasięgu ustala się:

a) dostosowanie nowej zabudowy do historycznego otoczenia w zakresie skali;

b) uzupełnienie zabudowy według historycznych linii rozgraniczających poszczególne kwartały zabudowy staromiejskiej budynkami w zabudowie zwartej, z zachowaniem historycznego układu parcelacyjnego;

c) możliwość likwidacji oficyn i budynków towarzyszących we wnętrzach kwartałów urbanistycznych po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz kształtowania ogólnodostępnych pasaży;

d) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej;

e) w przypadku remontów obiektów zabytkowych należy zachować zabytkowe sklepienia, bryłę, spadki i formę dachu, detal architektoniczny, historyczną stolarkę z możliwością jej wymiany na nową z zachowaniem: wielkości otworów okiennych i drzwiowych, tradycyjnych podziałów stolarki, utrzymania pierwotnego historycznego wystroju elewacji oraz należy stosować materiały tradycyjne używane w pracach konserwatorskich;

f) w zakresie lokalizacji reklam dopuszcza się wyłącznie reklamy harmonizujące z zabudową, informujące o usługach zlokalizowanych w strefie parteru oraz zakaz lokalizacji wiszących i wolno stojących tablic reklamowych (bilbordów);

g) przed wyburzeniem obiektów sprzed 1945 roku uwzględnienie każdorazowo wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami);

h) przed przystąpieniem do wszelkich prac inwestycyjnych uwzględnienie wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami);

i) przed przystąpieniem do wszelkich prac zmieniających wygląd zewnętrzny budynków sprzed 1945 roku, zieleni i małej architektury uwzględnienie wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami);

2)wszelkie prace ziemne należy poprzedzić badaniami archeologicznymi: na terenie układu staromiejskiego i na terenie stanowisk archeologicznych zlokalizowanych poza terenem układu staromiejskiego.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1)obszar planu znajduje się w zasięgu następujących obszarów górniczych, zgodnie z rysunkami planu:

a) „Pszów” KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna" w Rydułtowach;

b) „Radlin I” KW S.A. Oddział KWK „Marcel" w Radlinie;

2)w zasięgu obszaru górniczego „Radlin I” (terenu górniczego KWK „Marcel") istnieją następujące uwarunkowania:

a) stosunki wodne nie ulegają zmianie;

b) występowanie wstrząsów parasejsmicznych o przyspieszeniu poniżej 150 mm/s2;

c) nie występują inne czynniki pochodzenia górniczego mogące stanowić zagrożenia dla wnioskowanej strefy;

3)w zasięgu obszaru górniczego „„Pszów” istnieją następujące uwarunkowania:

a) nie przewiduje się wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego;

4)szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się uwzględnić w projektach budowlanych, należy uzyskać u właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesje;

5)częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu pasów technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV o szerokości 30 m (po 15 m w każdą stronę od osi linii elektroenergetycznej), w ich zasięgu ustala się:

a) sposób zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) zakaz lokalizowania zadrzewień;

6)częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu pasów technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia powyżej 1 kV, dla których ustala się: pasy ochronne wolne od zabudowy i zadrzewień o szerokości 16 m (po 8 metrów w każdą stronę od osi linii elektroenergetycznej), z uwzględnieniem możliwości dojazdu do stanowisk słupowych;

7)częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu pasów technologicznych od napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia do 1 kV, dla których ustala się: pasy ochronne wolne od zabudowy i zadrzewień o szerokości 4 m (po 2 metry w każdą stronę od osi linii elektroenergetycznej), z uwzględnieniem możliwości dojazdu do stanowisk słupowych;

8)częściowo obszar planu znajduje się w zasięgu stref ochronnych (technicznych) od wodociągów głównych DN 500, o szerokości 16 m (po 8 metrów w każdą stronę od osi przewodu), dla których ustala się zakaz: zabudowy, sadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania ogrodzeń, dróg i placów z materiałów nierozbieralnych;

9)na terenach: 1.MN, 2.KDD, 43.U, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych zlokalizowanych poza obszarem planu, obowiązują zasady zagospodarowania terenu zgodne z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. nr 153, poz. 955 oraz Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86 poz. 789, z późniejszymi zmianami, art. 53);

10)na obszarze planu nie występują tereny zagrożone powodzią, zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami);

11)na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);

12)na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 1988 r., Nr 30, poz. 207, z późniejszymi zmianami);

13)na obszarze planu występują następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (przyjęte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego: Dz. Urz .Woj. Śl. z 2004 r., nr 68, poz. 2049):

a) budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty. Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą - na całym obszarze planu;

b) budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 933, w bezpośrednim sąsiedztwie której ustala się: nakaz stosowania indywidualnych zabezpieczeń przed hałasem i wibracjami.

7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1)na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 15 ust. 2, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

8. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

2)dopuszcza się wydzielanie nowych działek przeznaczonych pod zabudowę, przy zachowaniu: kąta położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego w zakresie: 60 - 120 stopni oraz równolegle do istniejących podziałów.

9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)w zakresie powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym, ustala się:

a) dla terenu: 2.KDD powiązanie z ul. Szybową;

b) dla terenu: 5.KDD powiązanie z ul. E. Plater;

c) dla terenu: 10.KDD powiązanie z ul. Oraczy;

d) dla terenu: 13.KDW powiązanie od południowego-zachodu poprzez drogę dojazdową z ul. Oraczy;

e) dla terenu: 64.KPJ powiązanie od południowego zachodu z ul. Oraczy;

f) dla terenu: 15.KDW powiązanie od północnego zachodu z ul. Oraczy;

g) dla terenu: 16.KDL powiązanie z ul. Oraczy;

h) dla terenów: 18.KDL, powiązanie od wschodu z ul. Olszyny;

i) dla terenów: 19.KDL powiązanie z ul. Olszyny;

j) dla terenu: 28.KDD powiązanie z ul. Karkoszka;

k) dla terenu: 29.KDW powiązanie z ul. Św. Jadwigi;

l) dla terenu: 31.KDZ powiązanie z ul. Czyżowicką;

m) dla terenu: 37.KPJ powiązanie od zachodu z ul. Wolności;

n) dla terenu: 41.KDW powiązanie od południowego-zachodu poprzez drogę dojazdową z ul. Pszowską;

o) dla terenu: 44.KDW powiązanie z ul. Rybnicką;

p) dla terenu: 45.KDZ powiązanie od północnego-zachodu z ul. Bolesława Chrobrego, od południowego-wschodu z ulicą Rybnicką;

q) dla terenu: 49.KPJ powiązanie od południowego-wschodu poprzez drogi dojazdowe z ulicą Radlińskie Chałupki;

r) dla terenu: 52.KPJ powiązanie od południowego-zachodu poprzez drogę dojazdową z ul. Ładną;

s) dla terenów: 54.KDD, 56.KDD powiązanie z ul. Ładną;

t) dla terenu: 58.KPJ powiązanie od południowego wschodu z ul. S. Czarnieckiego;

u) dla terenów: 59.KDD, 67.KDD powiązanie z ul. S. Skrzyszowską;

v) dla terenu: 62.KDW powiązanie od północnego-wschodu poprzez drogę dojazdową z ul. Ładną;

w) dla terenu: 71.KDL powiązanie z ul. S. Czarnieckiego;

x) dla terenu: 72.KDL powiązanie z poprzez drogę lokalną z ulicą S. Czarnieckiego;

y) dla terenu: 76.KDL powiązanie od południowego-wschodu poprzez drogę dojazdową z ul. Armii Ludowej;

2)w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala się:

a) minimalnie: 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);

b) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami garażowymi);

c) minimalnie: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 35m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

d) wszystkie miejsca postojowe oraz place manewrowe przewidziane do obsługi zabudowy na terenach: MW, MN, MN/U, MN-U, U/MW, U , US, P, P-U należy lokalizować w ramach działek inwestycyjnych, na których te budynki są usytuowane lub na działce albo jej części położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której inwestor posiada tytuł prawny;

3)w zakresie rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:

a) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

- w liniach rozgraniczających terenów: KDZ, KDL, KDD, KDW, KPJ;

- wzdłuż granic nieruchomości;

- w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się inne przebiegi;

b) obowiązek uwzględnienia podczas prac inwestycyjnych stref technicznych, eksploatacyjnych itp., zgodnie z przepisami odrębnymi (tj. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47 poz. 401, § 55);

c) możliwość zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, w tym w sposób powodujący ograniczone użytkowanie działek, wykraczające poza dotychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne, itp.;

d) możliwość przebudowy sieci kolidujących z istniejącym i planowanym przeznaczeniem terenów;

4)w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) możliwość zaopatrzenia w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez administratora sieci, w oparciu o ujęcia wody zlokalizowane poza obszarem planu;

5)w zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i przemysłowych ustala się:

a) budowę kanalizacji sanitarnej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

b) odprowadzanie ścieków systemem grawitacyjno – tłocznym do oczyszczalni;

c) zakaz odprowadzania ścieków powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych oraz wprost do gruntu;

d) zakaz stosowania zbiorników bezodpływowych;

6)w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) budowę kanalizacji deszczowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

b) zagospodarowanie wód opadowych na terenach własnych inwestorów lub odprowadzanie ich z działek w trawnikach przez system rozsączający, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi;

c) obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i chemicznymi;

d) obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni na terenach własnych inwestorów, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji;

7)w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) budowę stacji transformatorowych oraz rozbudowę sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na bieżąco oraz w wyniku realizacji umów przyłączeniowych;

b) budowę oraz modernizację sieci energetycznych w standardzie zgodnym z obowiązującymi przepisami, normami oraz rozwiązaniami technicznymi przyjętymi przez właściwy zakład energetyczny, za wyjątkiem terenów lub ich części znajdujących się granicach strefy A – ścisłej ochrony konserwatorskiej, gdzie dopuszcza się realizację zasilania w średnie i niskie napięcie wyłącznie liniami kablowymi izolowanymi;

8)w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) budowę sieci gazowej dla wszystkich obszarów zainwestowania;

9)w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się:

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w energię cieplną;

b) stosowanie proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

10)w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:

a) świadczenie usług telekomunikacyjnych przez wszystkich uprawnionych operatorów;

b) realizację sieci teletechnicznej zapewniającej obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy, zgodnie z potrzebami;

c) lokalizowanie urządzeń telekomunikacyjnych w uzasadnionych technicznie miejscach, jako wolno stojących (na terenach, do których gestor sieci posiada tytuł prawny), jak i wewnątrz budynków przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego, za zgodą ich właścicieli;

d) realizację sieci teletechnicznych w wykonaniu podziemnym, z dopuszczeniem zachowania sieci w wykonaniu napowietrznym;

11)w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

a) powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, znajdujących się poza obszarem planu;

b) zasadę utrzymania porządku i czystości oraz program gospodarki odpadami w oparciu o obowiązujące przepisy gminne;

c) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób umożliwiający dostęp do nich z dróg publicznych, wewnętrznych i/lub ciągów pieszo – jezdnych;

d) selektywną zbiórkę odpadów;

e) możliwość wyznaczenia wspólnego dla kilku budynków lub działek miejsca na pojemniki do gromadzenia odpadów.

10. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania:

1)dopuszcza się lokalizowanie zabudowy tymczasowej o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem terenu, z wykluczeniem takich obiektów jak obiekty kontenerowe i barakowozy, o ile nie są one związane z prowadzeniem budowy;

2)w zakresie dotychczasowego użytkowania terenu ustala się:

a) zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze jest źródłem uciążliwości wykraczającej poza ich granice;

b) zakaz użytkowania działek niezgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie, jeżeli działalność prowadzona na ich obszarze uniemożliwia wprowadzenie ustaleń na działkach inwestycyjnych do nich przylegających.

11. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych:

1)na obszarze planu wyznacza się teren rekreacyjno – wypoczynkowy oraz służący organizacji imprez masowych w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), oznaczony symbolem 21.US.

12. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji:

1)na obszarze planu nie wyznacza się obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji w rozumieniu art. 15 ust. 3, pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

13. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1)dla terenów oznaczonych symbolami: U/MW, U, P-U, P stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent;

2)dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, MN-U stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi 20%, słownie: dwadzieścia procent;

3)dla pozostałych terenów objętych planem, stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, nie ustala się, ze względu na brak wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 5.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 38.MW ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) lokale usługowe wydzielone w parterowej kondygnacji budynku mieszkalnego, o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;

b) budynki gospodarcze;

c) obiekty małej architektury;

d) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenu: MW i terenów bezpośrednio do nich przylegających;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)rozbudowa, przebudowa, wymiana istniejącej zabudowy zgodnie z wymogami określonymi dla terenu MW;

2)maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego punktu: 4 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 20 m;

3)maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;

4)maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 2,0;

5)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

6)zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 600 m2;

2)minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 20 m.

§ 6.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 1.MN, 3.MN, 6.MN, 12.MN, 14.MN, 27.MN, 32.MN, 34.MN, 36.MN, 51.MN, 53.MN, 55.MN, 57.MN, 60.MN, 61.MN, 66.MN ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) lokale usługowe wydzielone w parterowej kondygnacji budynku mieszkalnego, o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;

b) budynki gospodarcze;

c) obiekty małej architektury;

d) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: MN i terenów bezpośrednio do nich przylegających;

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

f) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)rozbudowa, przebudowa, wymiana istniejącej zabudowy zgodnie z wymogami określonymi dla terenów MN;

2)lokalizowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3)wynoszenie poziomu parteru budynków na maksymalną wysokość: 1,5 m nad poziom terenu;

4)maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego punktu: 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 12 m;

5)maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;

6)maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,4;

7)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

8)zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy;

9)zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 600 m2;

2)minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 20 m.

§ 7.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 50.MN/U ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) zabudowa usług nieuciążliwych, o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni zabudowy, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;

b) lokale usługowe wydzielone w parterowej kondygnacji budynku mieszkalnego, o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;

c) budynki gospodarcze;

d) obiekty małej architektury;

e) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenu: MN/U i terenów bezpośrednio do niego przylegających;

f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

g) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)rozbudowa, przebudowa, wymiana istniejącej zabudowy zgodnie z wymogami określonymi dla terenu MN/U;

2)wynoszenie poziomu parteru budynków na maksymalną wysokość: 1,5 m nad poziom terenu;

3)maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego punktu: 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 12 m;

4)maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;

5)maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,4;

6)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

7)zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy;

8)zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową: 800 m2;

2)minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową: 20 m.

§ 8.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 30.MN-U ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b) zabudowa usług nieuciążliwych, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów i handlu hurtowego;

c) lokale usługowe z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów i handlu hurtowego;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenu: MN-U i terenów bezpośrednio do niego przylegających;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)ozbudowa, przebudowa, wymiana istniejącej zabudowy zgodnie z wymogami określonymi dla terenu MN-U;

2)lokalizowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wyłącznie w układzie wolno stojącym;

3)wynoszenie poziomu parteru budynków na maksymalną wysokość: 1,5 m nad poziom terenu;

4)maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego punktu: 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 12 m;

5)maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;

6)maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 0,4;

7)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

8)zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy;

9)zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową: 800 m2;

2)minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i usługową: 20 m.

§ 9.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 42.U/MW ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług nieuciążliwych, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy i miejsca postojowe przewidziane do obsługi terenu: U/MW i terenów bezpośrednio do niego przylegających;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)rozbudowa, przebudowa, wymiana istniejącej zabudowy zgodnie z wymogami określonymi dla terenu U/MW;

2)maksymalna wysokość zabudowy usługowej i mieszkaniowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego punktu: 3 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 15 m;

3)maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 2,0;

4)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

5)zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy;

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę usługową i mieszkaniową: 600 m2.

§ 10.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 43.U, 46.U ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usług nieuciążliwych z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, handlu hurtowego, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: U i terenów bezpośrednio do nich przylegających;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)rozbudowa, przebudowa, wymiana istniejącej zabudowy zgodnie z wymogami określonymi dla terenów U;

2)zakaz lokalizowania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;

3)wynoszenie poziomu parteru budynków na maksymalną wysokość: 1,5 m nad poziom terenu;

4)maksymalna wysokość zabudowy usługowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego punktu: 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 15 m;

5)maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;

6)maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 1,0;

7)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 30%;

8)zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy;

9)zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę usługową: 2000 m2;

2)minimalna szerokość frontów nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę usługową: 20 m.

4. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)obsługa komunikacyjna terenu 43.U wyłącznie z terenu 44.KDW, bez możliwości obsługi bezpośrednio z drogi krajowej 78, znajdującej się poza granicą planu;

2)obsługa komunikacyjna terenu 46.U wyłącznie z terenu 45.KDZ i 49.KPJ, bez możliwości obsługi bezpośrednio z drogi krajowej 78, znajdującej się poza granicą planu;

3)zjazd z terenu 45.KDZ na teren 46.U należy zlokalizować poza zasięgiem odziaływania skrzyżowania drogi krajowej nr 78 z ul. B. Chrobrego (45.KDZ);

4)na terenie 46.U dopuszcza się lokalizację drogi dojazdowej pomiędzy terenami 45.KDZ i 49.KPJ.

§ 11.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 25.P-U, 75.P-U ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa;

b) zabudowa usług nieuciążliwych, z wykluczeniem: usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenu: P-U i terenów bezpośrednio do niego przylegających;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)rozbudowa, przebudowa, wymiana istniejącej zabudowy zgodnie z wymogami określonymi dla terenu P-U;

2)wynoszenie poziomu parteru budynków na maksymalną wysokość: 1,5 m nad poziom terenu;

3)maksymalna wysokość zabudowy usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego punktu: 3 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 15 m, za wyjątkiem dominant architektonicznych;

4)maksymalna wysokość dominant architektonicznych wynikających z procesu technologicznego nie może być wyższa niż 30 m;

5)maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;

6)maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 1,0;

7)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 10%;

8)zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie: paneli z tworzyw sztucznych i blachy;

9)zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę usługową, produkcyjną, składową i magazynową: 1500m2.

§ 12.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 26.P, 68.P, 70.P ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) budynki gospodarcze;

b) obiekty małej architektury;

c) dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: P i terenów bezpośrednio do nich przylegających;

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

e) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)rozbudowa, przebudowa, wymiana istniejącej zabudowy zgodnie z wymogami określonymi dla terenów P;

2)maksymalna wysokość zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej, liczona od poziomu terenu do jej najwyższego punktu: 3 kondygnacje plus poddasze użytkowe i nie więcej niż 15 m, za wyjątkiem dominant architektonicznych;

3)maksymalna wysokość dominant architektonicznych wynikających z procesu technologicznego nie może być wyższa niż 30 m;

4)maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garażowej: 6 m;

5)maksymalna intensywność zabudowy na działkach inwestycyjnych: 1,0;

6)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na działkach inwestycyjnych: 10%;

7)zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną, składową i magazynową: 5000 m2.

§ 13.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 20.ZL, 23.ZL ustala się:

1)przeznaczenie: las.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)zakaz zabudowy.

§ 14.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 22.ZO, 24.ZO ustala się:

1)przeznaczenie: zieleń ochronna.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)zakaz zabudowy;

2)zakaz organizacji obiektów rekreacyjnych.

§ 15.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 40.ZU, 48.ZU, 78.ZU ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń urządzona;

b) na terenie 48.ZU: drogi dojazdowe;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) obiekty małej architektury;

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)maksymalna wysokość obiektów małej architektury: 5 m;

2)zakaz zabudowy.

§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 4.ZNU, 7.ZNU, 9.ZNU, 11.ZNU, 33.ZNU, 35.ZNU, 73.ZNU, 74.ZNU ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona;

2)przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)zakaz zabudowy.

§ 17.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 21.US ustala się:

1)przeznaczenie: usługi sportu i rekreacji.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)maksymalna wysokość zabudowy: 6 m.

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

1)minimalna wielkość nowo wydzielanych działek inwestycyjnych przeznaczonych pod usługi sportu i rekreacji: 2000 m2.

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 47.WS ustala się:

1)przeznaczenie: wody powierzchniowe płynące.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)zakaz zabudowy.

§ 19.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 8.WSR ustala się:

1)przeznaczenie: rów melioracyjny.

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)zakaz zabudowy.

§ 20.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 31.KDZ, 45.KDZ, 16.KDL, 18.KDL, 19.KDL, 71.KDL, 72.KDL, 76.KDL, 2.KDD, 5.KDD, 10.KDD, 28.KDD, 54.KDD, 56.KDD, 59.KDD, 67.KDD, 69.KDD, 65.KDD ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe:

a) drogi publiczne klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu: KDZ;

b) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu: KDL;

c) drogi publiczne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu: KDD;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) obiekty małej architektury;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)dla terenu: 31.KDZ, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 3,5 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

2)dla terenu: 45.KDZ szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 18,5 m,

3)dla terenu: 16.KDL, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 3 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

4)dla terenu: 18.KDL szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 14 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;

5)dla terenu: 19.KDL, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 6,5 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

6)dla terenu: 71.KDL, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 3,5 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

7)dla terenu: 72.KDL szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 12 m;

8)dla terenu: 76.KDL szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 12 m;

9)dla terenu: 2.KDD szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 10 m oraz 1 m na odcinku stanowiącym część szerokości drogi, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

10)dla terenu: 5.KDD, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 2 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

11)dla terenu: 10.KDD, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 1 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

12)dla terenu: 28.KDD, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 1,5 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

13)dla terenu: 54.KDD, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 0,3 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

14)dla terenu: 56.KDD obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 3 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

15)dla terenu: 59.KDD, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 1,5 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

16)dla terenu: 65.KDD szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 8 m;

17)dla terenu: 67.KDD, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 4 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

18)dla terenu: 69.KDD szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 10 m.

§ 21.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 13.KDW, 15.KDW, 29.KDW, 39.KDW, 41.KDW, 44.KDW, 63.KDW, 62.KDW ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) ścieżki dla rowerów;

c) obiekty małej architektury;

d) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1)dla terenu: 13.KDW, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 4 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

2)dla terenu: 15.KDW, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 4 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

3)dla terenu: 29.KDW, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 2 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

4)dla terenu: 39.KDW szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 6,5 m;

5)dla terenu: 41.KDW szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

6)dla terenu: 44.KDW szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 7,5 m;

7)dla terenu: 62.KDW szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 8 m;

8)dla terenu: 63.KDW szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 8 m.

§ 22.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 37.KPJ, 49.KPJ, 52.KPJ, 58.KPJ, 64.KPJ ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo – jezdne;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) obiekty małej architektury;

c) zieleń urządzona.

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury:

1)dla terenu: 37.KPJ szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 4,5 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;

2)dla terenu: 49.KPJ szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3)dla terenu: 52.KPJ, obejmującego część pasa drogowego, szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 3 m, pozostała część pasa drogowego zlokalizowana jest poza granicami planu;

4)dla terenu: 58.KPJ szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na minimum: 3 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu;

5)dla terenu: 64.KPJ szerokość w liniach rozgraniczających ustala się na: 4,5 m oraz plac do zawracania samochodów zgodnie z rysunkiem planu.

§ 23.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu: 17.KS, 77.KS, 79.KS ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe: teren obsługi komunikacji samochodowej – parkingi terenowe;

2)przeznaczenie towarzyszące:

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

b) obiekty małej architektury;

c) zieleń urządzona;

d) na terenie 17.KS garaże.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)maksymalna wysokość garaży: 3 m.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 24.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 25.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 26.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik graficzny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisław Śląski terenu pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu.

W trakcie wyłożenia dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta, do publicznego wglądu, tj. w okresie od 28 grudnia 2010 r. do 28 stycznia 2011 r., oraz w terminie do dnia 17 lutego 2011 r., do projektu planu nie zostały zgłoszone uwagi, które nie zostały uwzględnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/39/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisław Śląski terenu pojedynczych działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania

1. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, są to w szczególności sprawy:

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

2. Tereny objęte planem w większości nie są zainwestowane i wyposażone w sieci infrastruktury technicznej.

3. Część objętych planem gruntów jest własnością osób fizycznych i innych osób prawnych. Zgodnie z ustaleniami planu zostały one przeznaczone pod lokalizację zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi uchwały. Tereny dotąd nie zainwestowane wymagają więc wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej dla zrealizowania nowego, ustalonego planem zagospodarowania oraz modernizacji części istniejących sieci położonych w obrębie obszaru opracowania i w sąsiedztwie.

4. W celu połączenia terenów nowego zainwestowania z istniejącym układem komunikacyjnym gminy istnieje konieczność poszerzenia istniejących dróg poprzez wykup gruntów i budowę odcinków dróg gminnych, w ramach których przewidywane są następujące inwestycje, należące do zadań własnych gminy:

a) wykup pod poszerzenia dróg, ok. 410 400,00 zł,

b) wykonanie nowej nawierzchni dróg publicznych, ok.: 1 026 000,00 zł,

c) budowa kanalizacji sanitarnej, ok.: 450 000,0 zł,

d) budowa wodociągu, ok.: 180 000,0 zł,

Łączny koszt urządzenia dróg i budowy nawierzchni: 2 066 400,00 zł

5. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej będzie następować etapowo, wyprzedzająco w stosunku do realizacji przewidzianego ustaleniami planu zainwestowania, w miarę przygotowywania kolejnych terenów do zagospodarowania.

6. Źródłem finansowania inwestycji związanych z przystosowaniem nowych terenów dla przyszłej zabudowy będzie budżet gminy - w części dotyczącej inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowych funduszy celowych.

7. Uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i związane z zaopatrzeniem w gaz realizowane będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »